Navigation
 
Декемвриска (дополнителна) испитна сесија во уч.2019/2020 г.

Соопштение за декемвриска (дополнителна) испитна сесија за уч.2019/2020 год.

          се известуваат студентите од Природно-матема­тичкиот факултет во Скопје, дека  декемвриската  испитна сесија ќе се одвива од  02.12.2019 година до 06.12.2019 г.

Право за полагање имаат студентите кои уредно, го имаат запишано зимскиот семестар во уч. 2019/2020 година и можат да полагаат само испити од  летниот семестар од уч.2018/2019 г.

               Пријавувањето на испитите декемвриската испитна сесија ќе се одвива од  02.12.2019  до 04.12.2019 г.

За уредно пријавен испит, студентот треба:

1.             да поднесе,  пријава за испит во (хартија) и индекс на проверка (потпис од предметниот професор), на шалтерот за          студентски прашања

 Студентите докажуваат дека ги реализирале академските обврски со потпис од предметниот наставник и уредно заверен летен семестар од уч.2018/2019 година и уредно запишан зимски семестар во уч.2019/2020 год.

Термините ги објавуваат институтите, при факул­тетот.

 2. Задолжително  електронско пријавување, од 02.12.2019 до 04.12.2019 год. на испитите преку електронскиот “i-know” систем.

 29.11.2019 год.                                                                                        од Деканатот,

Продолжување на ТРЕТАТА (август/септемвриска) испитна сесија во учебната 2018/2019 година

Ве информираме, дека рокот за запишување на зимскиот семестар е продолжен до 20 октомври 2019 година, поради одбрување на трет термин за полагање во август/септемвриската сесија во уч2018/2019 година (одлука подоле).

_______________________________________________________________________________________________________________

Врз основа на член  120, став 4 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр. 82/2018),постапувајчи по барања на студентите бр. 10-2271/1 од 25.09.2019 година,Деканатската управа на XXXIX-та редовнаседницата одржана на 26.09.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

 1. Есенскиот испитен рок се продолжува за уште една декада и тоа во деновите 04.10.2019 година за писмен/практичен дел од испитот и 07.10.2019 година за усниот (теоретскиот) дел од испитот.

 2. Студентите може да пријават само еден предмет за кој ги регулирале академските обврски (потпис и заверен семестар).

 3. Пријавувањето на испититестудентите ќе го вршат на денот на испитот.

 4. Одлуката стапува на сила содонесувањето.

О б р а з л о ж е н и е

 Врз основа на член 120, став 4 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр. 82/2018), постапувајќипо барања на студентите, Деканатската управа донесе одлука како водиспозитивот.

                                                                                                                                                   Д Е К А Н,                                                                                                                                                                                                           Проф. д-р Ицко Ѓоргоски

 

Упис на зимски семестар во уч.2019/2020 г.

С о о п ш т е н и е  

се известуваат редовните и вонредните студенти од Природно-математичкиот факултет во Скопје,   дека уписот на зимскиот семестар во учебната 2019/2020  година ќе се врши од 11.09.2019 година до 30.09.2019 год.

СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ ПО ПРВПАТ ВО УЧ.2011/2012 Г.

 имаат рок да за ги завршат започнатите студии по студиската програма по која се запишале по првпат  до 30.09.2019 година. Рокот произлегува од чл.223, став 2 од статутот на УКИМ (Универзитески гласник бр.251/2013)

Оваа напомена, се однесува и за студентите, кои веќе  се префлени по нова студиска програма, односно по акредитација започната во уч.2009/2010 година. (студенти запишани по прв пат во  уч.2009/2010 година и претходно).

Студентите кои нема да дипломираат до 30.09.2019 г., заклучно со третата (августовски-септемвриски) испитна сесија во уч.2018/2019 г., треба да поднесат барање за продолжување на студиите по изменета студиска програма на ПМФ, во согласност со условите и правилата кои важат за истата, со поднесување на трошоци на студирање (кофинансирање). Истото се подига од Одделението за студентски прашања. Потребните документи и уплати за упис на зимскиот семестар, после завршување на постапката за префлување и еквиваленција на предмети и кредити, се наведени подоле.

СТУДЕНТИ  ЗАПИШАНИ ПО ПРВПАТ ВО УЧ.2012/2013 Г., УЧ.2013/2014 Г. УЧ.2014/2015 Г., УЧ.2015/2016 Г, УЧ.2016/2017 Г, УЧ.2017/2018 Г. И 2018/2019 Г.

Потребни документи:

1.     образец за запишување на семестарот,

2.     пријавен лист од Државниот завод за статистика на РМ  (образец  ШВ-20);

3.     пополнет и потпишан образец за ЕКТС за положени испити, односно за освоени кредити и за пријавени предмети кои ќе ги слушаат во зимскиот семестар (образецот се пополнува во координација со координаторот на соодветната студиска програма-насока) На Институтите каде се укинати овие обрасци, студентите не треба да ги поднесуваат истите, при упис;

4.     уплатница за уплатени 200,00 денари за административни трошоци;

5.     уплатница за уплатени 100,00 денари за обновување на библиотечен фонд во библиотеките на Институтите при ПМФ;

6.     уплатница за уплатени 100,00 денари за колективно осигурување на студентите од ПМФ од несреќен случај;

7.     уплатница за уплатени 100,00 денари за обезбедување

8.     уплатница за уплатени 200,00 денари за испитни работни тетратки;

9.   уплатница за уплатени 100,00 денари за студентски парламент;

*само за оние студенти, кои сакаат да бидат членови на студентскиот парламент;

 10.   уплатница за уплатени средства за упис на зимскиот семестар во уч. 2019/2020 година за студентите запишани во државна квота.

Износот на сумата, претставува збир на вкупната сума од цената на кредити при прво запишување на предмети и вкупната цена на кредити за презапишување на предмети согласно образецот за ЕКТС одобрен од координаторите за ЕКТС. Цените на кредити се одредени согласно со одлука на Деканатска управа бр. 02-3456/2 од 15.02.2010 година.

Доколку студентот запишан во државна квота, не положил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар, до почетокот на  наредниот соодветен семестар или еден предмет запишува по трет пат, ги продолжува студиите со поднесување на трошоци за студирање (наведено во Напомената, подоле во соопштениево), или

11.   уплатница за уплатена рата за редовните и вонредните студенти запишани со кофинансирање согласно договорот потпишан со факултетот. Износот на сумата, претставува збир на вкупната сума од цената на кредити при прво запишување на предмети и вкупната цена на кредити за презапишување на предмети (доколку студентот презапишува предмети помалку од 50% од предметите, наведено во напомена 1, подоле во соопштениево), согласно образецот за ЕКТС одобрен од координаторите за ЕКТС. Цените на кредити се одредени согласно со одлука на деканатска управа бр. 02-3456/2 од 15.02.2010 година.

Напомена:

Согласно член 323, од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје:

 

- студент запишан во државна квота , го губи статусот на студент запишан во државна квота и ги продолжува студиите со поднесување на трошоците за студирање (кофинансирање) ако:

 - еден предмет запишува по трет пат;

 - не положил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар, до почетокот на  наредниот соодветен семестар (зимски, односно летен).

 

   Сите уплати од реден број 4 до реден број 11 се вршат на образец ПП50 на жиро  сметката на ПМФ:

- назив и седиште на примач                                          ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                               НБРМ

- трансакциска сметка                                                       100000000063095

- сметка на буџетски корисник на пмф                         1600110804 788 19

- Приходна шифра  програма  начин                          723012 - 41 2

 12.

Додека уплатата од  750,00  денари на жиро сметка на УКИМ,  за  информативни,  информатички,  културни  и  спортски  активности  на студентите на Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака ИКСА на УКИМ - ПМФ на жиро-сметката 100000000063095 депонент: НБРМ,

со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18

приходна шифра 723012, програма 41 начин 2

Цел на дознака за   ИКСА на УКИМ - ПМФ Овој надоместок, студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.

ВАЖНО!!!   Задолжителното  електронско запишување на зимскиот семестар во уч.2019/2020 година, ќе се одвива од  10.09.2019 год. до 30.09.2019 год., за студентите кои се водат во евиденцијата на електронскиот систем “i-know”, кои ќе се запишат во   3, 5, 7, 9, 13 и 15  семестар  во уч.2019/2020 година на www.iknow.ukim.edu.mk.

Скопје,  18.07.2019 год.                                                                                           од Деканатот

 

Термини за координација

Се известуваат студентите на студии по информатика и информатички технологии, дека термините за  кooрдинација, кај  проф. д-р Роман Голубовски, ќе бидат САМО на:

16.09.2019 година во 13,00 часот (понеделник),

17.09.2019 година во 13,00 часот (вторник) и

18.09.2019 година во 13,00 часот (среда).

Студентите, треба да се јават во наведените денови, приложувајќи индекот во кој  уредно ќе бидат собрани оценките од положените испити, како и мислењето за префлување (доколку се префлени од друг факултет).

 

12.09.2019 година                                                    од Деканатот,

 

 

 

Journal Content

Информација за предавањата по Македонски јазик за зимскиот семестар во уч.2019/2020 година

Наставата по Македонски јазик, кај проф . д-р Симон Саздов за ПМФ ќе се одржува секој петок, почнувајќи од овој, 4 октомври, од 9 до 12 часот во Голем амфитеатар на Филолошки факултет.

Информација за предавањата по Психологија за зимскиот семестар во уч.2019/2020 година

Информација за предавањата по Психологија, 

Наставата по Психологија за студентите на  ПМФ,  ќе се одржува секој вторник,  со почеток во 16 часот, во Електронската предавална на Филозофскиот факултет.

Првиот час ќе се одржи на 15-ти октомври 2019 година.

проф . д-р Огнен Спасовски

                                                           

                         од деканатот,

Надворешни професори, термини за втората (летна) ипитна сесија во уч.2018/2019 г.

ТРЕТА (август/септемвриска ) ИСПИТНА СЕСИЈА  ВО

УЧЕБНА­ТА 2018/2019 ГОДИНА

ПСИХОЛОГИЈА

Проф. д-р Огнен Спасовски -  Филозофски факултет

I декада

27.08.2019 во 14 часот, во Електронската училница на Филозофскиот факултет

II декада

04.09.2019 во 14 часот, во Електронската училница на Филозофскиот факултет

 

ПЕДАГОГИЈА

Проф. д-р Борче Костов -  Филозофски факултет

     

I декада

02.09.2019  во 10  часот, во предавална 10 на Филозофскиот факултет

II декада

10.09.2019  во 10  часот, во во предавална 10 на Филозофскиот факултет

 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Проф. д-р Симон Саздов -  Филолошки  факултет    

      I декада

27.08.2018  во 10  часот, во амфитеатар А1 на Филолошкиот факултет

II декада

13.09.2018  во 8  часот, во амфитеатар А3 на Филолошкиот факултет

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Проф. Солзица Поповска

Студии по математика, физика, хемија, математика-физика

 

I декада

 

30.08.2019 во 13 часот,  на Филолошкиот факултет,  амфитеатар А3

II декада

05.09.2019 во 13 часот на Филолошкиот факултет, голем амфитеатар А3

 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК 1, 2 , 3

Проф. Катерина Сековска- Анѓеловиќ

 Студии по географија

I декада

05.09.2019 г. во 10 ч

II декада

 19.09.2019 г. во 10 ч.

АНГЛИСКИ ЈАЗИК  1, 2 , 3 и 4

Проф. Искра Стаменковска - Студии по географија

 I декада 06.09.2019 (амфитеатар)

Англиски јазик 1   8.00 - 9.30

Англиски јазик 2   8.00 - 9.30

Англиски  јазик 3   10.00 - 11.30

Англиски јазик 4    10.00 - 11.30

 

 II декада 20.09.2019 (амфитеатар)

Англиски јазик 1   8.00 - 9.30

Англиски јазик 2   8.00 - 9.30

Англиски  јазик 3 10.00-11.30

Англиски јазик 4 10.00- 11.30

 

 

Journal Content

                                                                                       С о о п ш т е н и е

за ТРЕТАТА  (август/септемвриска) испитна сесија во учебната 2018/2019 година

се известуваат редовните и вонредните студенти  на  Природно-мате­ма­­­тич­ки­­от факултет во Скопје, дека третата (август/септемвриска) испитна сесија во уч. 2018/2019 година  ќе се одвива во две декади и тоа:

прва декада во периодот од   27.08.2019 до 10.09.2019 год.

втора декада во периодот од  11.09.2019 до  27.09.2019 год.

 • ·                            28.08.2019 година е неработен ден, Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)

 • 08.09.2019 година, ден на независноста, неработен е 09.09.2019 година (понеделник)

Термините ги објавуваат институтите при факул­тетот. При правењето на распоредот треба да се внимава помеѓу двата термини, да има минимум 10 дена.(согласно  чл. 45, од од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус (додипломски студии) и  втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „ Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр.417, од 29 јануари 2019 ).

      Студентите во третата испитна сесија, можат да полагаат испити, од предмети слушани во  зимскиот и во летниот семестар во уч.2018/2019 година.

 Студентите за да можат да пријават испит, треба да   уредно да им е запишан и заверен летниот семестар во учебната 2018/2019 година, како и да имаат уредно земено потпис во индексот од предметниот професор.

- вонредните студенти  и редовните студенти со кофинансирање кои се префрлени по нова студиска програма, при пријавување на секој испит заедно со пријавата за испит треба да достават уплатница за уплатени 200,00 денари за испит, уплатени на жиро-сметката на ПМФ.

сите уплати се вршат на образец ПП50:

- назив и седиште на примач                                                ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                                  НБРМ

- трансакциска сметка                                                            100000000063095

- сметка на буџетски корисник на ПМФ                               1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                                  723013 - 41 2

ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ

Втората испитна сесија во уч.2018/2019 година, во i-know системот www.iknow.ukim.edu.mk,, е внесена како 2019 август/септемвриска испитна сесија и електронското пријавување на испитите, ќе се одвива од 10.07.2019 до 27.09.2019 година,  и е задолжително за сите студенти на ПМФ, кои се водат во електронскиот систем. Студентите, треба електронски да го пријават испитот, минимум два  дена порано, пред датумот на полагање, за да може да се планира соодветна просторија.

Доколку, студентот не ги извршил обврските пропишани со студиската програма од одредена предметна програма и не добил потпис, не може да пристапи на испит. (согласно  чл. 39, од од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус (додипломски студии) и  втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „ Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр.417, од 29 јануари 2019 ).

Доколку студентот, не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, кај предметните професори, се смета дека нема уредно пријавено испит.

Доколку имате проблеми поврзани со студиската програма (предмети, испити и сл.) пратете електронска порака со опис на проблемот, број на индекс, студиска програма за студентите на студии по:

-       биологија, биологија-хемија, етнологија и антропологија  lidija.mitevska@pmf.ukim.mk,

-        математика, физика, математика-физика, хемија, географија, - ivanam.ristovska@pmf.ukim.mk;

За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.), во пораката задолжително да се напише опис на проблемот, име и презиме на студент и мејл адреса со која е регистриран во системот.

- boris@pmf.ukim.mk

Кратко упатство: поле "пријави" студентот треба да прати електронска пријава за испит за некој од запишаните предмети. На оваа страница се евидентираат сите испратени пријави од студентот за полагање на одредени предмети. Пријавувањето на предметите за полагање е овозможено само во период означен од студентската служба. Во табела се прикажуваат сите предмети кои сте ги слушале и можете да ги пријавите. Предметите кои сакате да ги пријавите ги чекиравте во полето од последната колона и од паѓачкото мени со понудени професори го избирате оној кај кој сте го слушале предметот. Со кликање на копчето “пријави” одбраните предмети се пријавуваат за следната сесија. Подоле во табела се прикажуваат сите пријавени предмети за следниот семестар.

Напомена 2

Студентитe  на ПМФ со запишан   18 семестар и само студентите од 16 семестар на студии по географија, пријавите за испит, ќе ги поднесувааат на веќе вообичаениот начин за нив, шалтерот на студентски прашања. Истото, може да го направат и на самиот ден на полагање на испитот.

08.07.2019 година                                                                                       од Деканат,

Заверка на летниот семестар во уч.2018/2019 г.

С о о п ш т е н и е

           се известуваат редовните и вонредните студенти на ПМФ - Скопје, дека заверката на летниот семестар во учебната 2018/2019 година, ќе се одвива од 03.06.2019  до 13.06.2019 год.

Потребно е да се достават следниве документи:

 -   образец за заверка на семестарот,

 - индекс, со уредно собрани потписи од предметните професори, со што се потврдува дека студентите ги исполниле предвидените наставни обврски, во летниот семестар во учебната 2018/2019 година.

 Напомена: редовните и вонредните студенти запишани во државна квота и  со кофинансирање, на кои им е одобрено плаќање на рати (а не ги извршиле уплатите), да ја подмират целата сума, согласно до­го­ворот потпишан со факултетот.

Студентите кои нема да го заверат летниот семестар во учебната 2018/2019 година, нема да можат да ги пријават и полагаат испитите.

17.05.2019 год.                                                                        Од  Деканатот

ВТОРА (летна) испитна сесија во учебната 2018/2019 година

С о о п ш т е н и е 

за ВТОРАТА (летна) испитна сесија во учебната 2018/2019 година

се известуваат редовните и вонредните студенти  на  Природно-мате­ма­­­тич­ки­­от факултет во Скопје, дека ВТОРАТА (летна) испитна сесија во уч. 2018/2019 година  ќе се одвива во две декади и тоа:

прва декада во периодот од   03.06.2019 до 13.06.2019 год.

втора декада во периодот од  17.06.2019 до  28.06.2019 год.

 

·         04.06.2019 година е неработен ден, Рамазан Бајрам

·         14.06.2019 година е неработен ден, Духовден

Термините ги објавуваат институтите при факул­тетот. При правењето на распоредот треба да се внимава помеѓу двата термини, да има минимум 10 дена.(согласно  чл. 45, од од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус (додипломски студии) и  втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „ Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр.417, од 29 јануари 2019 ).

      Студентите во втората испитна сесија, можат да полагаат испити, од предмети слушани во  зимскиот и во летниот семестар во уч.2018/2019 година.

 Студентите за да можат да пријават испит, треба да   уредно да им е запишан летниот семестар во учебната 2018/2019 година, како и да имаат уредно земено потпис во индексот од предметниот професор.

- вонредните студенти  и редовните студенти со кофинансирање кои се префрлени по нова студиска програма, при пријавување на секој испит заедно со пријавата за испит треба да достават уплатница за уплатени 200,00 денари за испит, уплатени на жиро-сметката на ПМФ.

сите уплати се вршат на образец ПП50:

- назив и седиште на примач                                         ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                         НБРМ

- трансакциска сметка                                                  100000000063095

- сметка на буџетски корисник на ПМФ                         1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                             723013 - 41 2

 

ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ

Втората испитна сесија во уч.2018/2019 година, во i-know системот www.iknow.ukim.edu.mk,, е внесена како (Летна) Втора испитна сесија 2019   и електронското пријавување на испитите, ќе се одвива од 18.05.2019 до 28.06.2019 година,  и е задолжително за сите студенти на ПМФ, кои се водат во електронскиот систем.

Студентите, треба електронски да го пријават испитот, минимум два  дена порано, пред датумот на полагање, за да може да се планира соодветна просторија.

Доколку, студентот не ги извршил обврските пропишани со студиската програма од одредена предметна програма и не добил потпис, не може да пристапи на испит. (согласно  чл. 39, од од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус (додипломски студии) и  втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „ Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр.417, од 29 јануари 2019 ).

Доколку студентот, не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, кај предметните професори, се смета дека нема уредно пријавено испит.

Доколку имате проблеми поврзани со студиската програма (предмети, испити и сл.) пратете електронска порака со опис на проблемот, број на индекс, студиска програма за студентите на студии по:

-      математика, физика, математика-физика, - keti@pmf.ukim.mk,

-       биологија, биологија-хемија, етнологија и антропологија  lidija.mitevska@pmf.ukim.mk,

-       хемија, географија, - ivanam.ristovska@pmf.ukim.mk;

За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.), во пораката задолжително да се напише опис на проблемот, име и презиме на студент и мејл адреса со која е регистриран во системот.

- boris@pmf.ukim.mk

Кратко упатство: поле "пријави" студентот треба да прати електронска пријава за испит за некој од запишаните предмети. На оваа страница се евидентираат сите испратени пријави од студентот за полагање на одредени предмети. Пријавувањето на предметите за полагање е овозможено само во период означен од студентската служба. Во табела се прикажуваат сите предмети кои сте ги слушале и можете да ги пријавите. Предметите кои сакате да ги пријавите ги чекиравте во полето од последната колона и од паѓачкото мени со понудени професори го избирате оној кај кој сте го слушале предметот. Со кликање на копчето “пријави” одбраните предмети се пријавуваат за следната сесија. Подоле во табела се прикажуваат сите пријавени предмети за следниот семестар.

Напомена 2

Студентитe  на ПМФ со запишан   18 семестар и само студентите од 16 семестар на студии по географија, пријавите за испит, ќе ги поднесувааат на веќе вообичаениот начин за нив, шалтерот на студентски прашања.

Рокот за доставување на пријавите за испитите ќе се одвива во периодот  од   03.06.2019 до 13.06.2019 г.

17.05.2019 година                                                                        од Деканатот,

 

Надворешни професори, термини за втората (летна) ипитна сесија во уч.2017/2018 г.

ВТОРА (ЛЕТНА) ИСПИТНА СЕСИЈА  ВО УЧ.2018/2019 ГОДИНА

ПСИХОЛОГИЈА

Проф. д-р Огнен Спасовски -  Филозофски факултет

I декада

05.06.2019 во 12 часот, голем амфитеатар                                 - Филозофски Факултет

II декада

18.06.2019 во 10 часот, голем амфитеатар                                - Филозофски Факултет

 

ПЕДАГОГИЈА

Проф. д-р Борче Костов -  Филозофски факултет

     

I декада

03.06.2019  во 10  часот, во Електронската слушална на Филозофскиот факултет

II декада

18.06.2019  во 13  часот, во Големиот амфитеатар на Филозофскиот факултет

 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Проф. д-р Симон Саздов -  Филолошки  факултет    

      I декада

03.06.2019  во 15 часот, во А2 на Филолошкиот факултет

II декада

26.06.2019  во 14  часот, во А3 на Филолошкиот факултет

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Проф. Солзица Поповска

Студии по математика, физика, хемија, математика-физика

I декада

12.06.2019 во 11часот во амфитеатар на Институт за хемија на ПМФ

II декада

26.06.2019 во 12часот на Технолошко-металуршкиот факултет во просторија 216

 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК 1, 2 , 3

Проф. Катерина Сековска- Анѓеловиќ

 Студии по географија

I декада

06.06.2019 г. во 10 ч

II декада

20.06.2019 г. во 10 ч.

АНГЛИСКИ ЈАЗИК  1, 2 , 3 и 4

Проф. Искра Стаменковска - Студии по географија

 I декада 07.06.2019 (амфитеатар)

Англиски јазик 1   8.00 - 9.30

Англиски јазик 2   8.00 - 9.30

Англиски  јазик 3   10.00 - 11.30

Англиски јазик 4    10.00 - 11.30

 

 II декада 21.06.2019 (амфитеатар)

Англиски јазик 1   8.00 - 9.30

Англиски јазик 2   8.00 - 9.30

Англиски  јазик 3 10.00-11.30

Англиски јазик 4 10.00- 11.30

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Journal Content

СО О П Ш Т Е Н И Е

 

Се известуваат студентите на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека согласно член 158 став 5 од Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија бр.82/2018) документите за претходното образование по завршена уписна постапка се враќаат на студентите.

Согласно однапред изнесеното, секој студент може да ги подигне документите за завршено претходно образование од Одделението за студентски прашања на Факултетот.

 Студентот треба да приложи индекс и да пополни: барање и изјава, за враќање на документи,  кои се подигаат во одделението за студентски прашања. 

СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА, ДОКУМЕНТИТЕ ТРЕБА ДА ГИ ПОДИГНАТ ОД 28.05.2019 ГОДИНА ДО 31.05.2019 ГОДИНА.

ДЕКАН

            Проф. д-р Ицко Ѓоргоски

Процедура за пријавување дипломска работа

Процедура за пријавување дипломска работа / се однесува на студентот-кандидат

Процедурата за пријавување и полагање на дипломската работа е следната:

 1. Дипломската работа најрано може да се запише и да се внесе во ЕКТС формуларот на почетокот на осмиот семестар од соодветната учебна година. Тој предмет се запишува само еднаш и не се презапишува.
 2. Дипломската работа се работи под надзор на ментор кој е наставник избран во наставно-научно звање на
  Факултетот.
 3. Студентот може да ја пријави темата за изработка на дипломска работа по освоени најмалку 200 кредити.
 4. Студентот подига Пријава за дипломска работа од Студентската служба на ПМФ или ја симнува од интернет страницата на ПМФ. Пријава за дипломска работа  
 5. Пријавата (дадена погоре) треба да се симне и да се пополни во договор со предметниот наставник (менторот) и да се завери во архивата на Факултетот. Менторот задолжително мора да ја потпише пријавата во знак на согласност.
 6. По положувањето на сите предмети предвидени со студиската програма (насока/модул), студентот поднесува Барање за проверка на студентското до­сие до Одделението за студентски прашања. Барањето може да се подигне од интер­нет страницата на Факултетот, при што треба уредно да се по­пол­ни. Добиениот извештај од проверката на досието му се доставува на менторот на дипломската работа заедно со пријавата за испит (хартија) на денот на од­бра­на­та. Без доставен Извештај од проверката на досието, одбраната на диплом­ска­та работа нема да се спроведе, т.е. ќе се одложи.
 7. Постапката натаму ја води менторот. Студентот треба да добие Решение за изработка на тема за дипломска работа и Решение за избор на комисија за оценка и одбрана на дипломската работа. По одбраната на дипломската работа, Комисијата пополнува Извештај кој влегува во досието на студентот, заедно со пријавата за испит.
 8. На студентот му се заверува и пријавата за испит (стандардна пријава) со административна такса од 50МКД.
 9. На одбраната студентот задолжително носи: индекс, пријава за испит (хартија) и извештај од одделението за студентски прашања за проверено студентско досие.
 10.   Уплатници, сите уплати се вршат на образец ПП50:

  - назив и седиште на примач                  ПМФ – Скопје

  - банка на примач                                 НБРМ

  - трансакциска сметка                           100000000063095

  - сметка на буџетски корисник на ПМФ         1600110804 788 19

  - приходна шифра  програма  начин             7230XX - 41 – 2 

   

  уплатница од 3.000,00 цел на дознака (уверение за дипломирање и диплома)

  приходна шифра  програма  начин             723011 - 41 – 2 

   

  уплатница од 2.000,00 цел на дознака (проверка на досие и одбрана на дипломска работа)

  приходна шифра  програма  начин             723019 - 41 – 2 

   

  уплатница од 500,00 цел на дознака (додаток на диплома)

  приходна шифра  програма  начин             723019 - 41 – 2 

   2.   Фотокопија од првата страница на дипломската работа

Процедура за пријавување дипломска работа / се однесува на менторот

Решение за одобрување тема и определување ментор na дипломскa работа
Решение за избор на комисија за оценка и одбрана на дипломски труд
Образец за извештај за успешно одбранет дипломски труд


Априлска (дополнителна) испитна сесија уч.2018/2019 г.,

Соопштение за априлска (дополнителна) испитна сесија за уч.2018/2019 год.

          се известуваат студентите од Природно-матема­тичкиот факултет во Скопје, дека  априлската  испитна сесија ќе се одвива од  15.04.2019 година до 19.04.2019 г.

Право за полагање имаат:

1. студентите кои уредно го имаат запишано летниот семестар во уч. 2018/2019 година (запишано X, XII, XIV, XVI И XVIII семестар) и на кои им останале за презапишување пет испити и дипломска работа,

2. студентите кои уредно го имаат запишано летниот семестар во уч. 2018/2019 г. (запишано  II, IV, VI И VIII семестар), може да полаат само еден предмет од задолжителните предмети од зимскиот семестар во уч.2018/2019 г.

 

Пријавувањето на испитите априлската испитна сесија ќе се одвива од  01.04.2019 година до 05.04.2019 г. За уредно пријавен испит, студентот треба:

1.            да поднесе,  пријава за испит во (хартија) и индекс на проверка (потпис од предметниот професор) на шалтерот за студентски прашања. *

Студентите докажуваат дека ги реализирале академските обврски со потпис од предметниот наставник и уредно заверен зимски семестар од уч.2018/2019 година и уредно запишан летниот семестар во уч.2018/2019 г. Термините ги објавуваат институтите, при факул­тетот.

 * задолжително  електронско пријавување, од 01.04.2019 до 05.04.2019 год. на испитите преку електронскиот “i-know” систем и електронско плаќање на 50,00 денари за административна такса, при што кодот задолжително треба да се впише во полето-таксени марки (упатството е објавено на веб страницата на ПМФ).  Термините ги објавуваат институтите, при факул­тетот.                     

 13.03.2019 год.                                                                    од Деканатот,

 

Дополнителен ден сесија, 21 и 22 февруари 2019

  Врз основа на член  120, став 4, точка 3 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр. 82/2018), постапувајќи по предлог на деканот, Деканатската управа на XXXII редовна седницата одржана на 18.02.2019 година ја донесе следната

 
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

1. Се одобрува организирање дополнителен ден сесија за предмети од летниот семетар од учебната 2017/2018 година и зимскиот семестар во учебната 2018/2019 година.

2. За дополнителен ден сесија се одредуваат 21 и 22.02.2019 година (четврток и петок).

3. Студентите може да пријават испит на само еден предмет за кој ги регулирале академските обврски ( потпис и заверен семестар).

4. Пријавувањето на испитот се врши на денот на полагањето, со уредно внесен код за платени административни такси  и уредно пријавен испит во електонскиот систем.

5. Студентите да го најават полагањето кај техничкиот секретар на институтот најдоцна до 20.02.2019 (среда).

6. На Наставно-научниот совет му се предлага да ја донесе оваа одлука.

7. Одлуката стапува на сила содонесувањето.

                                                                                      Д Е К А Н

                 Проф. д-р Ицко Ѓоргоски

продолжен рокот за заверка на зимски и упис на летен семестар во уч.2018/2019 г.

Врз основа на член  120, став 4, точка 3 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр. 82/2018), постапувајќи по предлог на деканот, Деканатската управа на XXXII редовна седницата одржана на 18.02.2019 година ја донесе следната

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

1. Рокот за заверка на зимскиот семестар во учебната 2018/2019 година и запишување на летниот семестар во учебната 2018/2019 година се продолжува до 28.02.2019  година.

2. На Наставно-научниот совет му се предлага да ја донесе оваа одлука.

3. Одлуката стапува на сила со донесувањето.

                                                                                                  Д Е К А Н                                                           

                    Проф. д-р Ицко Ѓоргоски

ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР И УПИС НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

С О О П Ш Т Е Н И Е  

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР И УПИС НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

            СЕ  ИЗВЕСТУВААТ РЕДОВНИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, ДЕКА ЗАВЕРУВАЊЕТО НА ЗИМСКИОТ  И ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ.2018/2019 ГОДИНА ЌЕ СЕ ОДВИВА ОД  11.02.2019 ДО 22.02.2019 ГОДИНА. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

·ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ  НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР СО 50,00 ДЕН. АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА * (уредно пополнет)

·ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР СО 50,00 ДЕН. АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА * (уредно пополнет)

·ПОПОЛНЕТ И ПОТПИШАН ОБРАЗЕЦ ЗА ЕКТС ЗА ПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ, ОДНОСНО ЗА ОСВОЕНИ КРЕДИТИ И ЗА ПРИЈАВЕНИ ПРЕДМЕТИ КОИ ЌЕ ГИ СЛУШААТ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР (ОБРАЗЕЦОТ СЕ ПОПОЛНУВА ВО КООРДИНАЦИЈА СО КООРДИНАТОРОТ НА СООДВЕТНАТА СТУДИСКА ГРУПА-НАСОКА).

· ИНДЕКС СО УРЕДНО СОБРАНИ ПОТПИСИ ОД ПРЕДМЕТНИТЕ ПОФЕСОРИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА ОСТВАРЕНИ ОБВРСКИ

-уплатница за уплатени 200,00 ДЕН. ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ-цел на дознака и приходна шифра  програма  начин 723019-41–2

- уплатница за уплатени 100,00 ДЕН. ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ-цел на дознака и приходна шифра  програма  начин 723019-41–2

 -уплатница за уплатени 100,00 Д. ЗА ТЕТРАТКИ-цел на дознака и приходна шифра  програма  начин 723019-41–2

- уплатница за уплатени 100,00 ДЕН. ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА ПМФ,  -цел на дознака и приходна шифра  програма  начин 723019-41–2

(* САМО ЗА ОНИЕ СТУДЕНТИ, КОИ ШТО САКААТ ДА БИДАТ ЧЛЕНОВИ НА    СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА ПМФ) и

·УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА УПИС НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ. 2018/2019 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ВО ДРЖАВНА КВОТА.

· ИЗНОСОТ НА СУМАТА, ПРЕТСТАВУВА ЗБИР НА ВКУПНАТА СУМА ОД ЦЕНАТА НА КРЕДИТИ ПРИ ПРВО ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ И ВКУПНАТА ЦЕНА НА КРЕДИТИ ЗА ПРЕЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ (ДОКОЛКУ СТУДЕНТОТ ПРЕЗАПИШУВА ПРЕДМЕТИ), СОГЛАСНО ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЕКТС ОДОБРЕН ОД КООРДИНАТОРИТЕ ЗА ЕКТС. ЦЕНИТЕ НА КРЕДИТИ СЕ ОДРЕДЕНИ СОГЛАСНО СО ОДЛУКА НА ДЕКАНАТСКА УПРАВА БР. 02-3456/2 ОД 15.02.2010 ГОДИНА,

ИЛИ,

· УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТЕНА РАТА ЗА РЕДОВНИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ПОТПИШАН СО ФАКУЛТЕТОТ. ИЗНОСОТ НА СУМАТА, ПРЕТСТАВУВА ЗБИР НА ВКУПНАТА СУМА ОД ЦЕНАТА НА КРЕДИТИ ПРИ ПРВО ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ И ВКУПНАТА ЦЕНА НА КРЕДИТИ ЗА ПРЕЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ (ДОКОЛКУ СТУДЕНТОТ ПРЕЗАПИШУВА ПРЕДМЕТИ), СОГЛАСНО ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЕКТС ОДОБРЕН ОД КООРДИНАТОРИТЕ ЗА ЕКТС. ЦЕНИТЕ НА КРЕДИТИ СЕ ОДРЕДЕНИ СОГЛАСНО СО ОДЛУКА НА ДЕКАНАТСКА УПРАВА БР. 02-3456/2 ОД 15.02.2010 ГОДИНА.

Студентите, при упис на предметите треба да внимааат на:

- при запишување на предметите потребно е да се исполнат условите утврдени со    студиските програми,

-          на предусловите за запишување на секој предмет, кои се дефинирани во студиската програма (хоризонтална и вертикална условеност),

-          најпрво ги презапишуваат неположените задолжителни и изборни предмети од претходниот летен семестар, а потоа задолжителните предмети од тековниот семестар, и на крај изборните од тековниот семестар, но не повеќе од вкупно 35  кредити,

-          при повторно запишување на неположен изборен, студентот има право да го замени со друг изборен предмет (доколку сака да изврши промена - се поднесува барање до ЕКТС координаторот на соодветниот Институт),

-          доколку студентот запишува изборен/изборни од УКИМ, да се внесе во образецот за упис на семестарот,  во точното поле. (10% од изборните предмети)

- Согласно член 323, од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје:

- студент запишан во државна квота , го губи статусот на студент запишан во државна квота и ги продолжува студиите со поднесување на трошоците за студирање (кофинансирање) ако:

- еден предмет запишува по трет пат;

- не положил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар, до почетокот на  наредниот соодветен семестар (зимски, односно летен).

 

1 ЕКТС кредит

-квота-

За предмет, кој се запишува по  прв пат (денари)

За предмет, кој се презапишува (денари)

Редовни- државна квота

210,00

410,00

Редовни и вонредни кофинансирање 400 еур

410,00

600,00

Ви напоменуваме, дека електронскиот систем не ги пресметува точно кредитите кои се презапишуваат. Студентите, да се придржуваат кон табелата погоре за пресметување на вкупната сума за упис на семестарот.

Студентите, кои се во тешка материјална состојба, можат да поднесат барање за плаќање на рати, одобрено од  продеканот за финансии на ПМФ, Проф. д-р Никола Панов, во просторија 11 во деканатот или на Институтот за географија, на 3 спрат, стара зграда, просторија 232.

 

СИТЕ УПЛАТИ СЕ ВРШАТ НА ОБРАЗЕЦ ПП50:

 

- назив и седиште на примач                             ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                НБРМ                        

- трансакциска сметка                                       100000000063095

 - сметка на буџетски корисник на ПМФ             1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                  723012 - 41 – 2

- цел на дознака             (упис на летен сем. во уч.2018/2019 г. студиска програма)

 

НАПОМЕНА :

ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО  ЕЛЕКТРОНСКО ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ.2018/2019 ГОДИНА, ЌЕ СЕ ОДВИВА ОД 11.02.2019 ДО 22.02.2019 ГОД., ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ СЕ ВОДАТ ВО ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ “I-KNOW”, КОИ ЌЕ СЕ ЗАПИШАТ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО  2,4,6,10,12,14 и 16 СЕМЕСТАР (СТУДЕНТИТЕ ОД  16 СЕМЕСТАР, КАКО И СТУДЕНТИТЕ  ОД 15 СЕМЕСТАР НА СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА, НЕ ТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКИ ДА ГО ЗАПИШУВААТ ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР).

 

*Електронскиот начинот на плаќање на административна такса е објавен на web страницата на ПМФ, www.pmf.ukim.edu.mk и на огласната табла.

 Двата кода,  треба да се внесат во:

1.     Обрасците за заверка на зимскиот и упис на летниот семестар(во хартија) и

2.     при електронското запишување на летниот семестар во i-know системот (во менито запишани семестри во полето таксени за зимски и  летен семестар 2018/2019 година) во износ од  50,00 денари.

 

УПАТСТВО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И ЗАВЕРУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР ПРЕКУ IKNOW

 

Откако ќе се најавите на системот, пред вас се отвара почетната страница за студентите. На неа се наоѓааат активни соопштенија кои биле поставени од факултетот.

 Главното мени за навигација се наоѓа на горниот дел од страницата веднаш под името, презимето и бр. индекс на најавениот студент.

Во табот "Запишани семестри" од менито, има табеларен преглед на претходно запишаните семестри. Кај претходно запишаниот семестар (зимски 2018/19), кој сега треба да се заверува, имате опција во колоната ”Таксени” да внесете СМС код на таксена марка во противредност од 50 МКД која се однесува на заверката на тој семестар. Службениците на студентската служба потоа ќе го заверат семестарот во зависност од вашите документи кои физички ќе ги депонирате и собраните потписи од професорите во индескот.

                Во табот  "Запишани семестри", во горниот дел се наоѓа опцијата за запишување на следниот семестар (летен 2018/19). Од листата понудени семестри го избирате следниот семестар. Опциите за насока, квота и вид на студии ви се предодредени според претходниот семестар кој сте го запишале. Доколку имате промена на овие податоци по разни основи, мора да се обратите на студентската служба. Откако сте ги избрале соодветните параметри, на копчето ”Внеси” го запишувате следиот семестар. Откако новиот запишан семестар ќе се појави прв во табелата запишани семестри, со клик на колоната ”Таксени” во редот од тој семестар се отвора прозорче во кое може да се внесуваат СМС кодови за таксени марки за уписот на тој семестар. Откако ќе го запишете новиот семестар во табот "Запишани семестри", се упатувате на следниот таб "Предмети".

 Тука ги избирате предметите кои ќе ги следите во следниот семестар. Најгоре лево на формата е избран семестарот за кој ќе избирате предмети (летен 2018/19). Треба да ги изберете сите задолжителни предмети кои на вашата насока, може да ги  слушате во летниот семестар, како и дел од изборните од тој семестар, ако има, но не повеќе предмети, односно не повеќе од   вкупно 35 кредити по семестар.

  Во прва година нормално е да се следат 30 кредити по семестар. Оние предмети кои ги запишувате да ги следите, ги префрлате од левите листи во десните со помош на копчињата за лево/десно меѓу листите. Со секое префрлање на избран предмет од лево во десно се ажурира сумата за плаќање за тој семестар, сместена најгоре во средишниот дел на формата.

Во прва година, после избор на соодветни предмети, сумата за плаќање треба да е 30 кредити односно 6300 МКД за студентите од државна квота и 12300 МКД за студентите со кофинансирање.

Ви напоменуваме, дека електронскиот систем не ги пресметува точно кредитите кои се презапишуваат, за студентите од 4 семестар, па нагоре. Студентите, да се придржуваат кон табелата погоре за пресметување на вкупната сума за упис на семестарот.

 Откако сите потребни предмети ќе се префрлат во десните листи, најдолу десно на формата со копчето “Запиши” сите избрани предмети ќе се запишат за тој семестар и ќе се појават во табела “Запишани предмети” во горниот дел на формата. Откако со копчето “Запиши” ќе ги запишете предметите, завршува електронскиот дел од запишувањето на следниот семестар. Вам ви останува физички да ги однесете документите за заверка на минатиот и запишување на следниот семестар на шалтерите на студентската служба, согласно упатството.

 

Доколку имате проблеми поврзани со студиската програма (предмети, испити и сл.) пратете електронска порака со опис на проблемот, број на индекс, на:

keti@pmf.ukim.mk (математика, математика-физика и физика),

 lidija.mitevska@pmf.ukim.mk (биологија и биологија–хемија)

и ivanam.ristovska@pmf.ukim.mk (хемија, географија, етнологија и антропологија).

За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) - boris@pmf.ukim.mk.

Во пораката задолжително да се напише опис на проблемот, име и презиме на студент и мејл адреса со која е регистриран во системот.

 

НАПОМЕНА:  

се  замолуваат СТУДЕНТИТЕ, ДОКОЛКУ, НЕ ГИ ИМААТ УРЕДНО КОМПЛЕТИРАНО ДОКУМЕНТИТЕ И ЕЛЕКТРОНСКИОТ УПИС, ДА НЕ ПРИСТАПУВААТ НА ШАЛТЕРОТ !!

Одделението за студентски прашања ги изработува веднаш индексите и затоа поради  ефикасност и почитување на времето на сите, студентите да бидат уредни !!

 

04.02.2019 ГОД.                                                                                          ОД ДЕКАНАТОТ,

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Прва испитна сесија во уч.2018/2019 година

С о о п ш т е н и е    за    прва испитна сесија во учебната 2018/2019 година

се известуваат редовните и вонредните студенти  на  Природно-мате­ма­­­тич­ки­­от факултет во Скопје, дека првата испитна сесија во уч. 2018/2019 година  ќе се одвива во две декади и тоа:

 

 

2019 (зимска)прва испитна сесија)

прва декада во периодот од   14.01.2019 до 30.01.2019 год.

втора декада во периодот од  31.01.2019 до  15.02.2019 год.

 

Термините ги објавуваат институтите при факул­тетот.

При правењето на распоредот треба да се внимава помеѓу термините од првата и втората декада, да има минимум 10 дена (согласно  чл. 34, од Правилникот за условите, критериумите и правилата  за студирање на прв и втор циклус студии, бр.141, 4 август 2009).

      Студентите во првата испитна сесија, можат да полагаат испити слушани во  зимскиот семестар во уч.2018/2019 година, како и предмети слушани во летниот семестар во уч.2017/2018 година.

 Студентите за да можат да пријават испит, треба да   уредно да им е запишан зимскиот семестар во  уч. 2018/2019 година, како и да имаат уредно земено потпис во индексот од предметниот професор.

Напомена 1

Само вонредните студенти и редовните студенти со кофинансирање кои се префрлени по нова студиска програма, при пријавување на секој испит заедно со пријавата за испит треба да достават уплатница за уплатени 200,00 денари за испит, уплатени на жиро-сметката на ПМФ, како и 50,00 ден. административна такса.

сите уплати се вршат на образец ПП50:

- назив и седиште на примач                                                  ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                             НБРМ

- трансакциска сметка                                                          100000000063095

- сметка на буџетски корисник на пмф                                    1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                                         723013 - 41 2

 

Напомена 2 -  начин на пријавување на испитите  (се однесува на студентите од 1 до 13 семестар)

Електронското пријавување на испитите во првата испитна сесија во уч.2018/2019 година, во  i-know системот, ќе се одвива од 14.01.2019 до 14.02.2019 година,  и е задолжително за сите студенти на ПМФ, од 1,3,5,7,9,11 и 13 семестар на www.iknow.ukim.edu.mk ( како и студентите кои веќе се префлени по акред. 2012 со запишан 15, 17  семестар и се внесени во електронскиот систем).

 Право на полагање на испит ќе имаат само оние студенти кои уредно ќе го пријават испитот.  Асистентите и професорите немаат обврска да ги примат на полагање оние студенти кои нема да бидат на списоците за полагање на испит.

Што значи уредно пријавен испит?

1.        електронски пријавен испит   on-line на адреса www.iknow.ukim.edu.mk, најдоцна два дена пред полагање на испитот, поточно на писмениот дел од испитот.

2.        уредно уплатена административна такса, на еден од двата начина објавени на веб страницата  со  уредно  впишан код во пријавата во хартија и внесен во електронската пријава во i-know системот, или уплатница захефтана на пријавата)

3.        приложување на  пријава за испит (хартија) на самиот ден кога се пристапува да се  полага испитот, поточно  писмениот дел од испитот, кај предметните асистенти и професори.

Напомена 3 - се однесува на студентите, КОИ НЕ СЕ ЕВИДЕНТИРАНИ ВО ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ, запишани по прв пат 2011/2012 година -  15 _семестар

Сите студенти на ПМФ со запишан   15  семестар, пријавите за испит, со 50,00 ден. административна такса ќе ги поднесуваат на на шалтерот на студентски прашања, а административната такса ќе ја уплаќаат на уплатница или преку смс порака.

 Рокот за доставување на пријавите за испитите ќе се одвива во периодот  од   08.01.2019 до 11.01.2019 г.

Заверување на зимскиот семестар и запишувањето на летниот семестар во уч. 2018/2019 година,  ќе се одвива во периодот од  04.02.2019 до 15.02.2019 година.

Наставата во летниот сeместар во уч.2018/2019 г. ќе се одвива од 18.02.2019 до 31.01.2019 година.

20.12.2018 година                                                                                                                                                     од Деканатот,

 

 

Задолжително електронско пријавување на испитите во i-know системот www.pmf.ukim.edu.mk, за студентите запишани по прв пат,  во и после уч.2012/2013 година

 

Целта е на студентите да им се олесни процедурата на добивање оценка во хартиена пријава на крај на секоја сесија и да се елиминира проблемот на студентски досиеја во кои недостигаат голем дел хартиени пријави за положени испити, особено пред дипломирање. се пријавуваат сите испити кои студентот планира да ги полагаа во сесијата.

Студентите кои предметите ги полагаат преку колоквиуми, исто така треба да ги пријават електронски испитите.

Сите студенти на пмф испитите ги пријавуваат на ПМФ, без разлика каде ги слушале.

Студентите плаќаат по 400,00 ден. надоместок за задоцнето пријавување испит (пријавување на испити по рокот),  ако електронски не го пријават испитот во дефинираниот рок.

Електронскиот начинот на плаќање на административна такса е објавен на web страницата на ПМФ, www.pmf.ukim.edu.mk и на огласната табла.  кодот кој студентите,  ќе го добијат во повратната порака, како  успешна електронска уплата на администратитвната такса преку смс, студентите се должни да го впишат при електронското пријавување на испитот во i-know системот (во полето таксени). За секој испит се плаќа исклучиво по 50,00 денари.

 

Доколку имате проблеми поврзани со студиската програма (предмети, испити и сл.) пратете електронска порака со опис на проблемот, број на индекс, на:

- keti@pmf.ukim.mk (математика, математика-физика и физика),

 lidija.mitevska@pmf.ukim.mk (биологија и биологија–хемија)

и ivanam.ristovska@pmf.ukim.mk (хемија, географија, етнологија и антропологија).

За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) - boris@pmf.ukim.mk.

Во пораката задолжително да се напише опис на проблемот, име и презиме на студент и мејл адреса со која е регистриран во системот.

 КРАТКО УПАТСТВО:  поле "пријави" студентот треба да прати електронска пријава за испит за некој од запишаните предмети. на оваа страница се евидентираат сите испратени пријави од студентот за полагање на одредени предмети. Пријавувањето на предметите за полагање е овозможено само во период означен од студентската служба. Во табела се прикажуваат сите предмети кои сте ги слушале и можете да ги пријавите. предметите кои сакате да ги пријавите ги чекиравте во полето од последната колона и од паѓачкото мени со понудени професори го избирате оној кај кој сте го слушале предметот. Со кликање на копчето “пријави” одбраните предмети се пријавуваат за следната сесија. Подоле во табела се прикажуваат сите пријавени предмети за следниот семестар. во колоната за таксени со кликање на одреден предмет се пријавуваат административните такси кои сте ги уплатиле за пријавување на испитот, за секој предмет, треба да е во вредност од 50 денари, која  треба да биде уплатена  преку смс. Студентите задолжително да го впишат кодот на успешната уплата од повратната порака, кој треба да се внесе во прозорецот кој се појавува.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal Content

СООПШТЕНИЕ ЗА НОЕМВРИСКА (ДОПОЛНИТЕЛНА) ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА УЧ.2018/2019 ГОД.

          СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРИРОДНО-МАТЕМА­ТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, ДЕКА  НОЕМВРИСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ОДВИВА ОД  26.11.2018 ГОДИНА ДО 30.11.2018 Г.

ПРАВО ЗА ПОЛАГАЊЕ ИМААТ:

1. СТУДЕНТИТЕ КОИ УРЕДНО ГО ИМААТ ЗАПИШАНО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ. 2018/2019 ГОДИНА (ЗАПИШАНО IX, XI, XIII, XV И XVII СЕМЕСТАР) И НА КОИ ИМ ОСТАНАЛЕ ЗА ПРЕЗАПИШУВАЊЕ ПЕТ ИСПИТИ И ДИПЛОМСКА РАБОТА,

2.