Доктор Мулев Милто - Редовен професор (во пензија)

Роден на 3 ноември 1939 г. во с. Сетина, Егејска Македонија. Основното образова­ние и два класа средно земјоделско училиште ги добил во Унгарија, а останатите ги довршил (по враќањето во 1959 г.) во Македонија. Виша педа­гошка академија група за биологија-хемија завр­шил во 1962 г., а потоа се запишал на ПМФ група био­логија. Студиите ги завршил во 1965 г. Напоредно, во 1960 г., се вработил како лаборант во Ботаничкиот завод на Институтот за биологија за предметите екологија и физиологија на растени­јата. По отслужувањето на воениот рок, во 1967 г., бил избран за асистент по предметот екологија на растенијата. Постдипломските студии ги завршил во Загреб (во 1973 г.) со одбраната на магистерскиот труд„Status vode u tki­vima nekih fanero­fi­ta u zavisnosti od sadr`aja vode u rizo­sferi”. Како стипендист на унгар­ска­та влада, шест месеци престојувал во научноистражувачкиот институт во Годоло Будимпешта. Докторската ди­сертација на тема Динамика на хидра­ту­рата и јаглехидрати на значајните видови од заедницата Coccifero-carpinetum orientalis macedonicum”ја одбранил во 1978 г. За доцент по предметот ботаника за студентите фармацевти е избран во 1980 г. Оваа настава ја изведува сè до учебната 1988/89 г. Од учеб­ната 1984/85 г. до пензионирањето во 2002 г. беше ангажиран со настава по предметот растит­елна екофизиологија за студентите биолози од биохемиско-физиолошката насо­ка, а во текот на 1985/86 му е доверена наставата по предметот анатомија и морфологија на растенијата. Во 1985 г. е избран за вонр. професор на ПМФ по предметите ботаника (за фармацевти) и екофизиологија (за биолози). Од 1987/88 ја преземал и наставата по предметот екологија на растенијата, како и наставата по предметот заштита на животната средина за студентите од Архитектонскиот факултет насока урбанизам (до учеб­ната 1990/91). Од учебната 1990/91 му е доверена и наставата по предметот заштита на жи­вот­ната средина за студентите биолози. Во склопот на наставните задолженија под негово менторство се изработени голем број дипломски работи, а успешно се реализирани и теренски вежби. Бил рецензент на повеќе магис­тер­ски трудови и докторски дисертации одбранети во областа на екологијата на растенијата, како и во областа за физиологијата на расте­нијата. Во периодот од 1985 до 1987 г. бил раководител на Ботаничкиот завод, а од 1990 до 1992 г. бил шеф на Институтот за биологија. Работел врз повеќе проекти како учесник и раководи­тел. Во текот на својата научна работа објавил како автор и коавтор околу 60-тина научни трудови. Автор е на учебниците Заштита на животната средина (1997) и Екологија на растенијата (2003).