Navigation
 

Институт за Математика

https://im.pmf.ukim.edu.mk/
http://im-pmf.weebly.com

Институтот за математика при Природно-математичкиот факултет во Скопје е единствена научно наставна установа во Македонија која подготвува кадар во областа на математичките науки во сите степени на образованието - додипломски, после дипломски и стекнување степен доктор по математички науки.

Основан е во 1946 година, како катедра по математика во рамките на Филозофскиот факултет во Скопје. Во 1958 година прераснува во Институт по математика при ново формираниот Природно-математичкиот факултет.

Денес Институтот содржи четири заводи:

  • Завод за анализа
  • Завод за алгебра и геометрија
  • Завод за топологија
  • Завод за применета математика