Institute of Chemistry, Skopje, Macedonia

 


Квалификациони испити по хемија за студентите од медицинскиот и стоматолошкиот факултет

За да се запознаат кандидатите со структурата на тестовите, на оваа страна ќе се даваат тестовите од претходни испитни рокови. Тие се дадени DOC или PDF датотеки кои лесно можат да се печатат.

        1999: јули (69 KB), септември (69 KB)

        2000: јуни (35 KB), септември (70 KB)

        2001: јуни (40 KB), септември (49 KB)

        2002: јуни

        2003 јуни

        2004 јуни.

Званичните содржини за 2005 може да ги добиете во Деканатот на Медицинскиот факултет. Овде се тие препечатени. Препорачаната литература е изменета во однос на претходните години т.е. се препорачуваат оние книги по кои учениците работеле во овој период (од тие причини им се укажува на кандидатите дека во претходните тестови може да има прашања што сега ги нема во книгите и тоа да не ги плаши!).

И оваа година на Институтот за хемија, ПМФ ќе се организира подготвителна настава за квалификационите испити по хемија на сите факултети (студии по хемија, аналитичка биохемија, медицина, фарамција, биологија итн.). Предавањата ќе започнат vo 9 h на 27. 6. 2005 и ќе траат заклучно со 1. 7. 2005. Вкупниот број на часови изнесува 30. Вкупната цена на чинење изнесува 3000 денари, а се уплаќа на жиро сметка на ПМФ:

1600110804 788 19

Банка на примачот: Народна Банка на Република Македонија-100000000063095

Приходна шифра: 723019 40

Цел на дознака: За подготвителна настава по хемија

 

Дополнителни информации може да се добијат на 311-7055 (локал 503 или 513).

Тестовите и другиот материјал на овие страни се дадени за бесплатна дистрибуција и не е дозволено тие да се репродуцираат и издаваат во печатена, електронска или во која било друга форма.


Copyright PMF, Institut za hemija & Medicinski fakultet

Updated by Zoran Zdravkovski, April 15, 2005