Д-р Мимоза Ристова - Редовен професор

Mimoza Ristova, is a university professor, scholar, columnist, novelist, playwright, and human rights activist,born in Skopje, 1963, Republic of Macedonia.
She teaches undergraduate courses in Electronics, Electricity and Magnetism, and graduate courses in Photovoltaics, Medical Imaging and Forensic Science at the Ss.Cyril and Methodius, University in Skopje, Republic of Macedonia. Her professional interests are in the fields of Semiconductor Thin Films, Photovoltaics, Electrochemical cells for water splitting, a-Silicon, Electrochromic materials, Pixel detectors for ionizing radiation, Selective coatings for solar thermal collectors, Forensic Science, Environmental radiation protection, etc. 

She is recipient of the NATO-NSF post-doctoral grant and had served as a Visiting Scholar/Scientist at the Texas A&M University. In the entire year 2014 she was a Fulbright Visiting Scholar/ Scientist at the Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California, doing a research on multilayered semiconductors for spontaneous water splitting electrochemicaldevices. She is an author of about 80 scientific publications of which about 60 in Journals with an Impact Factor.In 2017 she acquired a USA patent for a water splitting device.
She co-authored one university textbook, 6 high school textbooks, one primary school textbook and two supplementary workbooks for primary school physics. She also authored of three novels and two theatre plays published in the Republic of Macedonia. She is well known in her native country as a columnist whose observations span a wide range of topics from education, social issues, daily politics to human rights. Her columns and stories appeared in the prominent daily papers and weekly magazines, internet portals such as, UtrinskiVesnik, Dnevnik, Denes, Fokus and Plusinfo and blogs. During her stay in the USA, 2014 she has publshed one children book and one theatre play in English (Amazon.com).
She is an articulated human rights fighter, being a member of the executive Board of the Helsinki Committee for Human Rights in Macedonia since 2011.
This spring Dr. Mimoza Ristova has registered one USA Patent. The same year she has been awarded a "Scientist of the year 2016 of the Ss. Cyril and Methodius University" award.

Мимоза Ристова е универзитетски професор, научник, колумнист, романописец, драмски писател и борец за човековите права. Родена е во Скопје, Република Македонија во 1963 година. Предава Електроника и Електромагнетизам на додиплонските студии и Фотоволтаици, Медицински имиџинг и Форензички науки на постдипломските студии на Природно-математичкиот факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија. Полињата на нејзините истражувања се следниве: Тенки полуспроводни филмови, Фотоволтаична конверзија, Електрохемиски ќелии за спонтано цепење на водата, Електрохромни ќелии, Аморфен силициум, Пиксел детектори, Селективни превлаки за термални сончеви колектори, форензички науки, радијациона заштита и друго. Vo 200/01 bила добитничка на NATO-NSF постдокторскиот грант на Универзитетот Текас А&М, во САД. 2014 година престојува како визитинг професор/истражувач на Националната Лоренцова Лабораотријаво Беркли, Калифорнија, САД каде работела на проектот "Електрохемиски ќелии за спонтано цепење на водата".
Инаку, таа е автор на околу 80 научни публикации, од кои околу 60 во списанија со импакт фактор. Коавтор е на еден универзитетски учебник по Електромагнетизам, три учебници по физика за средно образование, еден за основно, две збирки со експерименти и задачи за основно. Исто така, таа има објавено три романи на македонски јазик и две театарски драми. Во 2017 година таа доби USA патент на изумот на уредот за спонтано цепење на водата.
Во својата земја таа е позната како колумнист чиишто обсервации сеопфатно  комбинираат теми од тазлични области, од образование, наука, социјални феномени, дневна политика, човекови права и друго.  Нејзините колумни и стории се објавувани во дневни весници Утрински Весник и Дневник, во неделници Денес и Фокус и на порталот Плусинфо. Таа е член на бордот на Хелсиншкиот Комитет за човекови права на Република Македониа.
За време на престојот во САД во2014 година таа објави свои две литературни дела, т.е.еден детски роман и една театарска драма на англиски јазик на Amazon.com.
Во пролетта 2017 година таа доби регистрација на еден патент во САД. Истата година е избрана за "Научник на годината на УКИМ" за 2016 година.