Navigation
 

Додипломски студии при Институтот за Информатика

Студии по НАЈНОВА наставна програма од 2005-та година, согласно ЕКТС системот според препораките и извештаите на повеќе светски реномирани организации и асоцијации меѓу кои AIS, ACM и IEEE - CS: Computing Curricula 2004.
Предавањата и вежбите од повеќето курсеви на додипломските студии се поставени на web страницата на Институтот.
На Институтот за информатика се организираат 4 и 3 годишни студии и тоа:
Студии по Информатика (4 годишни студии)
Со завршени четиригодишни студии се стекнува звањето:
  • Дипломиран инженер по информатика - за соодветната насока
  • Дипломиран професор по информатика - за соодветна насока
Насоки на студирање:
Студии по Информатички технологии (3 годишни студии)
Со завршени тригодишни студии по Информатички технологии се стекнува звањето:
  • Дипломиран инженер за информатички технологии - за соодветната насока
Овие студии се организираат на принцип на самофинансирање, и опфаќаат две насоки:

Повеќе информации можете да добиете во прирачникот (PDF).
Стари наставни планови