Д-р Ристова-Липановиќ Мимоза - Вонреден професор

Родена на 16 ноември1963 г. во Скопје. Основно и средно образование, со континуирано одличен успех, завршила во Скопје. Студиите по физика ги завршила во Скопје во март 1987 г., како најдобар студент на генерацијата, со просек 9,6. Од 1.9.1987 г. е вработена како помлад асистент на Институтот за физика на ПМФ во Скопје. Во учебната 1988/89 г. се запишала на постдипломски студии по Сончева енергија на Институтот за физика на ПМФ. Магистрирала 1991 г. со одбрана на магистерската работа Добивање наAg2Sтенки филмови по хемиски пат, испитување на некои нивни хемиски својства и нивна примена во производството на соларни ќелии. Во октомври 1995 г. е преизбрана во звањето асистент. Докторирала во 1996 г., со одбраната на докторската дисертација под насловФото­електрични својства на тенки филмови од системот CdS-Ag2S”. Есента 1996 г. е избрана за наставник по предмети­те електроника (за студентите по физика) и основи на електрониката (за студен­тите на двопред­метните студии математика-физика) во звањето доцент. Есента 2001 г. е избрана во звање вонреден професор по електроника и основи на електрониката, а во 2006 г. за редовен професор. Предава електроника и микроелектроника на студентите по физика, а е ангажирана и како одговорен наставник по предметот физика и екологијана постдипломските студии по методика на наставата по физика. Досега учествувала во десетина, а раководела со 5 научноистражувачки проекти (еден домашен, еден македонско-хрватски, еден американски, еден швајцарски и еден меѓународен од FP6 програмата). Била и ментор на две докторски дисертации. Има објавено околу 40 научни трудови, од кои 13 во меѓу­народни индексирани научни списанија, петнаесетина во домашни списанија и зборници, а другите во публикации од конгреси и од научни собири. Коавтор е на по едно поглавје во научни книги од областа на медицинската физика (изданија на англиски и на француски), на 1 учебник по физика за основно и на 2 за средно образование. Автор е на голем број стручни трудови. Учествувала како рецензент во 3 меѓународни научни списанија. Има објавено голем број написи, коментари и колумни во научно-популарни списанија и во неделните и во дневните весници на теми од загадувањето, но и од заштитата на животната околина и на разни други теми од дневнополитичките настани. Во периодот 2002-2003 г. била редовен колумнист на дневниот весник Утрински весник. Во 1999 г., го објави и првиот македонски еколошки (како што го нарекоа рецензен­тите) роман Професорот Еднокамчев. Мимоза Ристова престојувала на кратки студиски престои на следниве институции: Интернационалната школа по теориска физика во Трст (1997 г.), Одделот за микроелектроника на Институтот за физика на кондензирана материја на БАН, Софија (1998 г.), и Одделот за физика на кондензирана материја на Универзитетот во Гент, Белгија, (1999 г.). Во учебната 2000 - 2001 г., како стипен­дист на NATO-NSF, престојувала како визитинг професор на Универзитетот Тексас А&М, Колеџ Стејшн, Тексас, САД, каде што работела на развивање на едноставна тенкофилмова фотодиода од аморфен силициум за детектирање на He-Ne ласерска светлина. Во периодот 2003-2004 г. реализирала осуммесечен истражу­вачки престој на Женевскиот универзитет, во соработка со истражувачката компанија Биоскан во Швајца­рија, каде што работела на проектите Развивање на 50 микронска дигитална маморафија и Медицинска антима­терија”. Активен член е на Друштвото на физи­ча­рите на Р. Македонија, во еден мандат во овој период и негов претседател, член е на Европското друштво на физичарите и на други стручни и граѓански здруженија. Била раководител на Заводот за физика на кондензирана материја (во еден мандатен период), како и организатор на неколку сесии на летнатаШкола млади физичари (за талентираните ученици од средните училишта). Била и член на Уредничкиот одбор на списанието за популаризација на физиката Импулс, уредник на списанието на Школата, и уредник на Билтенот на Друштвото на физичарите на РМ. Моментално е продекан за меѓународна соработка, научни и апликативни прашања на ПМФ.