Navigation
 

Постдипломски студии по математика

Наставата на постдипломските студии се одвива во две насоки:
  • теориска математика и
  • математичко образование
со редовни предавања во првите семестри.