Доктор Колчаковски Драган - Вонреден професор

Роден на 23 јуни 1958 г. во Скопје, Ре­публика Македонија. Основното и средното образование и завршил во родниот град, а во 1983 г. дипломирал на Географскиот Факултет во Скопје. Во 1991 г., на Природно-математичкиот факул­тет на Универзитетот во Белград (Србија), магистрирал на тема Крашки релјеф Скопске Котлине. Во 1996 г. на Природно-математичкиот факултет во Скопје докторирал на темаМорфо­генетски процеси и нивните релјефни форми на високопланинските пре­дели на планините Јабланица, Стогово, Стара Галичица и Пелистер.Во 1984 г. се вработил како приправник на Географскиот факул­тет во Скопје, а во 1986 г. е избран за помлад асистент на Институтот за географија при ПМФ во Скопје. Во 1997 е избран за доцент, а во 2002 за вонреден професор на истиот факултет.Проф д-р Драган Колчаковски на Институт за географија изведува настава по следниве дисциплини: биогеографија, структурна геоморфологија, динамичка геоморфологија, карстологија, а на Институтот за биологија по предметите физичка географија со геоекологија и историска геологија.Главно подрачје на научен интерес на д-р Колчаковски е геоморфо­логијата, со посебен акцент на карстот и периглацијалната геоморфо­логија. Во делокругот на неговите интереси се и биогеографијата и геоекологијата.Досега има објавено 83 научни и стручни трудови во домашни и во странски списанија, од кои 2 монографии, 1 терминологија и 5 универзитетски учебници: Геологија и геоморфологија за еколози, Биогеографија, Педогеографија, Физичка географија на Република Македонија и Геоморфологија. Во последниве години д-р Драган Колчаковски е учесник или раководител на десетина национални проекти. Посебно значајни резултати на овие активности се впишувањето на Привремената лис­та на светското природно наследст­во (UNESCO) на пештерата Слатински Извор - Порече и Маркови Кули - При­леп.Во 2004 г. го покрена и беше уредник на периодичното списание Билтен за физичка географија, од кое се излезени два броја. Во 2005 г. ја оформи лабатраторијата за геоморфологија која почна да функцио­нира во септември 2006 г.