Доктор Јоноска Мирјана - Редовен професор (во пензија)

Роденана 5 март 1938 г. воСкопје. Во 1956 г. завршиласредно образованиекаконај­до­бармату­рантвоГимназијата "ОрцеНиколов" воСкопје. Од 1956 сту­диралафи­зи­канаПрирод­но-математич­киотфакултетвоСкопјеидипло­миралаво 1960 г. Вотекотнастудиитедвапатибиланаграденазаодличенуспех. Во учеб­ната 1969/70 г. се запишала на постдипломските студии по фи­зич­ка оптика, и по положувањето на сите испити со оценка 10, во 1972 г. магис­три­ра­ла со трудот Муаре фигури на синусоидални мрежи­чки. Док­торирала со трудот Дифракција на кружни препре­ки со осно симетрична транспа­ренција и фаза” (1975). Веднаш по дипломирањето била избрана за асистент на ПМФ, а есента 1961 г. стапила на работа. Како асистент држе­ла вежби по сите експери­ментални предмети што то­гаш се пре­давале. Од учебната 1968/69 г. ñ била дове­рена нас­тава­та по општа физика за студен­тите био­лози и математичари (подо­цна само за математичари) што сè до февруари 1988 г. било нејзино основно задолжение. Оттогаш па сè до пензионирањето (2002 г.), таа го предавала предметот електромагнетизам. Од 1983/84 г. го предавала и пред­ме­тот средно­­шко­л­ско експери­ментирање - подоцнаметодика на демон­стра­ционите експери­менти по физика, а од учебната 1995/96 г. и предметот демонстрациони експери­менти за сту­ден­тите по двопредмет­ните студииматематика-физика. Предавала и физиказа студентите градежници и геодети (три години). Била наставник на постдипломските студии од областа сончана енергија, физичка оптика (муаре- фигури и холографија и нејзина примена), а од учебната 2000/01 и по методика на наставата по физика (физички експеримент и физички семинар). Во 1972 г. била избрана за доцент, во 1978 за вонреден професор, а во 1983 г. во звањето редовен професор (ре­избрана во 1991 и во 1997 г.). Била член на комисии за одбрана на 86 дипломски работи, под нејзино менторство се изработени и одбранети 44 дип­ломски работи, ментор била и на еден магистранд, а учесник во комисија за одбрана на 12 маги­стер­ски и на 8 докторски дисертации.Автор е на 3 универзитетски учебници (Електромагнетизам I, Електромагнетизам IIи Демонстрациони експерименти по физика, сите се први за соодветните предмети на Универзитетот) и коавтор на 2 универзитетски практикума. Автор или коавтор е на 6 средношколски учебници, на 2 збирки задачи и 2 на практикума за средно образование и на 1 учебник за основно образование. Била рецензент на повеќе учебници и учебни помагала по физика на сите степени на образованието. Била член на републичките комисии за наставни планови и програми во основните и сред­ните училишта. Коавтор е на публикацијата Ајнштајновата чудесна 1905 година(2005) и автор на публикацијата Никола Тесла - ненадминат гениј(2006). Во 1969 г. престојувала на Sussex University of Brighton (Англија). Едномесечни научни престои имала и на Јагиелонскиот универзитет во Краков, Полска (1977), како и на Универзитетот во Гент - Бегија и Каен - Франција во 1999 г. Научната дејност на М. Јоноска се одвивала главно во областа на физичката оптика (дифракција и интерференција на хомогена и на ласерска светлина). Во последно време се занимава и со истражувања на полето на едукацијата на фи­зи­ката. Во списанија или во зборници од конференции има објавено 112 научни труда (25 надвор од РМ), како и 54 стручни и 89 научно-популарни публикации. Учесник е во 14 нау­чни проекти работени на Институтот (3 се меѓународни). Била соработник на 2 проекта работени со Јагиелон­скиот универзитет во Краков (Полска). Учесник е на 37 научни собири (од кои 9 во странство) со 48 соопштенија, и на голем број стручни собири со соопштенија. Петпозначајни трудови, според сопствен избор се: М. Јоноска, За дифракцијата на синусната зонска мрежичка од Габоров тип,Годишен зборник на Факултетот за физика, Скоп­је , 27,112-149 (1977); M. Jonoska, On the Diffraction theory of the Sinusoidal Phase Zone plate,Contributions of MANU, Section for Naturel Sciences and Mathematics, Skopje 5, 5-17 (1976); Lj. Janicijevic, M. Jonoska, Transformation of a laser Gaussian beam by Winkelmann-Abbe bi-prism,Optik,75, No.2, 47-53 (1987); Lj. Janicijevic, M. Jonoska The Phase Circular Hologram as a Laser Beam Splitter,Optica Applicata,XXI, No 2 , 123-136, (1991), a и воProceedings SPIE Vol 1574, 167 (1991); M. Jonoska, T.Tufekcieva, Toroidal zone plates, II Conference of the BPU, Izmir, Proceedings supplement of Balkan Physics letters, 2, 1646-1650, (1994). Билапро­деканнаФакултетотзафизикаво 1979/80 и во 1980/81 г., раководителнаЗаводотзаоптикаиспектроскопија, раково­дителнаЗаводотзаметодикаиопштафизика, претседателнаСоветотнаФакултетотзафизика, двамандата членнаУниверзитетскисовет, членнаразникомисииприИнститутот, Факултетот, УЦМТНиУниверзитетот. Биласекретар, потпретседателипретседателнаДруштвотонафизичаритенаМаке­донија, тримандатипретседателнаКомисијазарепубличкинатпревари, претседателна Школата млади физичари, членнаНационал­ниоткомитетзафизиканаСДМФАЈ. БилаглавенуредникнасписаниетоИмпулс, а члененанеговатаРедакцијаоднеговиотпрвброј. ОдржалаголембројпредавањаворазниградовинаРепубликата и учествовалавоповеќерадиоителевизискиемисии.Билапотпретсе­дателнаКомисијатазамерниединицизаСФРЈ. Двамандатабила членнапостојанатаРепубличкакомисијазасредношколскиучеб­ници. БиладелегатнаСИЗзаобразованиезаопшественитеи зауслужнитедејностииделегатнаРепубличкатазаедницазаобразование.НосителенаОрденнатрудотсосребренвенец, нарепубличкакакоинасојузнаповелбанаДруштвотонафизичарите. Зауспешнасоработка, до­бит­никеинапла­кета (благодарница) одПедагошкиотзаводнаРМ, какоиодиздавачкатакуќаПросветнодело. Во 1997 годинајаимадобиенорепубличкатанаградаКлиментОхридски, запридонеснаполетонаобразованието. ...