д-р Слаѓана Брсакоска - Доцент

 ДАТА НА РАЃАЊЕ: 13.02.1973, Битола, Република Македонија

 ДРЖАВЈАНСТВО: Република Македонија

 НАСЛОВ НА СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА: Доцент  

 НАЈВИСОКО ЗВАЊЕ: Доктор на математички науки  

 ГЛАВНА РАБОТНА ОБЛАСТ: Математичка анализа, Диференцијални равенки, Комплексна анализа

 НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКА ОБЛАСТ: Диференцијални равенки, Ареоларни равенки, Равенка Векуа

 АДРЕСА: Природно-математички факултет, Институт за математика                                                               П.Фах 162, Скопје, Република Македонија                       

 ФАМИЛИЈАРЕН СТАТУС: Мажена, едно дете (моминско презиме Коруновска)

 E-MAIL АДРЕСА: slaganak@pmf.ukim.mk, sbrsakoska@gmail.com

 ТЕЛЕФОН (РАБОТА):  ++389 2 3249 651

АКАДЕМСКИ ЗВАЊА

-          Ноември  2011, Доктор на математички науки, Универзитет „Св. Кирил и Методиј, ПМФ, Скопје, Република Македонија; Докторска теза:  Некои прилози во теоријата на равенка Векуа

-          Мај  2006, Магистер на математички науки, Универзитет „Св. Кирил и Методиј, ПМФ, Скопје, Република Македонија; Магистерски труд:  Операторски диференцијални равенки од аспект на обопштени аналитички функции

-          Септември 1995, Дипломиран професор по математика, Универзитет „Св. Кирил и Методиј, ПМФ, Скопје, Република Македонија

-          Најдобар студент на Институт за математика, ПМФ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј, Скопје, Република Македонија, 1995

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ

-          (2012- ): Доцент на  Природно-математички факултет, Институт за математика, Скопје

-          (2006-2012): Асистент на Природно-математички факултет, Институт за математика, Скопје

-          (1996-2006): Помлад асистент на Природно-математички факултет, Институт за математика, Скопје

НАСТАВА НА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ

нумерички и теориски вежби:

-          Множества и логика,

-          Математичка анализа 1.1,

-          Математичка анализа 1.2,

-          Математичка анализа 2.1,

-          Математичка анализа 2.2,

-          Математичка анализа 3,

-          Реална анализа,

-          Диференцијални равенки,

-          Комплексни функции,

-          Нацртна геометрија,

-          Проективна геометрија,

-          Хоспитации,

-          Математика 2 (група математика-физика),

-          Одбрани делови од диференцијални равенки, комплексни броеви и комплексни функции (група математика-физика),

-          Аналитичка геометрија (група математика-физика),

-          Математика 3 (за физичари),

-          Математичка анализа 2 (за физичари),

-          Диференцијални, парцијални и интегрални равенки (за информатичари),

-          Математичка анализа 1 (за информатичари),

-          Математичка анализа 2 (за информатичари),

-          Математика (за биолози)

-          Биостатистика (за биолози)

предавања:

-          Математички методи за информатичари,

-          Математичка анализа 1 (за физичари),

-          Математика со лабораториски пресметки (за фармацевти-Лабораториски биоинжинери),

-          Биостатистика со биоинформатика (за фармацевти-Лабораториски биоинжинери).

НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКА ОБЛАСТ:

 Диференцијални равенки, Ареоларни равенки, Равенка Векуа

 ПУБЛИКАЦИИ

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУДОВИ (соопштувани и/или објавени)

1. Д.Димитровски, В.Гоговска, С.Коруновска, ТРИГОНОМЕТРИЈА НА ЦИКЛОИДИТЕ (TRIGONOMETRY OF CYCLOID CURVES), Годишен зборник на ПМФ,том 37(59-71),1996,

2. Д.Димитровски, С.Коруновска, М.Рајовиќ, ЗА КЛАСИ КОМПЛЕКСНИ НЕАНАЛИТИЧКИ  ФУНКЦИИ СО ИЗОЛИРАНИ НУЛИ И ПОЛОВИ (ABOUT CLASSES OF COMPLEX NO ANALYTIC FUNCTIONS WITH ISOLATED ZEROS AND POLES) Специјални изданија на Институт за математика - ПМФ, том 24(131-140),1997,

3. Д.Димитровски,  М.Рајовиќ, С.Коруновска, РАВЕНКИТЕ VEKUA-BERNULI I VEKUA-RIKATI (VEKUA-BERNULI AND VEKUA-RIKATI EQUATIONS), Специјални изданија на Институтот за математика при ПМФ, том 24 (77-87),1997,

4. R.Manojlovic, S.Brsakoska, V.Jacovski, TEMPERATURE FIELD DETERMINATION IN THE STEEL SLAB SOLIDIFICATION PROCESS BY NUMERICAL METHOD, 4th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Belgrade, Srbija and Montenegro, 18-21 july 2004,

5. С.Брсакоска, Р.Манојловиќ, НУМЕРИЧКИ МЕТОДИ ПРИМЕНЕТИ ВО МАТЕМАТИЧКОТО МОДЕЛИРАЊЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА СТВРДНУВАЊЕ НА ЧЕЛИЦИТЕ (NUMERICAL METHODS USED IN THE MATHEMATICAL MODELING OF THE PROCESSES OF HARDENING OF THE STEELS), изложен на XVIII Конгрес на хемичарите и технолозите на Македонија, одржан во Охрид, од 23-25 септември 2004 година.

6. Б.Илиевски, С.Брсакоска, ЗА ЕДНА АРЕОЛАРНА РАВЕНКА ОД II РЕД (ABOUT ONE AREOLAR EQUATION OF II ORDER), изложен и објавен во Зборникот на трудови  на Осмиот македонски симпозиум по диференцијални равенки, одржан во Охрид, од 30.09-03.10.2004 година.

7. B.Ilievski, S.Brsakoska, ONE CONTRIBUTION TO THE THEORY OF POLYANALYTIC FUNCTIONS, International scientific conference of the Faculty of Mathematics and Natural Science-2005 (South-West University “Neofit Rilski” - Blagoevgrad, Republic of Bulgaria,  09-11.06.2005

8. Б.Илиевски, С.Брсакоска, ЗА СОГЛАСНОСТ НА ХОМОГЕНА РАВЕНКА ВЕКУА И ОБОПШТЕНА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА РАВЕНКА (ABOUT A CORRELATION OF THE HOMOGENEOUS VEKUA EQUATION AND A GENERALIZED DIFFERENTIAL EQUATION), изложен на Третиот конгрес на математичари на Македонија, одржан во Струга од 29.09-02.10.2005 година,

9. B.Ilievski, S.Brsakoska, P.Sokoloski: TWO SUBSTITUTIONS IN ONE SPECIAL NO HOMOGENOUS VEKUA EQUATION, Bulletin Mathematique de la Societe des Mathematiciens de la Republique de Macedoine, Skopje, 31(LVII) TOME, 53-59, 2007

10. S.Brsakoska, B.Ilievski, TWO RESULTS FOR ONE SPECIAL CLASS OF NOHOMOGENOUS VEKUA EQUATION, Bulletin Mathematique de la Societe des Mathematiciens de la Republique de Macedoine, Skopje,32(LVIII) TOME, 65-70, 2008,

11. S.Brsakoska, B.Ilievski, D.Dimitrovski; FOR THE ZEROS OF THE SOLUTIONS OF THE ELEMENTARY VEKUA EQUATIONS. Mat. Bilten No. 33 (2009), 29–41, 30G20

12. S.Brsakoska, B.Ilievski. TWO THEOREMS FOR THE VEKUA EQUATION, MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, 16-20.09.2009, Ohrid, Republic of Macedonia, Mathematica Balkanica

13. M.Čanak, S.Brsakoska: ONE PROBLEM FOR THE GENERALIZED COMPLEX DIFFERENTIAL VEKUA EQUATION, MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, 16-20.09.2009, Ohrid, Republic of Macedonia, Mathematica Balkanica

14. S.Brsakoska, B.Ilievski, ABOUT THE INVARIANCE OF THE CLASSIC LAGRANGE METHOD FOR SOLVING ONE CLASS OF THE VEKUA EQUATION, Advances in Dynamical Systems and Applications, USA, ISSN 0973-5321, Volume 6, Number 1, pp. 13–22 (2011)

15. S.Brsakoska, M.Čanak: FOR THE OPERATORY INTEGRABILITY OF ONE SYSTEM OF COMPLEX DIFFERENTIAL VEKUA EQUATIONS, Advances in Dynamical Systems and Applications, USA, ISSN 0973-5321, Volume 6, Number 1, pp. 23–31 (2011),

16. Н.Шекутковски, Ј.Митевска, С.Брсакоска: PROF. DIMITROVSKIS BIBLIOGRAPHY, соопштен на Српскиот конгрес, одржан во Врњачка Бања во септември 2011.

17. S. Brsakoska, ABOUT A TWIN SOLUTION OF THE VEKUA EQUATION, MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2012, 19-23.09.2012, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina,

18. С. Брсакоска, ЗА НУЛИТЕ НА РЕШЕНИЈАТА НА ЕДНА АРЕОЛАРНА РАВЕНКА ОД ВТОРИ РЕД (FOR THE ZEROS OF THE SOLUTIONS OF ONE SECOND-ORDER AREOLAR EQUATION), предаден во печат во Годишен зборник посветен на проф. д-р Драган Димитровски

КНИГИ (КОАВТОР):

1. Macedonian mathematical competitions, SMM, 2007

2. Macedonian mathematical competitions, SMM, 2008

3. Macedonian mathematical competitions, SMM, 2009

4. Macedonian mathematical competitions, SMM, 2010

5. Сигмина ризница, Меѓународен натпревар КЕНГУР, 2006-2010, СММ мај 2010.

 СООПШТЕНИЈА И УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ

1.First Macedonian Congress of Mathematics and Informatics, Ohrid 3-5.10.1996,

2. Second Macedonian Congress of Mathematics and Informatics, Ohrid, 2000,

3. 4th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Belgrade, Serbia and Montenegro, 18-21.07. 2004,

4. XVIII Конгрес на хемичарите и технолозите на Македонија, Охрид, 23-25.09.2004,

5. Осми македонски симпозиум по диференцијални равенки, Охрид, 30.09-03.10.2004,

6. Семинар по диференцијални равенки, Крушево, 07 и 08.05.2005,

7. International scientific conference of the Faculty of Mathematics and Natural Science-2005, South-West University “Neofit Rilski”-Blagoevgrad, Republic of Bulgaria 09-11.06.2005,

8. Third Macedonian Congress of Mathematics, Struga, 29.09-02.10.2005,

9. Fourth Macedonian Congress of Mathematics, Struga, 19-22.10.2008,

10. International Conference Analysis, Topology and Applications 2010 (ATA 2010), 20-25.06.2010, Vrnjacka Banja, Serbia

11. MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, Republic of Macedonia 16-20.09.2009,

12. MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2012, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, 19-23.09.2012.

 ПРОЕКТИ

1. Методи на итерации”, главен истражувач проф. д-р Драган Димитровски,  1997-1999, МОН, учесник

2. Апроксимации во комплексна област, гранични вредности на аналитички функции, дистрибуции и мали таласи, гранични проблеми”, главен истражувач проф. д-р Борко Илиевски, 2006-2009, МОН, учесник

ЧЛЕНСТВО ВО ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

-          Член на Сојузот на математичари на Македонија

УРЕДНИШТВО

-          Уредник на популарното списание  "Сигма", Скопје од  2006 година.

ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ АНГАЖМАНИ

-           Активен член на Комисијата за подготовка и спроведување на Регионалните и Републички натпревари по математика за ученици од основното образование, од 1997 година.

-          Активен член на Комисијата за подготовка и спроведување на Регионалните и Републички натпревари по математика за ученици од средно образование, од 1997 година.

-          Активен член на Комисијата за спроведување на Македонската Математичка Олимпијада (ММО) и Јуниорската Македонска Математичка Олимпијада (ЈММО) од 1997 година.

-          Лидер на Македонскиот тим на 16тата Јуниорска Балканска Математичка Олимпијада што се одржа во Вериа, Грција од  25-29 јуни 2012.