Navigation
 

Постдипломски студии по хемија

СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА НАСТАВНА ХЕМИЈА ЗА ВТОРИОТ ЦИКЛУС

(ЗВАЊЕ: МАГИСТЕР ПО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ХЕМИЈА)

Задолжителни предмети

1. семестар

 

Предмет

Преда-вања

Аудито-риски

Лабора-ториски

кредити

ХВЦ-З-01

Методологија на научно истражувачка работа

4

2

2

10

ХВЦ-З-02

Конструктивистичко учење во хемијата

4

3

 

10

ХВЦ-З-03

Методи и техники за објективна проверка на знаењето во хемија

4

3

 

10

 

Вкупно

 

 

 

30

2. семестар

 

 

Предмет

П

А

Л

кредити

 

 

Изборен предмет

 

 

 

10

 

ХВЦ-З-04

Магистерска работа

 

 

 

20

 

 

Вкупно

 

 

 

30

 

                       

                                                                                               

Изборни предмети

 

1. ХВЦ-И-01      Извори на знаење во хемијата и проверка на знаењата          

2. ХВЦ-И-02      Техники и технологии на учење                                                    

3. ХВЦ-И-03      Модели и анимации                                                       

4. ХВЦ-И-04      Експериментот во наставата по хемија           

5. ХВЦ-И-05      Проектни активности               

   

 

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА ПРИМЕНЕТА ХЕМИЈА НА ВТОРИОТ ЦИКЛУС

(ЗВАЊЕ: МАГИСТЕР ПО ХЕМИСКИ НАУКИ – ПРИМЕНЕТА ХЕМИЈА)

Задолжителни предмети

1. семестар

 

Предмет

Преда-вања

Аудито-риски

Лабора-ториски

кредити

ХВЦ-З-01

Методологија на научно истражувачка работа

4

2

2

10

ХВЦ-З-05

Обработка на податоци во хемијата

4

2

2

10

 

Изборен предмет I

 

 

 

10

 

Вкупно

 

 

 

30

2. семестар

 

 

Предмет

П

А

Л

кредити

 

 

Изборен предмет  II

 

 

 

10

 

ХВЦ-З-04

Магистерска работа

 

 

 

20

 

 

Вкупно

 

 

 

30

 

                       

                                                                                               

Изборни предмети I

 

1. ХВЦ-И-12      Методи на молекулската спектроскопија-теорија и примена

2. ХВЦ-И-13      Дифракциони методи за испитување на кристали                   

3. ХВЦ-И-14      Современи електроаналитички методи                                   

4. ХВЦ-И-15      Современи синтези во органската хемија                   

5. ХВЦ-И-16      Одбрани поглавја од експериментална органска хемија         

6. ХВЦ-И-17      Хроматографски методи                                                        

7. ХВЦ-И-18      Анализа на траги         

8. ХВЦ-И-19      Спектроскопски и радиохемиски аналитички методи  

9. ХВЦ-И-20      Паметни материјали

Изборни предмети II

 

1.     ХВЦ-И-21         Хемија на животната средина

2.     ХВЦ-И-22         Компјутери во хемијата

3.     ХВЦ-И-23         Хемиски примени на груповата теорија

4.     ХВЦ-И-24         Одбрани поглавја од теоретска органска хемија

5.     ХВЦ-И-25         Хетероциклична хемија со хемија на природни производи    

6.     ХВЦ-И-26         Органска стереохемија

7.     ХВЦ-И-27         Современи тенкослојни материјали

8.     ХВЦ-И-28         Координациона хемија                                    

9.     ХВЦ-И-29         Современи теориски методи во хемијата                                

10.  ХВЦ-И-30         Физика на цврста состојба                              

11.  ХВЦ-И-31         Квантна механика I

12.  ХВЦ-И-32         Квантна механика II

13.  ХВЦ-И-33         Хемија и физика на полимери

14.  ХВЦ-И-34         Биоелектрохемија                               

  1. ХВЦ-И-35         Примена на ултравиолетова и видлива спектроскопија
  2. ХВЦ-И-36         Рефлексиона спектроскопија
  3. ХВЦ-И-37         Анализа на дроги

18.  ХВЦ-И-38         Форензичка хемија                              

19.  ХВЦ-И-39         Форензички физичко-хемиски анализи на траги          

20.  ХВЦ-И-40         Суперрешетки и суперструктури

21.  ХВЦ-И-41         Квантна хемија

 

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА ПРИМЕНЕТА ХЕМИЈА МОДУЛ: АНАЛИТИЧKA БИОХЕМИЈА НА ВТОРИОТ ЦИКЛУС

(ЗВАЊЕ: МАГИСТЕР ПО ХЕМИСКИ НАУКИ – АНАЛИТИЧКА БИОХЕМИЈА)

Задолжителни предмети

1. семестар

 

Предмет

Преда-вања

Аудито-риски

Лабора-ториски

кредити

ХВЦ-З-01

Методологија на научно-истражувачка работа

4

2

2

10

ХВЦ-З-06

Современи хемиски методи по експериментална биохемија

4

2

2

10

 

Изборен предмет I

 

 

 

10

 

Вкупно

 

 

 

30

2. семестар

 

 

Предмет

П

А

Л

кредити

 

 

Изборен предмет  II

 

 

 

10

 

ХВЦ-З-04

Магистерска работа

 

 

 

20

 

 

Вкупно

 

 

 

30

 

                       

                                                                                               

Изборни предмети I

 

1.     ХВЦ-И-06         Молекуларно моделирање во органската  хемија и биохемијата

2.                                     ХВЦ-И-07         Современи биомедицински методи во експерименталната биохемија

3.     ХВЦ-И-08         Современи клиничко-биохемиски лабораториски методи

4.     ХВЦ-И-09         Електрохемиски методи во биохемиската анализа     

5.     ХВЦ-И-10         Неорганска биохемија                                                 

  1. ХВЦ-И-11         Бионеорганска хемија

Изборни предмети II

 

1.     ХВЦ-И-21         Хемија на животната средина

2.     ХВЦ-И-22         Компјутери во хемијата

3.     ХВЦ-И-23         Хемиски примени на груповата теорија

4.     ХВЦ-И-24         Одбрани поглавја од теоретска органска хемија

5.     ХВЦ-И-25         Хетероциклична хемија со хемија на природни производи    

6.     ХВЦ-И-26         Органска стереохемија

7.     ХВЦ-И-27         Современи тенкослојни материјали

8.     ХВЦ-И-28         Координациона хемија                                    

9.     ХВЦ-И-29         Современи теориски методи во хемијата                                

10.  ХВЦ-И-30         Физика на цврста состојба                              

11.  ХВЦ-И-31         Квантна механика I

12.  ХВЦ-И-32         Квантна механика II

13.  ХВЦ-И-33         Хемија и физика на полимери

14.  ХВЦ-И-34         Биоелектрохемија                               

  1. ХВЦ-И-35         Примена на ултравиолетова и видлива спектроскопија
  2. ХВЦ-И-36         Рефлексиона спектроскопија
  3. ХВЦ-И-37         Анализа на дроги

18.  ХВЦ-И-38         Форензичка хемија                              

19.  ХВЦ-И-39         Форензички физичко-хемиски анализи на траги          

20.  ХВЦ-И-40         Суперрешетки и суперструктури

21.  ХВЦ-И-41         Квантна хемија