Navigation
 

Додипломски студии по хемија

Студиите по хемија на I циклус се организирана во следните насоки:

-наставна хемија (звање: дипломиран професор по хемија),

-применета хемија (звање: дипломиран инженер по хемија),

-применета хемија – аналитичка биохемија (звање: дипломиран инженер по хемија – аналитичка биохемија) и

-применета хемија –хемија на животната средина (дипломиран инженер по хемија – хемија на животната средина).

Студиите траат четири години (8 семестри) со вкупен број кредити, вклучувајќи ја и дипломската работа, 240. Бројот на кредити во една учебна година е 60. Кредитите за секој предмет соодветству­ваат на оптовареноста на студентот за совладување на содржините на предметот. Сите предмети се едносеместрални. Наставата се одвива на македонски јазик. Студентот ја брани својата дипломска работа откако ќе ги положи сите предвидени испити со студиската програма.

Студиските програми се состојат од задолжителни предмети и изборни предмети. Некои од задол­жител­ните предмети се понудени на две нивоа: A-ниво, коешто е повисоко и Б-ниво коешто е пониско. Ако некој задолжителен предмет во даден модул е предвиден на пониското ниво, студентот има право, по сопствен избор, да го избере и повисокото ниво.

За изборните предмети понудени се листи од предмети распоредени во зимски и летен семестар. Листата од изборни предме­ти е заедничка за сите студиски програми по хемија. Предметите напишани со коси букви се предмети кои се избрани со изборот на соодветната насока, односно кои ја профилираат насоката. Изборните предмети означени со „Изборен УКИМ“, студентот може да ги избира и од широката листа на изборни предмети понудена од УКИМ (но и од листата на изборни предмети на Институтот за хемија, односно ПМФ). За сите студенти е задолжителна 30–дневна пракса по VI семестар.

Наставна хемија:

Код 

I семестар

П

ТВ

ЕВ

К

ХЕМ-101А

Општа хемија - А  ниво

4

2

3

10

ХЕМ-10МБ

Математика -  Б ниво

4

4

0

8

ХЕМ-ПСИ

Психологија

2

2

0

4

ХЕМ-МАК

Македонски јазик

2

2

0

4

ХЕМ-106

Комуникациски вештини

2

2

0

4

 

Вкупно

 

 

 

30

 

II семестар

 

 

 

 

ХЕМ-201А

Неорганска хемија - А ниво

4

2

3

8

ХЕМ-20ФБ

Општа физика -  Б ниво

4

2

2

8

ХЕМ-ПЕД

Педагогија

2

2

0

4

ХЕМ-216

Современи технологии во хем. образование

2

2

0

4

ХЕМ-206

Етика за хемичари

2

2

0

4

ХЕМ-ЈАЗ

Странски јазик

0

4

0

2

 

Вкупно

 

 

 

30

 

III семестар

 

 

 

 

ХЕМ-302Б

Аналитичка хемија -  Б ниво

4

1

5

8

ХЕМ-303Б

Органска хемија I -  Б ниво

3

1

4

8

ХЕМ-309

Хемија во практика

3

2

0

6

ХЕМ-306

Историја на хемијата

2

1

0

4

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

Вкупно

 

 

 

30

 

IV семестар

 

 

 

 

ХЕМ-403Б

Органска хемија II -  Б ниво

3

1

3

8

ХЕМ-446

Физичка хемија за наставна насока I -  Б ниво

3

0

3

6

ХЕМ-402Б

Инструментални аналитички методи -  Б ниво

3

1

3

8

ХЕМ-421

Одбрани поглавја од неорганска хемија

3

1

3

8

 

Вкупно

 

 

 

30

Код 

V семестар

П

ТВ

ЕВ

К

ХЕМ-505Б

Биохемија I -  Б ниво

3

0

3

6

ХЕМ-546

Физичка хемија за наставна насока II -  Б ниво

3

0

3

8

ХЕМ-506

Општа методика во хемијата

3

2

2

8

ХЕМ-409

Хемија на животната средина 

2

0

4

6

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

 

Вкупно

 

 

 

30

 

VI семестар

 

 

 

 

ХЕМ-605Б

Биохемија II -  Б ниво

3

0

3

6

ХЕМ-624

Одбрани поглавја од физичка хемија 

3

1

3

8

ХЕМ-606

Специјална методика во хемијата

3

2

2

8

ХЕМ-523

Одбрани поглавја од органска хемија

3

1

3

6

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

 

Вкупно

 

 

 

30

 

VII семестар

 

 

 

 

ХЕМ-706

Методика на хемиското експериментирање I

3

1

5

10

ХЕМ-716

Хоспитации

2

4

0

6

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

 

Вкупно

 

 

 

30

 

VIII семестар

 

 

 

 

ХЕМ-806

Методика на хемиското експериментирање II

3

1

5

10

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

Изборен хемија

 

 

 

4

ХЕМ-ДИП

Дипломска

0

2

6

8

 

Вкупно

 

 

 

30

 

Севкупно

 

 

 

240

 

 

Применета хемија:

 

I семестар

Код

Име на предметот

П

ТВ

ЕВ

К

ХЕМ-101А

Општа хемија – А ниво

4

2

3

10

ХЕМ-10МА

Математика I – А ниво

4

3

0

8

ХЕМ-109

Примена на компјутери во хемијата

2

2

0

4

ХЕМ-10ФА

Oпшта физика I – А ниво

3

1

3

8

 

Вкупно

 

 

 

30

II семестар

ХЕМ-201А

Неорганска хемија – А ниво

4

2

3

8

ХЕМ-20МА

Математика II – А ниво

4

3

0

8

ХЕМ-20ФА

Општа физика II – А ниво

3

1

3

8

 

Странски јазик

0

4

0

2

ХЕМ-204

Геохемија и минералогија

3

1

0

4

 

Вкупно

 

 

 

30

III семестар

ХЕМ-302А

Аналитичка хемија I – А ниво

3

2

4

8

ХЕМ-303А

Органска хемија I – А ниво

4

1

5

10

ХЕМ-301

Теоретска неорганска хемија

4

0

0

6

ХЕМ-332

Математички методи во хемијата

3

2

0

6

 

Вкупно

 

 

 

30

IV семестар

ХЕМ-403А

Органска хемија II – А ниво

4

2

4

8

ХЕМ-402А

Аналитичка хемија II – А ниво

3

2

4

8

ХЕМ-404А

Физичка хемија I – А ниво

4

2

4

8

ХЕМ-411

Експериментална неорганска хемија

2

0

4

6

 

Вкупно

 

 

 

30

V семестар

Код

Име на предметот

П

ТВ

ЕВ

К

ХЕМ-505Б

Биохемија I – Б ниво

3

0

3

6

ХЕМ-502А

Инструментални аналитички методи – А ниво

4

1

4

10

ХЕМ-504А

Физичка хемија II – А ниво

4

2

4

8

ХЕМ-503

Теоретска органска хемија

4

0

0

4

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

 

Вкупно

 

 

 

30

VI семестар

ХЕМ-605Б

Биохемија II – Б ниво

3

0

3

6

ХЕМ-604

Структура на атоми и молекули 

4

2

3

8

ХЕМ-533

Хемија на хетероцикл. соед.

2

0

3

4

ХЕМ-609

Индустриска хемија

5

1

0

4

ХЕМ-601

Електрохемија

2

0

3

4

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

Вкупно

 

 

 

30

VII семестар

ХЕМ-513

Експериментална органска хемија

2

0

5

6

ХЕМ-704

Методи за определување на молекулски структури

2

1

1

6

ХЕМ-409

Хемија на животната средина

2

0

4

6

ХЕМ-724

Кристалохемија

3

1

1

4

ХЕМ-721

Хемија на комплексни соединенија

3

0

4

4

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

 

Вкупно

 

 

 

30

VIII семестар

ХЕМ-602

Одбрани поглавја од инструментална анализа

2

0

5

6

ХЕМ-701

Нанохемија и нанотехнологија

3

0

2

4

ХЕМ-734

Радиохемија

2

2

0

4

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

Изборен хемија

 

 

 

4

ХЕМ-ДИП

Дипломска

0

2

6

8

 

Вкупно

 

 

 

30

Применета хемија – аналитичка биохемија

 

I семестар

Код

Име на предметот

П

ТВ

ЕВ

К

ХЕМ-101А

Општа хемија – А ниво

4

2

3

10

ХЕМ-10МБ

Математика – Б ниво

4

4

0

8

ХЕМ-109

Примена на компјутери во хемијата

2

2

0

4

ХЕМ-10Б

Oпшта биологија

4

0

3

8

 

Вкупно

 

 

 

30

II семестар

 

 

 

 

 

 

ХЕМ-201Б

Неорганска хемија – Б ниво

3

1

3

6

ХЕМ-202

Статистичка обработка на податоци во хемијата

2

2

0

6

ХЕМ-20ФБ

Општа физика – Б ниво

4

2

2

8

 

Странски јазик

0

4

0

2

ХЕМ-20Б

Општа физиологија I

3

0

3

8

 

Вкупно

 

 

 

30

III семестар

 

 

 

 

 

 

ХЕМ-302А

Аналитичка хемија I – А ниво

3

2

4

8

ХЕМ-303А

Органска хемија I – А ниво

4

1

5

10

ХЕМ-30Б

Општа физиологија II

3

0

3

8

ХЕМ-30Б2

Хемиска микробиологија

2

0

2

4

 

Вкупно

 

 

 

30

IV семестар

 

 

 

 

 

 

ХЕМ-403А

Органска хемија II – А ниво

4

2

4

8

ХЕМ-402А

Аналитичка хемија II – А ниво

3

2

4

8

ХЕМ-404Б

Физичка хемија I – Б ниво

3

1

4

6

ХЕМ-40Б

Биотехнологија

2

0

2

4

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

Вкупно

 

 

 

30

V семестар

Код

Име на предметот

П

ТВ

ЕВ

К

ХЕМ-505А

Биохемија I – А ниво

4

1

5

8

ХЕМ-502А

Инструментални аналитички методи – А ниво

4

1

4

10

ХЕМ-504Б

Физичка хемија II – Б ниво

3

0

3

4

ХЕМ-543

Секундарни метаболити: изолација и својства

2

0

4

4

ХЕМ-519

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

2

0

2

4

 

Вкупно

 

 

 

30

VI семестар

ХЕМ-605А

Биохемија II – А ниво

4

0

4

8

ХЕМ-624

Одбр.поглав. од физичка хемија 

3

1

3

8

ХЕМ-60Б

Молекуларна биологија со генетика

4

0

2

4

ХЕМ-612

Хроматографски методи

2

0

3

4

ХЕМ-601

Електрохемија

2

0

3

4

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

 

Вкупно

 

 

 

30

VII семестар

ХЕМ-715

Клиничка биохемија

4

0

5

8

ХЕМ-704

Методи за определување на молекулски структури

2

1

1

6

ХЕМ-70Б

Имунохемија со имунологија

2

0

2

4

ХЕМ-705

Биохемија III (Биохемија на информациони патишта)

3

0

3

6

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

 

Вкупно

 

 

 

30

VIII семестар

ХЕМ-615

Експериментална биохемија

2

0

5

8

ХЕМ-701

Нанохемија и нанотехнологија

3

0

2

4

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

ХЕМ-ДИП

Дипломска

0

2

6

8

 

Вкупно

 

 

 

30

 

Применета хемија – хемија на животната средина

I семестар

Код

Име на предметот

П

ТВ

ЕВ

К

ХЕМ-101А

Општа хемија – А ниво

4

2

3

10

ХЕМ-10МБ

Математика – Б ниво

4

4

0

8

ХЕМ-109

Примена на компјутери во хемијата

2

2

0

4

ХЕМ-10Б

Oпшта биологија

4

0

3

8

 

Вкупно

 

 

 

30

II семестар

ХЕМ-201А

Неорганска хемија – А ниво

4

2

3

8

ХЕМ-202

Статистичка обработка на податоци во хемијата

2

2

0

6

ХЕМ-20ФБ

Општа физика – Б ниво

4

2

2

8

 

Странски јазик

0

4

0

2

ХЕМ-20Б2

Општа екологија

3

0

3

6

 

Вкупно

 

 

 

30

III семестар

ХЕМ-302А

Аналитичка хемија I – А ниво

3

2

4

8

ХЕМ-303Б

Органска хемија I – Б ниво

3

1

4

8

ХЕМ-30Ф

Метеорологија

2

1

0

4

ХЕМ-30Б2

Хемиска микробиологија

2

0

2

4

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

 

Вкупно

 

 

 

30

IV семестар

ХЕМ-403Б

Органска хемија II – Б ниво

3

1

3

8

ХЕМ-402А

Аналитичка хемија II – А ниво

3

2

4

8

ХЕМ-404Б

Физичка хемија I – Б ниво

3

1

4

6

ХЕМ-609

Индустриска хемија

5

1

0

4

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

Вкупно

 

 

 

30

V семестар

Код

Име на предметот

П

ТВ

ЕВ

К

ХЕМ-505Б

Биохемија I – Б ниво

3

0

3

6

ХЕМ-502А

Инструментални аналитички методи – А ниво

4

1

4

10

ХЕМ-504Б

Физичка хемија II – Б ниво

3

0

3

4

ХЕМ-637

Хемија на води

3

1

3

6

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

Вкупно

 

 

 

30

VI семестар

ХЕМ-605Б

Биохемија II – Б ниво

3

0

3

6

ХЕМ-624

Одбр. поглав. од физичка хемија 

3

1

3

8

ХЕМ-607

Токсиколошка хемија

2

1

0

4

ХЕМ-612

Хроматографски методи

2

0

3

4

ХЕМ-411

Одбрани поглавја од неорганска хемија

3

1

3

8

 

Вкупно

 

 

 

30

VII семестар

ХЕМ-647

Хемиска анализа на адитиви и контаминанти

3

0

4

8

ХЕМ-617

Хемија на атмосфера

3

1

3

6

ХЕМ-627

Хемија на почвата

3

1

3

8

 

Изборен хемија

 

 

 

6

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

 

Вкупно

 

 

 

30

VIII семестар

 

Изборен хемија

 

 

 

4

ХЕМ-523

Одбрани поглавја од органска хемија

3

1

3

6

ХЕМ-622

Одбрани поглавја од инструментална анализа

2

0

5

6

ХЕМ-745

Еколошка биохемија

2

0

2

4

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

ХЕМ-ДИП

Дипломска

0

2

6

8

 

Вкупно

 

 

 

30


ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

П–предавања; ТВ –теориски (нумерички) вежби;

ЕВ –експериментални вежби; К – број на кредити

 

 

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

 

 

Код

Име на предмет

П

ТВ

ЕВ

К

1

ХЕМ-109

Примена на компјутери во хемијата

2

2

0

4

2

ХЕМ-301

Теоретска неорганска хемија

4

0

0

6

3

ХЕМ-332

Математички методи во хемијата

3

2

0

6

4

ХЕМ-503

Теоретска  органска хемија

4

0

0

4

5

ХЕМ-513

Експериментална органска хемија

2

0

5

6

6

ХЕМ-614

Методи за определување на молекулски структури

2

1

1

6

7

ХЕМ-409

Хемија на животната средина

2

0

4

6

8

ХЕМ-724

Кристалохемија

3

1

1

4

9

ХЕМ-721

Хемија на комплексни соединенија

3

0

4

4

10

ХЕМ-10Б

Општа биологија

4

0

3

8

11

ХЕМ-20Б

Општа физиологија II

3

0

3

8

12

ХЕМ-30Б2

Хемиска микробиологија

2

0

2

4

13

ХЕМ-543

Секундарни метаболити: изолација и својства

2

0

4

4

14

ХЕМ-715

Клиничка биохемија

4

0

5

8

15

ХЕМ-70Б

Имунохемија со имунологија

2

0

2

4

16

ХЕМ-705

Биохемија III

3

0

3

6

17

ХЕМ-106

Комуникациски вештини

2

2

0

4

18

ХЕМ-309

Хемија во практиката

3

2

0

6

19

ХЕМ-306

Историја на хемијата

2

1

0

4

20

ХЕМ-506

Ошта методика во хемијата

3

2

2

8

21

ХЕМ-706

Методика на хемиското експериментирање I

3

1

5

10

22

ХЕМ-716

Хоспитации

2

4

0

6

23

ХЕМ-30Ф

Метеорологија

2

1

0

4

24

ХЕМ-617

Хемија на атмосферата

3

1

3

6

25

ХЕМ-647

Хемиска анализа на адитиви и контаминанти

3

0

4

8

26

ХЕМ-627

Хемија на почвата

3

1

3

8

27

ХЕМ-721

Основи на биоелектрохемија

2

0

2

4

28

ХЕМ-735

Ензимологија

2

0

1

4

29

ХЕМ-739

Форензичка хемија

2

0

2

4

30

ХЕМ-501

Метал-органска хемија

2

1

1

4

31

ХЕМ-754

Молекуларно моделирање

2

1

1

4

32

ХЕМ-731

Хемија на керамички материјали

2

0

2

4

33

ХЕМ-563

Анализа на нафтени деривати и горива

2

0

2

4

34

ХЕМ-637

Хемија на води

3

1

3

6

35

ХЕМ-732

Мониторинг на животна средина

2

1

0

4

36

ХЕМ-519

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

2

0

2

4

 

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

 

 

Код

Име на предмет

П

ТВ

ЕВ

К

1

ХЕМ-204

Геохемија и минералогија

3

1

0

4

2

ХЕМ-411

Експериментална неорганска хемија

2

0

4

6

3

ХЕМ-604

Структура на атоми и на молекули

4

2

3

8

4

ХЕМ-533

Хемија на хетероциклични соедин.

2

0

3

4

5

ХЕМ-609

Индустриска хемија

5

1

0

4

6

ХЕМ-601

Електрохемија

2

0

3

4

7

ХЕМ-622

Одбрани поглавја од инструментална анализа

2

0

5

6

8

ХЕМ-701

Нанохемија и нанотехнологија

3

1

1

4

9

ХЕМ-734

Радиохемија

2

2

0

4

10

ХЕМ-202

Статистичка обработка на податоци во хемијата

2

2

0

6

11

ХЕМ-20Б

Општа физиологија I

3

0

3

8

12

ХЕМ-40Б

Биотехнологија

2

0

2

4

13

ХЕМ-624

Одбрани поглавја од физичка хемија

3

1

3

8

14

ХЕМ-60Б

Молекуларна биологија со генетика

4

0

2

4

15

ХЕМ-612

Хроматографски методи

2

0

3

4

16

ХЕМ-615

Експериментална биохемија

2

0

5

8

17

ХЕМ-216

Современи технологии  во хемиското образование

2

2

0

4

18

ХЕМ-206

Етика за хемичари

2

2

0

4

19

ХЕМ-421

Одбрани поглавја од неорганска хемија

3

1

3

8

20

ХЕМ-606

Специјална методика во хемијата

3

2

2

8

21

ХЕМ-523

Одбрани поглавја од органска хемија

3

1

3

6

22

ХЕМ-706

Методика на хемиското експериментирање II

3

1

5

10

23

ХЕМ-20Б2

Општа екологија

3

0

3

6

24

ХЕМ-607

Токсиколошка хемија

2

1

0

4

25

ХЕМ-745

Еколошка биохемија

2

0

2

4

26

ХЕМ-441

Неорганска биохемија

2

1

0

4

27

ХЕМ-431

Хемија на цврста состојба

3

1

2

4

28

ХЕМ-532

Хемодинамика на полутанти

3

1

0

6

29

ХЕМ-316

Експериментирање на микроскала

2

0

2

4

30

ХЕМ-534

Најдобри достапни технологии

4

2

0

8

31

ХЕМ-509

Легислатива за хемија на животната средина и храна

2

1

0

4

32

ХЕМ-209

Нутриционизам

2

0

0

4

33

ХЕМ-553

Хемија на природни производи

2

0

2

4

34

ХЕМ-735

Биохемија на макромолекули

2

0

1

4

35

ХЕМ-602

Структура-активност релации кај биоактивни молекули

2

2

0

4

36

ХЕМ-722

Хемометрија

2

1

0

4

37

ХЕМ-603

Механизми на органски реакции

2

1

0

4

38

ХЕМ-АНГ

Англиски јазик

0

4

0

2

39

ХЕМ-ФРА

Француски јазик

0

4

0

2

40

ХЕМ-РУС

Руски јазик

0

4

0

2

41

ХЕМ-ГЕР

Германски јазик

0

4

0

2