Navigation
 

Академик Д-р Дончо Димовски - Редовен професор

Роден на 1 октомври 1954 г. во Битола, каде што се здобил со основно и средно образование. Во учебната 1973/74 г. се запишал на Математичката група на ПМФ во Скопје. Дипломирал во јуни 1976 г. за помалку од три години, со успех 9,48, со дипломска работа „Адитивни полугрупи на цели броеви“, под менторство на проф. Ѓорѓи Чупона. Магистерските студии Димовски ги завршил со одличен успех  за  две  години,  во  1979  г.  со  одбрана  на  магистерската  работа „П-покализација  на  1-сврзани  CW-комплекси“,  под  менторство  на  проф. Смилка Здравковска. Во септември 1980 г. се запишал на докторски студии на Државниот универзитет на Њујорк во Бингамтон, САД, а докторирал во мај 1983 г. со одбрана на докторската дисертација „Non-simply connected Casson Handles“, под менторство на проф. Ros Gegen, а неговата дисертација е наградена како најдобра во таа година и му е доделена диплома со следнава содржина: „In recognition of an autstanding dissertation in the field of Science and Mathematics, Binghamton University hereby presents to Donco Dimovski the Distinguished Disssertation Award 1983“. Досегашна професионална дејност: во 1976 г. е примен како асистент на ПМФ во Скопје. Од 1980 до 1983 г. бил на докторски студии на Државниот универзитетот на Њујорк во Бингамтон, САД. Во 1984 г. е избран за доцент на ПМФ. Од јануари до јуни 1990 г. бил визитинг-професор на Универзитетот Корнел, САД, а од јули до септември 1990 г. на Универзитетот Карлетон, Отава, Канада. Во 1989 г. е избран за вонреден професор, а од 1994 г. е редовен професор на ПМФ. Исто така, во досегашната 40-годишна наставна дејност изведувал настава на додипломските и постдипломските студии и на универзитетите во: Битола, Приштина и Штип. Научната дејност на д-р Дончо Димовски се одвива во неколку области: геометриско-комбинаторна топологија (специјално: 4-многуобразија, јазли и сплетови); еднопараметарска теорија на фиксни точки; хомогени компакти; динамички системи; и алгебарски, тополошки и комбинаторни векторско вредносни структури, со соодветни примени во физика, статистика и информатика. Објавил 85 научни трудови и 2 монографии. Во 2009 г. е избран за член на Македонската академија на науките и уметностите. За резултатите добиени од областа на векторско вредносните алгебарски, тополошки и комбинаторни структури ја добил наградата „Гоце Делчев“ за 1989 г. Во 2014 г., прогласен е за еден од десетте најдобри научници на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за научни достигнувања во 2013 г. Соработувал во научноистражувачки проекти (некои од кои работени при МАНУ). Раководител бил на неколку научноистражувачки проекти, од кои еден меѓународен (со Словенија), финансирани од Министерството за наука. Соработник бил во работата на проектот „Улогата на природните науки во образовниот процес“, финансиран од УНЕСКО. Во последните 15 години, тој е координатор на DAAD проектот Center of Excelence for application of Mathematics (Центар за  успешност  во  примената  на  математиката)  за  Македонија,  во  кој  се  вклучени  Институтот  за математика при Бугарската академија на науките, Софија, и универзитетите од Пловдив, Благоевград, (Бугарија), Ниш и Нови Сад (Србија); Клуж (Романија), Загреб, Осијек и Дубровник (Хрватска), Приштина (Косово), Тирана (Албанија) и Скопје. Ментор бил на повеќе од 300 студенти при изработката на нивните дипломски работи, на 30 студенти при изработката на нивните магистерски работи и на 11 докторски дисертации. Е, или бил член на Сојузот на математичарите на Македонија (СММ), на Американското математичко друштво (AMS), на извршниот одбор на Математичката асоцијација на Југоисточна Европа MASSEE (Балкански математички сојуз). Во СММ бил член на Управниот одбор и на уредувачкиот одбор на Математичкиот билтен, Сигма и Нумерус. Бил главен и одговорен уредник на списанието Математика Македоника, а во моментов е уредник на списанието Прилози, Одделение за природно-математички и биотехнички науки, МАНУ.