Navigation
 

Додипломски студии по географија

 

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ на ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА, СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА
  1. Студиска програма со фонд на часови и број на кредити

КОД
СЕМЕСТАР I
Нед. фонд
Сем./фонд
број час/15
кредити
ГГ001
1. Основи на географија
4+2
6*15
90/15
6
ГГ002
2. Теориска картографија
4+2
6*15
90/15
6
ГГ003
3. Општа геологија
3+2
5*15
75/15
5
ГГ004
4. Општа климатологија
3+2
5*15
75/15
5
ГГ005
5. Математичка географија
4+2
6*15
90/15
6
 
6. Физичко воспитува. (факул.)
0+2
2*15
30/15
2
 
Вкупно
29
450:29=15
 
30
 
СЕМЕСТАР II
 
 
 
 
ГГ006
1. Применета картографија
4+2
6*15
90/15
6
ГГ007
2. Климатологија и климатски промени
3+2
5*15
75/15
5
ГГ008
3. Петрографија
2+4
6*15
90/15
6
ГГ009
4. Биогеографија
4+2
6*15
90/15
6
 
5. Странски јазик (факултат.)
0+2
2*15
30/15
2
 
6. Изборен предмет (ОбИ)
3+2
5*15
75/15
5
 
Вкупно
30
450:30=15
 
30
 
СЕМЕСТАР III
 
 
 
 
ГГ010
1. Структурна геоморфологија
4+2
6*15
90/15
6
ГГ011
2. Општа хидрологија
4+2
6*15
90/15
6
ГГ012
3. Геогр. асп. на зашт. на живот. средина
4+2
6*15
90/15
6
ГГ013
4. Географија на население
4+2
6*15
90/15
6
 
5. Изборен предмет (ОбИ)
3+2
5*15
75/15
6
 
Вкупно
29
435:29=15
 
30
 
СЕМЕСТАР IV
 
 
 
 
ГГ014
1. Динамичка геоморфологија
4+2
6*15
90/14
6
ГГ015
2. Водни ресурси
4+2
6*15
90/14
6
ГГ016
3. Географија на населби
4+2
6*15
9014
6
 
4. Изборен предмет (ОбИ)
3+2
5*15
75/14
6
 
5. Опционен предмет (ОпИ)
3+2
5*15
75/14
6
 
Вкупно
29
420:29=14
 
30
 
СЕМЕСТАР V
 
 
 
 
ГГ017
1.Физичка географија на Реп. Македонија
4+2
6*15
90/15
6
ГГ018
2. Основи на туризмот
4+2
6*15
90/15
6
ГГ019
3. Геогр. На Африка, Амер. и Австралија
4+2
6*15
90/15
6
 
4. Изборен предмет (ОбИ)
3+2
5*15
75/15
6
 
5. Опционен предмет (ОпИ)
3+2
5*15
75/15
6
 
Вкупно
28
420:28=15
 
30
 
СЕМЕСТАР VI
 
 
 
 
ГГ020
1. Социо-економ. геогр. на Реп. Македонија
3+2
5*15
75/15
5
ГГ021
2. Географија на Азија
3+2
5*15
75/15
5
ГГ022
3. Индустриска географија
3+2
5*15
75/15
5
ГГ023
4. Аграрна географија
3+2
5*15
75/15
5
 
5. Изборен предмет (ОбИ)
3+2
5*15
75/15
5
 
6. Опционен предмет (ОпИ)
3+2
5*15
75/15
5
 
Вкупно
30
450:30=15
 
30
 
СЕМЕСТАР VII
 
 
 
 
ГГ024
1. Географија на Европа
3+2
5*15
75/15
5
ГГ025
2. Методика на наст. по геогра.
2+3
5*15
75/15
5
ГГ026
3. Просторно планирање
3+2
5*15
75/15
5
 
4. Изборен предмет (ОбИ)
3+2
5*15
75/15
5
 
5. Изборен предмет (ОбИ)
3+2
5*15
75/15
5
 
6. Опционен предмет (ОпИ)
3+2
5*15
75/15
5
 
Вкупно
30
450:30=15
 
30
 
СЕМЕСТАР VIII
 
 
 
 
ГГ027
1. Регионална географија
4+2
6*15
90/15
6
ГГ028
2. Методика со хоспитации
2+4
6*15
90/15
6
 
3. Изборен предмет (ОбИ)
3+2
5*15
75/15
5
 
4. Изборен предмет (ОбИ)
3+2
5*15
75/15
5
 
5. Опционен предмет (ОпИ)
3+2
5*15
75/15
5
 
6. Македонски јазик (факулта.)
0+3
3*15
45/15
3
 
Вкупно
30
450:30=15
 
30
 
ВКУПНО I-VIII семестар
 
 
 
240
ДИПЛОМСКА РАБОТА
 
 
 
30

 
 
 
2. Застапеност на предметите
 
Согласно правилникот за единствените основи на кредит-системот (член 13 од правилникот) застапеноста на наставните предмети е како што следува:
 

тип на предмети
број на предмети
застапеност во %
Задолжителни
28
60
Изборни обврзни предмети
9
22
Изборни опциони предмети
5
11
Факултативни
3
7
Вкупно предмети
45
100

 
 
3. Листа на изборни и опциони предмети
3.1. Обврзни изборни предмети (ОбИ)
 

КОД
СЕМЕСТАР I
недл фонд
семест.
фонд
број час/15
кредити
ГГ029
1. Педогеографија
3+2
5*15
75/15
5
ГГ030
2. Карстологија
3+2
5*15
75/15
5
ГГ031
3. Лимнологија
3+2
5*15
75/15
5
ГГ032
4. Заштита на природното наследство
3+2
5*15
75/15
5
ГГ033
5. Клима на Земјата
3+2
5*15
75/15
5
ГГ034
6. Сообраќајна со туристичка географија
3+2
5*15
75/15
5
ГГ035
7. Политичка географија
3+2
5*15
75/15
5
ГГ036
8. Географско информациски системи
3+2
5*15
75/15
5
ГГ037
9. Урбана географија
3+2
5*15
75/15
5
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2. Листа на опционо изборни предмети (ОпИ) со право на слободен избор на студентите:
 
A. На Инстутот за географија
 

КОД
СЕМЕСТАР I
недл фонд
семест.
фонд
бр. на часови/15
кредити
ГГ038
1. Палеогеографија
3+2
5*15
75/15
5
ГГ039
2. Ерозија на почвата
3+2
5*15
75/15
5
ГГ040
3. Хидрологија на реки
3+2
5*15
75/15
5
ГГ041
4. Хидрологија на мочуришта
3+2
5*15
75/15
5
ГГ042
5. Лавини
3+2
5*15
75/15
5
ГГ043
6. Геоморфологија
3+2
5*15
75/15
5
ГГ044
7. Демогеографија
3+2
5*15
75/15
5
ГГ045
8. Рурална географија
3+2
5*15
75/15
5
ГГ046
9. Економска географија
3+2
5*15
75/15
5
ГГ047
10. Тематска картографија
3+2
5*15
75/15
5
ГГ048
11. Педагогија
3+2
5*15
75/15
5
ГГ049
12. Психологија
3+2
5*15
75/15
5

 
Напомена: Од листата на обврзни изборни и опционо изборни предмети студентот може да добие најмалку 5 кредити или 6 во зависност од тоа во кој семестар се наоќаат ваквите предмети.