Navigation
 

Додипломски студии по биологија

Студиски програми на Институтот за биологија
Студиска програма за НАСТАВНА насока

I семестар
Код
Предмет
П
В
Часови
Кредити
БП1110
Физика
3
3
90
6
БП1120
Општа и неорганска хемија
3
3
90
6
БП1130
Математика со биостатистика
3
3
90
6
БН1140
Цитологија на животните
3
2
75
6
БН1150
Основи на анатомија на човек
1
1
30
2
БФ1160
Психологија
4
0
60
4
Вкупно
17
12
435
30
II семестар
БП2110
Основи на органска хемија
3
3
90
6
БН2120
Цитологија, анатомија и морфологија на растенија
6
6
180
12
БД2130
Хистологија и ембриологија на животните
3
3
90
6
БП2150
Информатика
2
2
60
4
БФ2160
Странски јазик
0
4
60
2
Вкупно
14
18
480
30
III семестар
БФ3110
Македонски јазик
0
4
60
2
БН3120
Општа биохемија
6
6
180
12
БН3130
Систем. и филог. на нижите растенија
4
6
150
9.5
БН3140
Дидактика
2
2
60
5
Вкупно
12
18
450
28.5
IV семестар
БН4110
Општа физиологија
6
6
180
12
БН4120
Безрбетници
6
6
180
12
БН4130
Молекуларна биологија
2
0
30
3.5
БФ4140
Педагогија
4
0
60
4
Вкупно
18
12
450
31.5
V семестар
БН5110
Систематика и филогенија на вишите растенија 1
3
3
90
6
БН5120
Вертебрата 1
3
3
90
6
БН5130
Споредбена физиологија
6
6
180
12
БН5140
Општа микробиологија
3
2
75
6
Вкупно
15
14
435
30
VI семестар
БН6110
Систематика и филогенија на вишите растенија 2
3
3
90
6
БН6120
Вертебрата 2
3
3
90
6
БН6130
Физиологија на растенијата
6
6
180
12
БН6140
Споредбена анатомија
3
3
90
6
Вкупно
15
15
450
30
VII семестар
БН7110
Генетика
6
2
120
9
БН7120
Анимална екологија со зоогеографија
6
4
150
11
БН7130
Екологија на растенијата
4
6
150
9
Вкупно
16
12
420
29
VIII семестар
БН8110
Фитогеографија со фитоценологија
4
0
60
6
БН8120
Заштита на животната средина
3
0
45
4
БН8130
Методика
6
9
225
12
БН8140
Органска еволуција
4
1
75
6
БП8150
Историска геологија (Палеонтологија)
2
1
45
3
Вкупно
19
11
450
31

Студиска програма за БИОХЕМИСКО-ФИЗИОЛОШКА насока
 

I семестар
Код
Предмет
П
В
Часови
Кредити
БП1110
Физика
3
3
90
6
БП1120
Општа и неорганска хемија
3
3
90
6
БП1130
Математика со биостатистика
4
4
120
8
ББ1140
Цитологија
4
4
120
8
БД1150
Основи на анатомија на човек
1
1
30
2
Вкупно
15
15
450
30
II семестар
ББ2110
Анатомија и морфологија на растенијата
3
3
90
6
БД2130
Хистологија и ембриологија на животните
3
3
90
6
БП2140
Органска хемија
6
6
180
12
БП2150
Информатика
2
2
60
4
БФ2160
Странски јазик
0
4
60
2
Вкупно
14
18
480
3
III семестар
БП3110
Аналитичка хемија
4
4
120
9
ББ3120
Биохемија 1
6
6
180
12
ББ3130
Типологија на животните 1
2
2
60
4
ББ3140
Систематика на растенија 1
2
2
60
4
Вкупно
14
14
420
29
IV семестар
ББ4110
Физиологија
6
6
180
12
ББ4120
Биохемија 2
3
0
45
4
ББ4130
Типологија на животните 2
2
2
60
4
ББ4140
Систематика на растенија 2
2
2
60
4
ББ4150
Физичка хемија
3
3
90
7
Вкупно
14
13
450
31
V семестар
ББ5110
Биохемија на растенија
2
2
60
4
ББ5120
Микробиологија
6
4
150
10
ББ5130
Физиологија на трудот
3
2
75
5
ББ5140
Физиологија на животните
6
6
180
12
Вкупно
16
14
450
31
VI семестар
ББ6110
Инструментална хемија
4
6
150
9
ББ6120
Молекуларна биологија
4
4
120
8
ББ6130
Растителна физиологија
6
6
180
12
Вкупно
16
14
450
29
VII семестар
ББ7110
Генетика
6
4
150
9
ББ7120
Имунологија
3
3
90
6
ББ7130
Физиол. на развит. на раст. со култ на ткиво
4
4
120
7
ББ7140
Општа екологија
2
2
60
4
ББ7150
Биотехнологија
2
2
60
4
Вкупно
17
15
480
30
VIII семестар
ББ8110
Клиничка биохемија
4
4
120
8
ББ8120
Растителна екофизиологија
2
2
60
4
ББ8130
Анимална екофизиологија
2
2
60
4
ББ8140
Ензимологија
2
2
60
4
Изборени предмети (4)
8
0
120
10
Вкупно
18
10
420
30

 

Код
Изборни предмети
П
В
Часови
Кредити
БМ8211
Основи на патофизиологија
2
0
30
2.5
ББ8212
Броматологија
2
0
30
2.5
БМ8213
Основи на фармакологија
2
0
30
2.5
ББ8214
Екотоксикологија
2
0
30
2.5
ББ8215
Лековити растенија
2
0
30
2.5
ББ8216
Заштита на животна средина
2
0
30
2.5
ББ8217
Имуногенетика
2
0
30
2.5
ББ8218
Исхрана и метаболизам на растенија
2
0
30
2.5

 
Студиска програма за ЕКОЛОШКА насока
 

I семестар
Код
Предмет
П
В
Часови
Кредити
БП1110
Физика
3
3
90
6
БП1120
Општа и неорганска хемија
3
3
90
6
БП1130
Математика со биостатистика
4
4
120
8
БЕ1140
Општа ботаника
4
4
120
9
Вкупно
14
14
420
29
II семестар
БП2110
Основи на органска хемија
3
3
90
6
БП2120
Физичка географија со геоекологија
4
0
60
6
БП2130
Основи на картографија
2
2
60
4
БЕ2140
Општа зоологија
4
4
120
9
БП2150
Информатика
2
2
60
4
БФ2160
Странски јазик
0
4
60
2
Вкупно
15
15
450
31
III семестар
БЕ3110
Зоологија на безрбетни животни
6
6
180
11
БЕ3120
Анимална и растителна биохемија
4
6
150
9
БЕ3130
Алгологија
3
2
75
5.5
БЕ3140
Микологија со лихенологија
3
2
75
5.5
Вкупно
16
16
480
31
IV семестар
БЕ4110
Морфологија и систематика на рбетниците
6
6
180
11
БЕ4120
Општа и анимална физиологија
4
6
150
11
БЗ4130
Педологија
4
4
120
7
Вкупно
16
16
480
29
V семестар
БЕ5110
Систематика на вишите растенија 1
3
3
90
4.5
БЕ5120
Микробиологија
4
6
150
9
БЕ5130
Еколошка физиологија на животните
2
2
60
4.5
БЕ5130
Општа екологија
3
3
90
8
БЕ5140
Органска еволуција
2
0
30
3
Вкупно
12
14
390
29
VI семестар
БЕ6110
Физиологија на растенијата
4
6
150
9
БЕ6120
Општа и популациона генетика
3
3
90
6
БЕ6130
Еколошка физиологија на растенијата
2
2
60
4.5
БЕ6140
Систематика на вишите растенија 2
3
3
90
4.5
БЕ6150
Екологија на терестрични екосистеми
2
0
30
3
БЕ6160
Хидробиологија
2
2
60
4
Вкупно
16
16
480
31
VII семестар
БЕ7110
Биодиверзитет
2
2
60
3.5
БЕ7120
Биогеохемиски циклуси
2
0
30
2.5
БЕ7130
Еколошки мониторинг и биоиндикатори
4
4
120
8
БЕ7140
Валор., обновув. и унапред. на екосистемите
2
2
60
3.5
БЕ7150
Заштита на животната средина
6
6
180
12
Вкупно
16
14
450
29.5
VIII семестар
БЕ8110
Фитоценол. со вегетација на Македонија
3
3
90
6
БЕ8120
Биогеографија
4
0
60
6
БЕ8130
Микробна екологија
2
2
60
4
БЕ8140
Екологија на антропогените екосистеми
2
0
30
2.5
Изборни предмети (3)
6
6
180
12
Вкупно
17
11
420
30.5

 

Код
Изборни предмети
П
В
Часови
Кредити
БЕ8211
Екологија на предели
2
2
30
4
БЗ8212
Еколошки аспекти на просторното планирање
2
2
30
4
БЛ8213
Еколошко законодавство
2
2
30
4
БФ8214
Социјална екологија
2
2
30
4
БФ8215
Педагогија
2
0
30
3
БФ8216
Психологија
2
2
60
4
БЕ8217
Методика
2
4
90
5
БЕ8218
Екотоксикологија
2
2
60
4
БЕ8219
Популациона екологија
2
2
60
4
БЕ8221
Математичко моделирање во екологија
2
2
60
4
БП8222
Аналитичка хемија со инструрументални методи
2
2
60
4

 
 
Освен од факултативените испити, студентот може да освои и т.н. кредити по слободен избор (максимум 20) (дополнителни кредити, над 240) со:
 
учество во научно-истражувачки проекти 2
учество во стручни проекти 2
учество на конгреси 3
учество на симпозиуми 3
објавување на трудови 5
 
 
Со завршени студии на наставната насока се стекнува квалифика­ција дипломиран биолог (професор по биологија).
Со завршени студии на биохемиско-физиолошка насока се стекнува ква­лификација дипломиран инженер по биологија.
Со завршени студии на еколошката насока се стекнува ква­лификација дипло­ми­ран еколог.