За студентите од Медицинскиот факултет
Menu
 Главна страница
 Новости
 Запознајте се со членовите на Институтот
 Тековни проекти
 Наши интернет прилози
 Гласник на хемичарите и технолозите на Македонија
 Библиотека
 Студентска страница
 Линкови до други хемиски страници

За дополнителни информации ваша е-адреса:


Медицинска хемија за студентите од Медицинскиот факултет

Проф. д-р Зоран Здравковски

Студентите кои не биле на првиот час задолжително да ги прочитаат овие важни забелешки.

 1. Препорачана литература (Периодни системи (1, 2) погодни за испит или колоквиум)
 2. Power point презентации од општа хемија (Структура на материја; Периоден системХемиски врски 1, 2, 3; Термодинамика; Кинетика; Хемиска рамнотежа; Раствори 1 , 2 ; Типови и својства на неорганските соединенија; Рамнотежи во раствори на електролити; Оксидо-редукции; Хемиски елементи)
 3. Фолии од предавања од органска хемија - во вид на PDF датотеки
 4. Power point презенетации од дескриптивна биохемија: јаглехидрати, липиди, протеини.
 5. Распоред за вежби
 6. Распоред на простории за колоквиуми
 7. Семинарска работа - упатство за пишување
 8. Услови за добивање потпис за заверка на семестар
 9. Начин на оценување и термини за испити за генерација 2005/6
 10. Резултати:
 • Колоквиум I (општа хемија), сабота, 26. 11. 2005 год., 8 h
 • Колоквиум II (задачи и номенклатура), год., сабота, 10. 12. 2005 год., 8 h
 • Колоквиум III (органска хемија), сабота, 24. 12. 2005 год., 8 h
 • Завршен испит (вовед во дескриптивна биохемија)  18. 1. 2006; 1. 2. 2006;
 • Комплетни и завршни испити ќе се одржат на следниве датуми во јунската и септемвриската сесија: 7. 6. 2006; 21. 6. 2006; 6. 9. 2006; 20. 9. 2006 (студентот има право да полага само во една декада од сесијата).
 1. Испитни прашања од претходни сесии: (2001-2; 2003; колоквиум I 2005; колоквиум II 2005; колоквиум III 2005)
 2. Резултати од последната испитна сесија
 3. Скенирани тестови од незадоволни студенти
 4. Столб на срамот (фатени in flagranti).

За оние кои се загрижени за проодноста нека го прочитаат и ова:

Генерацијата 2003-2004 каде е применет принципот на контиунирано оценување, од вкупно 207 студенти во февруарската сесија, значи после првиот завршен испит положиле 147 студенти. Не положиле всушност само 29 студенти, а останатите 31 студенти се откажале од студии (повеќето се од Бугарија).

Не успеваат да положат Медицинска хемија само оние кои сериозно не седнуваат да научат или пак воопшто ништо не ни можат да научат. А зар ни требаат такви доктори?

Повеќето од наведените линкови ве поврзуваат со Word документи освен испитните тестови кои се дадени како pdf датотеки (за нив треба Adobe Acrobat Reader или пак се во вид на Power point презентации).

Документите се наменети само за студенти и не е дозволено копирање за други цели.