Navigation
 
Journal Content

Соопштение   за запишување на зимскиот семестар  во учебната 2018/2019 година за студентите на  ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

            се  известуваат  студентите на ВТОР циклус студии, на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека запишувањето на зимскиот семестар од уч.2018/2019 г. година ќе се одвива од  20.09.2018 до 28.09.2018 година.

I Студентите запишани во вториот уписен рок во уч.2017/2018 година, треба да ги приложат следниве  документи:

·образец за  запишување на зимскиот семестар со 50,00 ден. административна такса *

* начинот на плаќање е објавен на веб страницата на ПМФ.

- уплатница во износ на школарината  за упис на семестар согласно Конкурсот и соодветната студиска програма, уплатена на НА ОБРАЗЕЦ ПП50:

 

- назив и седиште на примач                                             ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                            НБРМ                        

- трансакциска сметка                                                     100000000063095

 - сметка на буџетски корисник на ПМФ                             1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                                   723012 - 41 – 2

- цел на дознака                             (упис на  зимски семестар на ВТОР циклус студии по ___ во уч.2018/2019 г.)

II Студентите запишани во првиот уписен рок во уч.2017/2018 година, треба да ги приложат следниве  документи:

·образец за  запишување на зимскиот семестар (2 семестар-повторно) со 50,00 ден. административна такса *

* начинот на плаќање е објавен на веб страницата на ПМФ.

III Студентите запишани во учебните години: уч.2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 , треба да ги приложат следниве  документи:

·образец за  запишување на зимскиот семестар (зимски семестар-повторно) со 50,00 ден. административна такса *

* начинот на плаќање е објавен на веб страницата на ПМФ.

- уплатница за административен повторен упис, уплатена на на ОБРАЗЕЦ ПП50:

- назив и седиште на примач                                         ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                            НБРМ                        

- трансакциска сметка                                                   100000000063095

 - сметка на буџетски корисник на ПМФ                         1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                              723012 - 41 – 2

- износ                                                                          2000,00

- цел на дознака           (надомест за административен повторен упис  на семестар на ВТОР циклус студии по ___ во уч.2018/2019 г.)

III Студентите запишани во учебните години: уч.2010/2011, 2011/2012, 2013/2014 , треба да ги продолжат студиите со премин на новите студиски програми, согласно Одлуката на ННС на ПМФ, број.02-2704/1 од 24.12.2017 година, поднесувајќи барање за премин на студиите (се подигнува во Одделението за студентски прашаша при ПМФ).

IV Напомена за студентите на студиите по форензика

Согласно Одлуката на ННС на ПМФ, број.02-2704/1 од 24.12.2017 година, , како и одлуката за дополнување на ова Одлука, под број.02-104/6 од 03.07.2018 година, на  студентите запишани на студиите по форензика, им се одредува краен рок на магистрирање, заклучно со 30.09.2019 година.

Овие Одлуки се иобјавени на огласната табла и на веб страницава подоле.

17.09.2018 година.

 _______________________________________________________________

 

Врз основа на член 55, став 1, точка 23 од Правилникот за внатреш­ните одно­си и работењето на Природно-ма­тема­тичкиот факултет во состав на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, а во врска со член 224 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Наставно-научниот совет на Природно-матема­тичкиот фа­култет - Скопје, на седни­­цата одр­жа­­на на 30.11.2017 год., до­несе

 О Д Л У К А

 

1. Студентите запишани, во учебните 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 година, на втор циклус студии на сите студиски про­грами на Факултетот, студиите да ги продолжат со премин на новите студиски програми.

2. Деканатската управа при Факултетот да ги утврди финансиските услови, за продолжување на студиите.

3. Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

 О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет во Скоп­је, врз основа на член 55, став 1, точка 23 од Правилникот за внатреш­ните односи и работе­ње­то на Природно-ма­тема­тичкиот факултет во состав на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, а во врска со член 224 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на седни­­цата одр­жа­­на на 30.11.2017 год., до­несе одлу­ка како во диспо­­зи­ти­вот.

 

   Д Е К А Н,

 

                                                                                                Проф. д-р Ицко Ѓоргоски

____________________________________________________________________________________________

 

Врз основа на член 55, став 1, точка 23 од Правилникот за внатреш­ните одно­си и работењето на Природно-ма­тема­тичкиот факултет во состав на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Наставно-научниот совет на Природно-матема­тичкиот фа­култет - Скопје, на седни­­цата одр­жа­­на на 07.06.2018 год., до­несе

О Д Л У К А

1. Се дополнува одлуката бр. 02-2704/1 од 24.12.2017 година и тоа:

- „Студентите запишани на последипломски студии на студиската програма по форензика, а кои до сега ги немаат положено сите предмети и немаат одбрането магистерска работа, се должни да магистрираат заклучно со 30.09.2019 година, со оглед дека оваа студиска програма не е реакредитирана и не постои соодветна или сродна студиска програма на Факултетот, на која можат да преминат“.

2. Во се друго одлуката останува иста.

3. Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

 О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет во Скоп­је, врз основа на член 55, став 1, точка 23 од Правилникот за внатреш­ните односи и работе­ње­то на Природно-ма­тема­тичкиот факултет во состав на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, на седни­­цата одр­жа­­на на 07.06.2018 год., до­несе одлу­ка како во диспо­­зи­ти­вот.

   Д Е К А Н,

 Проф. д-р Ицко Ѓоргоски

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

ВАЖНО !!! Одлука за РОКОВИ ЗА МАГИСТРИРАЊЕ на студентите запишани по старо на последипломски студии

Врз основа на член 224 од Статутот на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје и член 55, став 1, точка 23 од Правилникот за внатреш­ните одно­си и работењето на Природно-ма­тема­тичкиот факултет во состав на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Наставно-научниот совет на Природно-матема­тичкиот фа­култет - Скопје, на седни­­цата одр­жа­­на на 24.11.2016 год., до­несе

О Д Л У К А

 

1. Се задолжуваат студентите запишани на последипломски студии заклучно со учебната 2009/2010 година, т.е сите студенти запишани по старите студиски програми со време траење од четири семестри, а кои до сега ги немаат положено сите предмети и немаат пријавено и одобрено магистерска работа, да магистрираат заклучно со 14.09.2017 година.

2. По истекот на овој рок студентите од став 1 на оваа одлука, можат да про­дол­жат да студираат по новите студиски програми со префрлување.

3. За положените предмети ќе се направи еквиваленција со соодветните предмети од новите студиски програми.

4. Студентите можат и пред истекот на овој рок да се префрлат по новите студиски програми со изјава дадена во Службата за студентски прашања при Факултетот.

5. Студентите од точка 1 на оваа одлука на кои веќе им е одобрена тема за изработка на магистерски труд, доколку не се стекнат со научен степен – магистер на науки, до 14.09.2017 година, исто така се должни да се префрлат по новите студиски програми.

6. Деканатската управа при Факултетот согласно наведеното да донесе одлука со која ќе се регулираат финансиските обврски.

7. Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

 О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет во Скоп­је, врз основа на член 224 од Статутот на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје и член 55, став 1, точка 23 од Правилникот за внатреш­ните односи и работе­ње­то на Природно-ма­тема­тичкиот факултет во состав на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, на седни­­цата одр­жа­­на на 24.11.2016 год., до­несе одлу­ка како во диспо­­зи­ти­вот.

   Д Е К А Н,

                                                                     Проф. д-р Ицко Ѓоргоски

Раководители на Наставно-научни колегиуми – комисии на втор циклус студии на Природно-математички факултет

Раководители на Наставно-научните колегиуми – комисии на втор циклус студии  во уч.2014/2015 година на Природно-математички факултет,

на Институтите за:

 Институт/студиска програма

раководител

e-mail

телефон

БИОЛОГИЈА

биохемиско-физиолошка,

еколошко-таксономска насока (модули: наставен, еколошки, таксономски),

 молекуларна биологија

 

 

 

Проф. д-р Соња Гаџова Симиќ

 

 

 

sonjag@pmf.ukim.mk

 

 

 

02/3249-834

 

ГЕОГРАФИЈА- туризам

 

Проф. д-р Никола Панов

npanov@pmf.ukim.mk

02/3249-708

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

Проф. д-р Љупчо Ристески

risteski@pmf.ukim.mk

02/216-630; 3216-631

   МАТЕМАТИКА

математички науки и примена

 

Проф. д-р Марија Оровчанец

 

marija@pmf.ukim.mk

 

02/3249-813

математичко образование за основно и средно училиште

 

Проф. д-р Билјана Крстевска

 

biljanak@pmf.ukim.mk

 

02/3249-665

нумеричка оптимизација и апроксимации

 

Проф. д-р Ирена Стојковска

 

irenatra@pmf.ukim.mk

 

02/3249-657

математичка статистика, актуарство и математичко моделирање во

економија

 

 

Проф. д-р Весна Манова Ераковиќ

 

 

vesname@pmf.ukim.mk

 

 

02/3249-650

ХЕМИЈА

наставна хемија,

применета хемија,

аналитичка биохемија

 

Проф. д-р Љупчо Пејов

 

ljupcop@pmf.ukim.mk

 

02/3249-908

Документи за пријава на магистерски труд

Документи за пријава на магистерски труд

 

 1.Пријава

 2. Куса биографија

 3. Диплома за завршен прв циклус студии

 (за кандидатите кои дипломирале на други факултети, дипломата задолжително да биде заверена на нотар)

 4. Образложение на темата

 (наслов на темата, образложение за научната  и струч­на­та оправданост на темата, план за работа и преглед на литературата)

 5. Потврда од Службата за студентски праша­ња на ПМФ дека кандидатот ги положил сите испи­ти и ги подмирил обврските кон факул­те­тот, од последипломските - магистерските т.е втор циклус студии (кандида­тот со индексот да дојде во служба­та, најмалку 7 дена пред поднесување на пријавата).

  6. Список на стручни или научни трудови  (доколку кандидатите имаат)

 Важна напомена:  документите се доставуваат во 5 (пет) приме­роци за кандидатите на Институтот за    географија и Институтот за биологија, а за кандидатите на другите Институти при Природно-математичкиот  факултет  во 2 (два) примероци, во  Архивата на факултетот.