Navigation
 

Додипломски студии по математика

НАСТАВНИ ПЛАНОВИЗА ДОДИПЛОМСКИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ на Институтот за математика

НАСТАВНА, ТЕОРИСКА И ПРИМЕНЕТА МАТЕМАТИКА I. Заедничка настава за сите насоки во I и II година

 
Часови
(пред.+вежби)
кредити
I семестар
 
 
М101 Математичка анализа I (I дел)
4+4
10
М102 Аналитичка геометрија (I дел)
3+3
8
М103 Множества и логика
3+3
8
М104 Компјутерски практикум I (I дел)
1+0+2
4
- Физичко воспитување
0+2
0
Вкупно:
11+14=25
30
   
II семестар
 
 
М201 Математичка анализа I (II дел)
4+4
10
М202 Аналитичка геометрија (II дел)
3+3
7
М203 Линеарна алгебра I
3+3
8
М204 Компјутерски практикум I (II дел)
1+0+2
3
F25 Странски јазик (математичка терминологија)
0+4
2
- Физичко воспитување
0+2
0
Вкупно:
11+18=29
30
III семестар
 
 
М301 Математичка анализа II (I дел)
4+4
9
М302 Алгебра I
2+2
5
М303 Линеарна алгебра II
3+3
6
Ф304 Физика ( I дел)
3+2+2
7
М305 Компјутерски практикум II (I дел) (основи на програмирање)
1+0+2
3
Вкупно:
13+15=28
30
IV семестар
 
 
М401 Математичка анализа II (II дел)
4+4
9
М402 Геометриски трансформации
4+4
9
Ф403 Физика (II дел)
3+2+2
8
М405 Компјутерски практикум II (II дел) (основи на програмирање)
1+0+2
4
Вкупно:
12+14=26
30

 
II. НАСТАВНА МАТЕМАТИКА (средно образование)

 
Часови
(пред.+вежби)
кредити
V семестар
 
 
М501 Диференцијални равенки
4+4
9
М502 Топологија
4+4
9
МНТ503 Компјутерски практикум III (прв дел)
0+0+3
3
МН534 Историја на математика
2+0
3
МН535Нацртна геометрија
2+2
4
F536 Училишна психологија
2+0
2
Вкупно:
14+11=25
30
VI семестар
 
 
М601 Математичка анализа III
4+4
9
М602 Алгебра II
4+4
9
МНТ623 Нумеричка математика
2+2
5
МНТ603 Компјутерски практикум III (втор дел)
0+0+3
3
F615 Училишна педагогија
 
3
Вкупно:
12+13=25
29
VII семестар
 
 
М701 Комплексни функции
4+4
9
М702 Основи на веројатност
2+2
5
МН733 Елементарна математика со практикум (прв дел)
3+3
8
МН734 Методика на наставата по математика со хоспитации (прв дел)
2+1+3
6
F735 Македонски јазик
1+3
2
Вкупно:
12+16=28
30
VIII семестар
 
 
М801 Основи на статистика
2+2+1
5
МН832 Елементарна математика со практикум (втор дел)
3+3
8
МН833 Проективна геометрија
2+2
6
МН834 Методика на наставата по математика со хоспитации (втор дел)
2+1+3
6
Дипломска работа
0+3
6
Вкупно:
10+18=28
31

III. ТЕОРИСКА МАТЕМАТИКА

 
Часови
(пред.+вежби)
кредити
V семестар
 
 
М501 Диференцијални равенки
4+4
9
М502 Топологија
4+4
9
М701 Комплексни функции
4+4
9
МНТ503 Компјутерски практикум III (прв дел)
0+0+3
3
Вкупно:
12+15=27
30
VI семестар
 
 
М601 Математичка Анализа III
4+4
9
М602 Алгебра II
4+4
9
МНТ623 Нумеричка математика
2+2
5
МНТ603 Компјутерски практикум III (втор дел)
0+0+3
3
МТП605 Диференцијална геометрија
2+2
4
Вкупно:
12+15=27
30
VII семестар
 
 
МТ741 Теорија на броеви
2+2
5
М702 Основи на веројатност
2+2
5
МТ743 Проективна геометрија
2+2
6
МТ744 Алгебра III
4+2
8
МТ745 Алгебарска топологија
2+2
6
Вкупно:
12+10=22
30
VIII семестар
 
 
М801 Основи на статистика
2+2+1
5
МТ812 Функционална анализа
4+4
9
МТП803 Парцијални и интегрални равенки
2+2
5
Изборен предмет 1
2+1
3
Изборен предмет 2
2+1
3
Дипломска работа
0+2
5
Вкупно:
12+13=24
30

Изборни предмети за теориска математика
 
На насоката Теориска математика во осмиот семестар студен­тот задолжително избира два предмети од следната листа:
часови
МТП81 Равенки на математичка физика 2+1
МТП82 Диференцијални форми 2+1
МТП83 Одбрани делови од Фуриева анализа мали бранови и дистрибуции 2+1
МТ84 Квантна механика 2+1
МТ85 Диференцијална геометрија II 2+1
МТ86 Хомолошка алгебра 2+1
МТ87 Одбрани делови од општа топологија 2+1
МТ88 Селективни принципи 2+1
МТ89 Историја на математика 2+0
МТ810 Репрезентација на групи 2+1
МТ811Теорија на веројатност 2+1
МТ812 Филозофија на математиката 2+0
МТ813 Теорија на функции 2+1
МНТ34 Методика на наставата по математика со хоспитации 2+1+3
 
 
Изборни предмети за Применета насока
 
Во сите поднасоки од применетата насока студентот во седмиот и осмиот семестар задолжително избира по еден предмет од следната листа:
 
МП781Равенки на математичка физика 2+1
МП782 Диференцијални форми 2+1
МП783 Одбрани делови од Фуриева анализа мали бранови и дистрибуции 2+1
МП784 Теорија на примерок 2+1
МП785 Теорија на одлучување 2+1
МП786 Финансиска математика II 2+1
МП787 Одбрани делови од математичко програмирање 2+1
МП788 Нумеричка анализа 2+1
МП789 Теорија на игри 2+1
МП7810 Случајни процеси 2+1
МП7811Анализа на временски серии 2+1
МП7812 ДНА програмирање
 
 
 
IV. ПРИМЕНЕТА МАТЕМАТИКА

IV1. Поднасока Индустриска математика
Часови
(пред.+вежби)
кредити
V семестар
 
 
М501 Диференцијални равенки
4+4
9
М701 Комплексни функции
4+4
9
МПИ514 Топологија
2+2
5
МП503 Математичко програмирање
2+1+2
4
МП504 Компјутерски практикум (програмски јазик) - прв дел
1+0+2
3
Вкупно:
13+15=28
30
VI семестар
 
 
М601 Математичка анализа III
4+4
9
М602 Алгебра II
4+4
9
МТИ605 Диференцијална геометрија
2+2
4
МП614 Нумеричка математика со Примена
2+1+1
5
МП604 Компјутерски практикум (програмски јазик)- втор дел
1+0+2
3
Вкупно:
13+16=28
30
VII семестар
 
 
МПИ731 Операционо сметање и специјални функции
3+2
7
М702 Основи на веројатност
2+2
5
МП723Графови и оптимизација
2+2
5
МПИ724 Функционална анализа и теорија на управување
3+2
6
МП705 Компјутерски практикум III (прв дел)
0+0+3
3
Изборен предмет 1
2+1
4
Вкупно:
12+12=2
30
VIII семестар
 
 
М801 Основи на статистика
2+2+1
5
МПИ832 Динамички системи
2+2
4
МТП803 Парцијални и интегрални равенки
2+2
5
МПИ834 Механика на континуум
2+2
4
МП805 Компјутерски практикум III (втор дел)
0+0+3
3
Изборен предмет 2
2+1
4
Дипломска работа
0+3
5
Вкупно:
10+16=26
30
IV2.Поднасока Статистика и биоматематика
Часови
(пред.+вежби)
кредити
V семестар
 
 
М501 Диференцијални равенки
4+4
9
М502 Топологија
4+4
9
МП503 Математичко програмирање
2+1+2
4
М702 Основи на веројатност
2+2
5
МП504 Компјутерски практикум (програмски јазик)-прв дел
1+0+2
3
Вкупно:
13+15=28
30
VI семестар
 
 
М601 Математичка анализа III
4+4
9
М602 Алгебра II
4+4
9
МП614 Нумеричка математика со примена
2+1+1
5
М801 Основи на статистика
2+2+1
5
МП604 Компјутерски практикум (програмски јазик)-втор дел
1+0+2
3
Вкупно:
13+15=28
31
VII семестар
 
 
М701 Комплексни функции
4+4
9
МП702 Концепти на бази на податоци
2+1+2
5
МПС713 Статистика и биостатистика
4+2+3
9
МП704 Компјутерски практикум III (прв дел)
0+0+3
3
Изборен предмет 1
2+1
4
Вкупно:
12+16=28
30
VIII семестар
 
 
МП723 Графови и оптимизација
2+2
5
МПС832 Математичко моделирање
3+1
4
МПС833 Случајни процеси и анализа на временски серии
4+3+2
8
МП804 Компјутерски практикум III (втор дел)
0+0+3
3
Изборен предмет 2
2+1
4
Дипломска работа
0+3
5
Вкупно:
11+15=26
29

 

В3. Поднасока МатематиЧка економија
 
Часови
(пред.+вежби)
кредити
V семестар
 
 
М501 Диференцијални равенки
4+4
9
МПЕ515 Метрички простори и теорија на неподвижна точка
4+4
9
МП503 Математичко програмирање
2+1+2
4
М702 Основи на веројатност
2+2
5
МП504 Компјутерски практикум (програмски јазик) - прв дел
1+0+2
3
Вкупно:
13+15=28
30
VI семестар
 
 
М601 Математичка анализаIII
4+4
9
М602 Алгебра II
4+4
9
МП614 Нумеричка математика со примена
2+1+1
5
МПЕ801 Основи на статистика
2+2+1
5
МП604 Компјутерски практикум (програмски јазик)-втор дел
1+0+2
3
Вкупно:
12+18=30
31
VII семестар
 
 
М702 Комплексни функции
4+4
9
МПЕ731 Статистика
2+1+2
5
МПЕ733 Математички модели во економија
2+2
4
МПЕ735 Финансиска математика
2+2
5
МП704 Компјутерски практикум III (прв дел)
0+0+3
3
Изборен предмет 1
2+1
4
Вкупно:
12+15=27
30
VIII семестар
 
 
МПЕ831 Операциони истражувања
3+3
8
МПЕ832Препознавање на облици
2+0+2
4
МПЕ833Финансии
2+2
5
МП804 Компјутерски практикум III (втор дел)
0+0+3
3
Изборен предмет 2
2+1
4
Дипломска работа
0+5
5
Вкупно:
9+16=25
29
ИВ4. Поднасока МатематиЧко програмирање
 
Часови
(пред.+вежби)
кредити
V семестар
 
 
М501 Диференцијални равенки
4+4
9
М502 Топологија
4+4
9
МП503 Математичко програмирање
2+1+2
4
МП504 Компјутерски практикум (програмски јазик)-прв дел
1+0+2
3
М702 Основи на веројатност
2+2
5
Вкупно:
13+15=28
30
VI семестар
 
 
М601 Математичка анализа III
4+4
9
М602 Алгебра II
4+4
9
МП614 Нумеричка математика со примена
2+1+1
5
М801 Основи на статистика
2+2+1
5
МП604 Компјутерски практикум (програмски јазик)-втор дел
1+0+2
3
Вкупно:
13+15=28
31
VII семестар
 
 
М701 Комплексни функции
4+4
9
МП702 Концепти на бази на податоци
2+1+2
5
МПП713 Препознавање на облици и симулациони модели
4+2+2
8
МП704 Компјутерски практикум III (прв дел)
0+0+3
3
Изборен предмет 1
2+1
4
Вкупно:
12+15=27
29
VIII семестар
 
 
МПП841 Стохастичко програмирање
2+2
5
МПП842 Криптографија
2+0+2
4
МПП843 Целобројно програмирање
2+2
5
МПП844 Фази топологија
2+1
4
МП804 Компјутерски практикум III (втор дел)
0+0+3
3
Изборен предмет 2
2+1
4
Дипломска работа
0+3
5
Вкупно:
10+13=23
30