Navigation
 
Journal Content

Eсенскиот ( август/септември ) испитен рок, во учебна­та 2016/2017 година

се известуваат редовните и вонредните студенти на При­родно-математичкиот факултет во Скопје, дека:

 I Есенскиот (во август/септември) испитен рок, во учебна­та 2016/2017 година, ќе се одвива во периодот од 15.08.2017  до 14.09.2017 год. ќе се одвива во две декади, во кои можат да се полагаат предмети слушани во зимскиот и летниот семестар и тоа:

            - прва декада во периодот од 15.08.2017 до 30.08.2017 год.

 - втора декада во периодот од 31.08.2017 до 14.09.2017 год.

 II Студентите во есенскиот испитен рок, можат да ги полагаат испитите, кои им се уредно запишани и ислушани во зимскиот и летниот семестар во учебната 2016/2017 година, како и да имаат уредно земено потпис во индексот од предметниот професор.

 III Термините ги објавуваат, институтите при факултетот.

При правењето на распоредот треба да се внимава помеѓу термините од првата и втората декада, да има минимум 10 дена. (согласно чл. 34. од Правилникот за условите, критериумите и правилата за студирање на прв и втор циклус студии, бр. 141, 04.08.2009 год.).

IV  Запишувањето на зимскиот семестар во уч. 2017/2018 година,  ќе се одвива во периодот од  11.09.2017 до 22.09.2017 год.

Соопштението за потребни документи за упис на зимскиот семестар во учебната 2017/2018 година, ќе биде дополнително објавено.

Напомена 1

 ВАЖНО!!! Задолжителното  електронско пријавување на испитите за во есенскиот испитен рок  во уч.2016/2017 година, од 01.07.2017 год. до 14.09.2017 год., за студентите кои се водат во евиденцијата на електронскиот систем “i-know”, запишани во 2, 4, 6, 8, 10 и 12 семестар (студентите од 12 семестар на студии по географија, не треба електронски да ги пријавуваат испитите), на www.iknow.ukim.edu.mk.

Кратко упатство:  поле - "пријави" студентот треба да прати електронска пријава за испит за некој од запишаните предмети. На оваа страница се евидентираат сите испратени пријави од студентот за полагање на одредени предмети.

Пријавувањето на предметите за полагање е овозможено само во период означен од студентската служба. Во табела се прикажуваат сите предмети кои сте ги слушале и можете да ги пријавите. Предметите кои сакате да ги пријавите ги чекиравте во полето од последната колона и од паѓачкото мени со понудени професори го избирате оној кај кој сте го слушале предметот. Со кликање на копчето “пријави”одбраните предмети се пријавуваат за следната сесија. Подоле во табела се прикажуваат сите пријавени предмети за следниот семестар. Во првата колона е означен серискиот број кој задолжително треба да го впишете на хартиената пријава која физички треба да се достави.  Во колоната за таксени марки (АТ-административна такса) со кликање на одреден предмет се пријавуваат АТ кои сте ги уплатиле за пријавување на испитот. АТ за пријава на испит е во вредност од 50 денари. Истата може да биде уплатена ипреку смс и кодот потребно е да се внесе во прозорецот кој се појавува.

Студентите задолжително да го впишат кодот на успешната уплата за административна такса преку смс, уплатата треба да биде по 50,00 денари за секој испит поединачно. Пријавите за испит (хартија) студентите треба да ги носат  директно на испит кај предметните професори (откако електронски ќе ги пријават истите).

За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на keti@pmf.ukim.mk. за технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. во пораката задолжително да се напише опис на проблемот, име и презиме на студент и мејл адреса со која е регистриран во системот.

Се информираат студентите дека Службата за студентски прашања, поради користење на годишните одмори, нема да работи од 17 јули до 11 август 2017 г.

 Затоа, Службата нема да може да ви одговара на примените пораки преку електронската пошта,  во тој период. Сите забелешки и прашања, ве информираме  да ни ги пратите од 14 август 2017 година.

Напомена 2

I  Студентитe  на ПМФ со запишан  14 и 16 семестар и само студентите од 12 семестар на студии по географија, пријавите за испит, со 50,00 ден. административна такса ќе ги поднесувааат на веќе вообичаениот начин на шалтерот на студентски прашања, а административната такса ќе ја уплаќаат на уплатница или преку смс порака.

 II Пријавувањето на испитите во есенскиот испитен рок ќе се одвива во периодот од 15.08.2017 до 30.08.2017 година, со доставување на пријава за испит во службата за студентски прашања и уплата за административна такса, во износ 50,00 денари, уплатени на уплатница или електронски преку смс.

- вонредните студнети (се однесува за сите студенти запишани како вонредни и вонредни „проект 35/45“ (со запишан 2 до 16 семестар) и редовните студенти со кофинансирање кои се префрлени по нова студиска програма, при пријавување на секој испит заедно со пријавата за испит треба да достават уплатница:

- за уплатени 200,00 денари за испит, уплатени на жиро сметката на ПМФ, како и 50,00 ден. административна такса*.

* начинот на плаќање на административната такса е објавен на огласната табла и на web стр. на пмф www.pmf.ukim.edu.mk.

  19.06.2017 год.                                                                                                             од  Деканатот,

 

Journal Content

С о о п ш т е н и е 

за ЛЕТНИОТ испитен рок во учебната 2016/2017 година

се известуваат редовните и вонредните студенти  на  Природно-мате­ма­­­тич­ки­­от факултет во Скопје, дека летниот испитен рок во уч. 2016/2017 година  ќе се одвива во две декади и тоа:

 

прва декада во периодот од   26.05.2017 до 09.06.2017 год.

втора декада во периодот од  12.06.2017 до  26.06.2017 год.

Термините ги објавуваат институтите при факул­тетот. При правењето на распоредот треба да се внимава помеѓу термините од првата и втората декада, да има минимум 10 дена.(согласно  чл. 34, од Правилникот за условите, критериумите и правилата  за студирање на прв и втор циклус студии, бр.141, 4 август 2009).

      Студентите во летниот испитен рок, можат да полагаат испити, од предмети слушани во  зимскиот и во летниот семестар во уч.2016/2017 година.

 Студентите за да можат да пријават испит, треба да   уредно да им е запишан летниот семестар во учебната 2016/2017 година, како и да имаат уредно земено потпис во индексот од предметниот професор.

- вонредните студенти  и редовните студенти со кофинансирање кои се префрлени по нова студиска програма, при пријавување на секој испит заедно со пријавата за испит треба да достават уплатница за уплатени 200,00 денари за испит, уплатени на жиро-сметката на ПМФ, како и 50,00 ден. административна такса.

сите уплати се вршат на образец ПП50:

- назив и седиште на примач                                                    ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                                   НБРМ

- трансакциска сметка                                                            100000000063095

- сметка на буџетски корисник на ПМФ                                     1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                                           723013 - 41 2

 

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ

Напомена 1 (се однесува на студентите од 2 до 12 семестар)

 ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ во летниот  испитен  рок во уч.2016/2017 година, во  i-know системот, ќе се одвива од 20.05.2017 до 26.06.2017 година,  и е задолжително за сите студенти на ПМФ, од прва, втора, трета и четврта година, како и студентите со запишан 10 и 12 семестар (студентите со запишан 12  семестар на студии по географија, не треба електронски да ги пријавуваат испитите) на www.iknow.ukim.edu.mk .

Пријавите за испит (хартија) студентите треба да ги носат  директно на испит кај предметните професори (откако електронски ќе ги пријават истите).

Електронскиот начинот на плаќање на административна такса е објавен на web страницата на ПМФ, www.pmf.ukim.edu.mk и на огласната табла.  Кодот кој студентите,  ќе го добијат во повратната порака, како  успешна електронска уплата на администратитвната такса преку СМС, студентите се должни да го впишат при електронското пријавување на испитот во i-know системот (во полето таксени). За секој испит се плаќа исклучиво по 50,00 денари. Летниот испитен рок во i-know системот, е внесен како 2017 (летна) втора испитна сесија.

Доколку имате проблеми поврзани со студиската програма (предмети, испити и сл.) пратете електронска порака со опис на проблемот, број на индекс, студиска програма за студентите на студии по: математика, математика-физика, географија   - keti@pmf.ukim.mk и за биологија, биологија, хемија, физика, етнологија и антропологија, информатика  - brankag@pmf.ukim.mk; За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) - boris@pmf.ukim.mk. во пораката задолжително да се напише опис на проблемот, име и презиме на студент и мејл адреса со која е регистриран во системот.

Кратко упатство: поле "пријави" студентот треба да прати електронска пријава за испит за некој од запишаните предмети. На оваа страница се евидентираат сите испратени пријави од студентот за полагање на одредени предмети. Пријавувањето на предметите за полагање е овозможено само во период означен од студентската служба. Во табела се прикажуваат сите предмети кои сте ги слушале и можете да ги пријавите. Предметите кои сакате да ги пријавите ги чекиравте во полето од последната колона и од паѓачкото мени со понудени професори го избирате оној кај кој сте го слушале предметот. Со кликање на копчето “пријави” одбраните предмети се пријавуваат за следната сесија. Подоле во табела се прикажуваат сите пријавени предмети за следниот семестар. Во колоната за таксени со кликање на одреден предмет се пријавуваат административните такси кои сте ги уплатиле за пријавување на испитот, за секој предмет, треба да е во вредност од 50 денари, која  треба да биде уплатена  преку смс. Студентите задолжително да го впишат кодот на успешната уплата од повратната порака, кој треба да се внесе во прозорецот кој се појавува.

Напомена 2

Студентитe  на ПМФ со запишан  14 и 16 семестар и само студентите од 12 семестар на студии по географија, пријавите за испит, со 50,00 ден. административна такса ќе ги поднесувааат на веќе вообичаениот начин на шалтерот на студентски прашања, а административната такса ќе ја уплаќаат на уплатница или преку смс порака.

  Рокот за доставување на пријавите за испитите ќе се одвива во периодот  од   20.05.2017 до 26.05.2017 г.

09.05.2017 година                                                                                       од Деканатот

 

Journal Content

С о о п ш т е н и е

             се известуваат редовните и вонредните студенти на ПМФ - Скопје, дека заверката на летниот семестар во учебната 2016/2017 година, ќе се одвива од 22.05.2017  до 29.05.2017 год. потребно е да се достават следниве документи:

 -   образец за заверка на семестарот,

 - индекс, со уредно собрани потписи од предметните професори за ислушани предавања и изработени вежби во летниот семестар во учебната 2016/2017 година.

 -               доказ за уплатени 50,00 ден. за административна такса, начинот на плаќање е објавен на огласната табла и на web страницата на ПМФ     www.pmf.ukim.edu.mk, истата може на се уплати на два начина:

-   со уплатница (доказ за вирманска уплата) или преку смс (шифрата за административна такса, треба да се впише во образецот за заверување).

 Напомена: редовните и вонредните студенти запишани со кофинансирање да ја подмират целата сума, согласно до­го­ворот потпишан со факултетот. Студентите кои нема да го заверат летниот семестар во учебната 2016/2017 година нема да можат да ги пријават испитите.

09.05.2017 год.                                                                                                                                  од Деканатот,


 

 

Journal Content

С о о п ш т е н и е

задолжително ЕЛЕКТРОНСКО пополнување на анонимните АНКЕТИ на следниов линк

pmfanketi.finki.ukim.mk

од 12.05.2017 до 26.06.2017 г.

 за сите  редовни и вонредни студенти на ПМФ, од прва, втора, трета и четврта година, како и студентите со запишан 12 семестар (студентите од студентите со запишан 12 семестар на студии по географија, не треба електронски да ги пополнуваат анкетите).

Начин на логирање:  со внесување на број на индекс и  постоечкото корисничко име и лозинка, кои ги користат за логирање во “i-know” системот.

 Студентите кои нема да ги  пополнат сите понудени анкети - за сите предмети, нема да им биде заверен летниот семестар во уч.2016/2017 година.

 09.05.2017 г.                                                                                                                        од Деканатот,

 

Journal Content

 

ЛЕТЕН ИЕСЕНСКИ ИСПИТЕН РОК  ВО УЧ.2016/2017 ГОДИНА

ПСИХОЛОГИЈА

Проф. д-р Огнен Спасовски -  Филозофски факултет

I декада

01.06.2017 г. во 15.00 часот, во електронската училница - Филозофски Факултет

II декада

12.06.2017 г. во 17.00 часот, во големиот амфитеатар - Филозофски Факултет

 

ПЕДАГОГИЈА

Проф. д-р Борче Костов -  Филозофски факултет

     

I декада

06.06.2017 г. во 9.00 часот, на Голем амфитеатар - Филозофски Факултет

II декада

13.06.2017 г., на Голем амфитеатар - Филозофски Факултет

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Проф. д-р Симон Саздов -  Филолошки  факултет 

  

      I декада

22.05.2017  во 10.00 часот во Предавална 1 на Филолошкиот факултет

II декада

05.06.2017  во 10.00 часот во Предавална 1 на Филолошкиот факултет

 

Руски јазик

Проф. Ирен Алчевска

Филолошки  факултет   

 

I декада

 1Ц - 21.08.2017 г. во 8.00 ч. писмен - на 22.08.2017 г. во 9.00 ч. устен

II декада

2Ц - 4.09.2017 г. во 8.00 ч. писмен - на 5.09.2017 ч. во 9.00 ч. устен

ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК 1, 2 , 3

Проф. Катерина Сековска- Анѓеловиќ

 Студии по географија

I декада

07.06.2017 во 10 часот

II декада

 05.06.2017 г. во 10 часот

 

 

ЕСЕНСКИ (АВГУСТ/СЕПТЕМВРИСКИ) ИСПИТЕН РОК  

ВО УЧ.2016/2017 ГОДИНА

 

 

Англиски јазик

Проф. Солзица Поповска -  Филолошки факултет

студии по математика, хемија, математика - физика

 

I декада

 

18.08.2017 г. во 17.00 ч. во А3 на Филолошки факултет

 

II декада

 

14.09.2017 г. во 17.00 ч. во А3 на Филолошки факултет

 

 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК  1, 2 , 3 и 4

Проф. Искра Стаменковска

 Студии по географија

 

I декада    26.05.2017

Англиски јазик 1- 11.00

Англиски јазик 2- 8.00

Англиски јазик 3- 11.00

Англиски јазик 4- 9.30

 

 

II декада    16.06.2017

Англиски јазик 1- 11.00

Англиски јазик 2- 8.00

Англиски јазик 3- 11.00

Англиски јазик 4- 9.30

 

Journal Content

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО ЗАПИШАА Странскиот јазик, како изборен предмет во летниот семестар во уч.2016/2017 година,

Студентите треба да се јават кај предметните професори за договор околу одржување на наставата на   ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ и тоа за:

Странски јазик

предавач

Студии по

Француски јазик

м-р Анита Кузмановска, виш лектор

хемија

 Руски јазик

м-р Ирен Алчевска

математика

Германски јазик

Проф. д-р Емина Авдиќ

математика и хемија

27.04.2017 година                                                                               Од Деканатот,

Journal Content

Априлска  (дополнителна) испитна сесија за уч.2016/2017 год.

ќе се одвива од 18.04.2017 година до 28.04.2017 г.

              се известуваат студентите од Природно-матема­тичкиот факултет во Скопје, дека пријавувањето на испитите  на двата задолжителни  начина:

1.     ќе се одвива од  03.04.2017 до  13.04.2017 година со поднесување на пријава за испит и индекс на проверка (потпис од предметниот професор) на Шалтерот за студентски прашања и

2.     задолжително ЕЛЕКТРОНСКО пријавување на испитите од 03.04.2017 до 28.04.2017 година на испитите преку електронскиот “i-know” систем и електронско плаќање на 50,00 денари за административна такса, при што КОДОТ задолжително треба да се впише во полето-таксени марки и во  хартиената пријава (шифра за АТ) - упатството е објавено на веб страницата на ПМФ.

Право на полагање имаат:

1. Студентите кои уредно го имаат запишано летниот семестар во уч. 2016/2017 година (или запишано X, XII, XIV и XVI семестар) и на кои им останале за презапишување пет испити и дипломска работа, согласно Одлуката на Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет-Скопје бр. 07-3434/2 од 25.12.2009 година.

 2. Студентите кои уредно го имаат запишано летниот семестар во уч. 2016/2017 г. (или запишано II, IV, VI  I VIII семестар), може да полаат само еден предмет од задолжителните, за кои  студентите ги реализирале академските обврски (потпис од предметниот наставник и уредно заверен зимски семестар од уч.2016/2017 година), согласно Одлуката на  Природно-математичкиот факултет-Скопје бр.07-1977/2 од  18.12.2014 година.       

Термините ги објавуваат институтите, при факул­тетот.         

 Неработни денови, поради престојните Велигденски празници се 13.04.2017 (петок) и 17.04.2017 (понеделник).           

27.03.2017 г.                                                                                         Од  Деканатот,

 

Journal Content

С о о п ш т е н и е

Задолжително ЕЛЕКТРОНСКО пополнување на анонимните АНКЕТИ на следниов линк

pmfanketi.finki.ukim.mk

од 13.02.2017 до 28.02.2017 г., рокот е продолжен до 31.03.2017 г.

 за сите  редовни и вонредни студенти на ПМФ, од II до XII семестар, (студентите од студентите со запишан XII  семестар на студии по географија, не треба електронски да ги пополнуваат анкетите).

Начин на логирање:  со внесување на број на индекс и  постоечкото корисничко име и лозинка, кои ги користат за логирање во “i-know” системот.

Студентите кои нема да ги  пополнат сите понудени анкети - за сите предмети, нема да им биде запишан летниот семестар во уч.2016/2017 година.

13.02.2017 г.                                           од Деканатот,

 

Journal Content

С О О П Ш Т Е Н И Е

 Се известуваат студентите на Природно-математичкиот факултет во Скопје дека согласно член 119 став 4 од Законот за високото образование документите за претходното образование по завршена уписна постапка се враќаат на студентите.

Согласно однапред изнесеното, секој студент може да ги подигне документите за завршено претходно образование од Одделението за студентски прашања на Факултетот.

 ДЕКАН

                                                                                                                                                          Проф. д-р Ицко Ѓоргоски

Journal Content

             С о о п ш т е н и е             

за зимскиот испитен рок во учебната 2016/2017 година

се известуваат редовните и вонредните студенти  на  Природно-мате­ма­­­тич­ки­­от факултет во Скопје, дека зимскиот испитен рок во уч. 2016/2017 година  ќе се одвива во две декади и тоа:

прва декада во периодот од   11.01.2017 до 20.01.2017 год.

втора декада во периодот од  23.01.2017 до  31.01.2017 год.

Термините ги објавуваат институтите при факул­тетот. При правењето на распоредот треба да се внимава помеѓу термините од првата и втората декада, да има минимум 10 дена.(согласно  чл. 34, од Правилникот за условите, критериумите и правилата  за студирање на прв и втор циклус студии, бр.141, 4 август 2009).

      Студентите во зимскиот испитен рок, можат да полагаат испити слушани во  зимскиот семестар во уч.2016/2017 година, како и предмети слушани во летниот семестар во уч.2015/2016 година.

 Студентите за да можат да пријават испит, треба да   уредно да им е запишана учебната 2016/2017 година, како и да имаат уредно земено потпис во индексот од предметниот професор.

- вонредните студенти  и редовните студенти со кофинансирање кои се префрлени по нова студиска програма, при пријавување на секој испит заедно со пријавата за испит треба да достават уплатница за уплатени 200,00 денари за испит, уплатени на жиро-сметката на ПМФ, како и 50,00 ден. административна такса.

сите уплати се вршат на образец ПП50:

- назив и седиште на примач                                 ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                НБРМ

- трансакциска сметка                                         100000000063095

- сметка на буџетски корисник на ПМФ                  1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                       723013 - 41 2

НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ

Напомена 1  (се однесува на студентите од 1 до 11 семестар)

 ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ во зимскиот  испитен  рок во уч.2016/2017 година, во  i-know системот, ќе се одвива од

23.12.2016 до 31.01.2017 година,  и е задолжително за сите студенти на ПМФ, од 1,3,5,7,9 и 11 семестартудентите од студентите со запишан 11 семестар на студии по географија, не треба електронски да ги пријавуваат испитите) на www.iknow.ukim.edu.mk .

Право на полагање на испит ќе имаат само оние студенти кои ќе имаат уредна електронска пријава во системот i-Know и на денот на полагањето со себе ќе имаат хартиена пријава, а во спротивно нема да им се дозволи да го полагаат испитот.

Целта е на студентите да им се олесни процедурата на добивање оценка во хартиена пријава на крај на секоја сесија и да се елиминира проблемот на студентски досиеја во кои недостигаат голем дел хартиени пријави за положени испити, особено пред дипломирање.

Се пријавуваат сите испити кои студентот планира да ги полагаа во сесијата. Студентите кои предметите ги полагаат преку колоквиуми, исто така треба да ги пријават електронски испитите.

Сите студенти на ПМФ испитите ги пријавуваат на ПМФ, без разлика каде ги слушале. Студентите плаќаат по 400,00 ден. надоместок за задоцнето пријавување испит (пријавување на испити по рокот),  ако електронски не го пријават испитот во дефинираниот рок.

Електронскиот начинот на плаќање на административна такса е објавен на web страницата на ПМФ, www.pmf.ukim.edu.mk и на огласната табла.  Кодот кој студентите,  ќе го добијат во повратната порака, како  успешна електронска уплата на администратитвната такса преку СМС, студентите се должни да го впишат при електронското пријавување на испитот во i-know системот (во полето таксени). За секој испит се плаќа исклучиво по 50,00 денари. Зимскиот испитен рок во i-know системот, е внесен како 2017(зимска)прва испитна сесија.

Доколку имате проблеми поврзани со студиската програма (предмети, испити и сл.) пратете електронска порака со опис на проблемот, број на индекс, на: - keti@pmf.ukim.mk За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) - boris@pmf.ukim.mk. во пораката задолжително да се напише опис на проблемот, име и презиме на студент и мејл адреса со која е регистриран во системот.

Кратко упатство: поле "пријави" студентот треба да прати електронска пријава за испит за некој од запишаните предмети. На оваа страница се евидентираат сите испратени пријави од студентот за полагање на одредени предмети. Пријавувањето на предметите за полагање е овозможено само во период означен од студентската служба. Во табела се прикажуваат сите предмети кои сте ги слушале и можете да ги пријавите. Предметите кои сакате да ги пријавите ги чекиравте во полето од последната колона и од паѓачкото мени со понудени професори го избирате оној кај кој сте го слушале предметот. Со кликање на копчето “пријави” одбраните предмети се пријавуваат за следната сесија. Подоле во табела се прикажуваат сите пријавени предмети за следниот семестар. Во колоната за таксени со кликање на одреден предмет се пријавуваат административните такси кои сте ги уплатиле за пријавување на испитот, за секој предмет, треба да е во вредност од 50 денари, која  треба да биде уплатена  преку смс. Студентите задолжително да го впишат кодот на успешната уплата од повратната порака, кој треба да се внесе во прозорецот кој се појавува.

Напомена 2

(се однесува на студентите од  13 и 15 семестар и само за студентите од 11 сем. на студии по географија)

Студенти на ПМФ со запишан  13 и 15 семестар, како и студентитe од 11 семестар на студии по географија пријавите за испит, со 50,00 ден. административна такса ќе ги поднесувааат на веќе вообичаениот начин на шалтерот на студентски прашања, а административната такса ќе ја уплаќаат на уплатница или преку смс порака.

 Рокот за доставување на пријавите за испитите ќе се одвива во периодот  од   23.12.2016 до 30.12.2016 г.

Заверување на зимскиот семестар и запишувањето на летниот семестар во уч. 2016/2017 година,  ќе се одвива во периодот од  23.01.2017 до 01.02.2017 година. Наставата во летниот сместар ќе се одвива од 01.02.2017 до 15.05.2017 година.

23.12.2016 година                                                                                       од Деканатот,

Journal Content

Предавањата за студентите на ПМФ  кои го запишале предметот  Македонски јазик во зимскиот семестар во уч.2016/2017 година,  кај проф. д-р Симон Саздов ќе се одржуваат секој четврток од 14:40 до 16:30 во големиот амфитеатар (а3) на филолошки факултет.

Првите предавања започнуваат на 06.10.2016 година.

 

Journal Content

Задолжителен систематски преглед за студентите на ПМФ од прва година во уч.2016/2017 година. Студентите треба да се јават од 01.11.2016 г. до 30.11.2016 година, во просториите на ЗУ Поликлиника на УКИМ – Скопје, која е сместена во студентскиот дом „Кузман  Јосифовски Питу“ на ул. „ Митрополит Теодосиј Голованов “ бр.58 (ул.Иво Лола Рибар по старо, наспроти  АМСМ во Центар) во периодот од 7:30 до 12:00 часот.

Систематскиот преглед опфаќа: Лабораторија (од 7:30 – 10:00 ч.), општ преглед и стоматолошки преглед .

Потребни документи:

-           Индекс,

-           Заверена здравствена и електронска картичка,

-           Копија од здравствена легитимација од 2-5 страна

Journal Content

Соопштение за ноемвриска (дополнителна) испитна сесија за уч.2016/2017 год.

          се известуваат студентите од Природно-матема­тичкиот факултет во Скопје, дека пријавувањето на испитите за ноемвриската испитна сесија ќе се одвива од  01.11.2016 година до 04.11.2016 г. со поднесување на пријава за испит и индекс на проверка (потпис од предметниот професор) на Шалтерот за студентски прашања. *

Ноемвриската испитна сесија ќе се одвива од 16.11.2016 година до 25.11.2016 г, право на полагање имаат:

1. Студентите кои уредно го имаат запишано зимскиот семестар во уч. 2016/2017 година (запишано IX, XI, XIII и XV семестар) и на кои им останале за презапишување пет испити и дипломска работа, согласно одлуката на наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет-Скопје бр. 07-3434/2 од 25.12.2009 година.

 2. Студентите кои уредно го имаат запишано зимскиот семестар во уч. 2016/2017 г. (запишано  III, V и VII семестар), може да полаат само еден предмет од задолжителните, за кои  студентите ги реализирале академските обврски (потпис од предметниот наставник и уредно заверен летен семестар од уч.2015/2016 година), согласно одлуката на  Природно-математичкиот факултет-Скопје бр.07-1977/2 од  18.12.2014 година.  Термините ги објавуваат институтите, при факул­тетот.

* Задолжително  ЕЛЕКТРОНСКО пријавување, од 01.11.2016 до 25.11.2016 год. на испитите преку електронскиот “i-know” систем и електронско плаќање на 50,00 денари за административна такса, при што КОДОТ задолжително треба да се впише во полето-таксени марки (упатството е објавено на веб страницата на ПМФ).

 Термините ги објавуваат институтите, при факул­тетот.                    

28.10.2016 год.                                                                                                                                                                                                                                                                            од Деканатот,

Journal Content

се известуваат редовните и вонредните студенти на При­родно-математичкиот факултет во Скопје, дека:

Рокот за електронското пријавување на испити, за есенскиот испитен рок во уч.2015/2016 год.   се продолжува до 19.09.2016 година, поради проблемите со земјотресите и наглите прекини на струја, согласно информацијата од УКЦ

 

I есенскиот (во август/септември) испитен рок, во учебна­та 2015/2016 година, ќе се одвива во периодот од 18.08.2016  до 12.09.2016 год. ќе се одвива во две декади, во кои можат да се полагаат предмети слушани во зимскиот и летниот семестар и тоа:

 - прва декада во периодот од 18.08.2016 до 31.08.2016 год.

 - втора декада во периодот од 01.09.2016 до 12.09.2016 год.

 II Студентите во есенскиот испитен рок, можат да ги полагаат испитите, кои им се уредно запишани и ислушани во зимскиот и летниот семестар во учебната 2015/2016 година, како и да имаат уредно земено потпис во индексот од предметниот професор.

 III Термините ги објавуваат, институтите при факултетот.

При правењето на распоредот треба да се внимава помеѓу термините од првата и втората декада, да има минимум 10 дена. (согласно чл. 34. од правилникот за условите, критериумите и правилата за студирање на прв и втор циклус студии, бр. 141, 04.08.2009 год.).

IV запишувањето на зимскиот семестар во уч. 2015/2016 година,  ќе се одвива во периодот од  12.09.2016 до 23.09.2016 год.

(соопштението за потребни документи за упис на зимскиот семестар во учебната 2015/2016 година, ќе биде дополнително објавено).

Напомена 1 (нов начин за пријавување испити)

ВАЖНО!!!   Задолжителното  електронско пријавување на испитите за во есенскиот испитен рок  во уч.2015/2016 година, од 05.07.2016 год. до 12.09.2016 год., за студентите кои се водат во евиденцијата на електронскиот систем “i-know”, запишани во 2,4,6,8 и 10 семестар (студентите од 10 семестар на студии по географија, не треба електронски да ги пријавуваат испитите), на www.iknow.ukim.edu.mk.

Кратко упатство:  поле - "пријави" студентот треба да прати електронска пријава за испит за некој од запишаните предмети.на оваа страница се евидентираат сите испратени пријави од студентотза полагање на одредени предмети.

пријавувањето на предметите за полагање е овозможено само во период означен од студентската служба. во табела се прикажуваат сите предмети кои сте ги слушале и можете да ги пријавите. предметите кои сакате да ги пријавите ги чекиравте во полето од последната колонаи од паѓачкото мени со понудени професори го избирате оној кај кој сте го слушале предметот.со кликање на копчето “пријави”одбраните предмети се пријавуваат за следната сесија. подоле во табела се прикажуваат сите пријавени предмети за следниот семестар. во првата колона е означен серискиот број кој задолжително треба да го впишете на хартиената пријава која физички треба да се достави.  во колоната за таксени марки со кликање на одреден предмет се пријавуваат таксените марки кои сте ги уплатиле за пријавување на испитот. таксената марка за пријава на испит е во вредност од 50 денари. истата може да биде уплатена ипреку смс и кодот потребно е да се внесе во прозорецот кој се појавува

Студентите задолжително да го впишат кодот на успешната уплата за административна такса преку смс, уплатата треба да биде по 50,00 деанри за секој испит поединачно.Пријавите за испит (хартија) студентите треба да ги носат  директно на испит кај предметните професори (откако електронски ќе ги пријават истите).

За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на keti@pmf.ukim.mk. за технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. во пораката задолжително да се напише опис на проблемот, име и презиме на студент и мејл адреса со која е регистриран во системот. Се информираат студентите дека Службата за студентски прашања, поради користење на годишните одмори, нема да работи од 18 јули до 14 август и нема да може да ви одговара на примените пораки во тој период. Затоа, доколку има некои забелешки, ве информираме истите да ни пратите од 15 август  до 1 септември 2016 година.

Напомена 2

I Студентитe од 10 семестар на студии по географија, како сите други студенти на ПМФ со запишан 12, 14 и 16 семестар, пријавите ќе ги поднесувааат на веќе вообичаениот начин на шалтерот на студентски прашања, а административанта такса ќе ја уплаќаат на уплатница или преку смс порака.

 II Пријавувањето на испитите во есенскиот испитен рок ќе се одвива во периодот од 22.08.2016 до 31.08.2016 година, со доставување на пријава за испит во службата за студентски прашања и уплата за административна такса, во износ 50,00 денари, уплатени на уплатница или електронски преку смс.

 - вонредните студнети (се однесува за сите студенти запишани како вонредни и вонредни „проект 35/45“ и редовните студенти со кофинансирање кои се префрлени по нова студиска програма (се однесува само за студентите кои прв пат се запишани во уч. 2007/08 год. и претходно), при пријавување на секој испит заедно со пријавата за испит треба да достават уплатница за уплатени 200,00 денари за испит, уплатени на жиро сметката на ПМФ, како и 50,00 ден. административна такса*.

* начинот на плаќање на административната такса е објавен на огласната табла и на web стр. на пмф www.pmf.ukim.edu.mk.

  30.06.2016 год.                                                                                                                                                                                од деканатот,

 

 

 

Journal Content

            Задолжително ЕЛЕКТРОНСКО пополнување на анонимните АНКЕТИ на следниов линк

                               pmfanketi.finki.ukim.mk

                                     од 12.05.2016 до 26.05.2016 г.

за сите  редовни и вонредни студенти на ПМФ, од прва, втора, трета, четврта година и студентите со запишан 10 (десетти) семестар (студентите од студентите со запишан 10 (десетти) семестар на студии по географија, не треба електронски да ги пополнуваат анкетите).

Начин на логирање: со внесување на број на индекс и  постоечкото корисничко име и лозинка, кои ги користат залогирање во “i-know” системот.

Студентите кои нема да ги  пополнат сите понудени анкети - за сите предмети, нема да им биде заверен летниот семестар во уч.2015/2016 година.

 

Journal Content

С о о п ш т е н и е

             се известуваат редовните и вонредните студенти на ПМФ - Скопје, дека заверката на летниот семестар во учебната 2015/2016 година, ќе се одвива од 20.05.2016 до 26.05.2016 год. потребно е да се достават следниве документи:

 -   образец за заверка на семестарот,

 - индекс, со уредно собрани потписи од предметните професори за ислушани предавања и изработени вежби во летниот семестар во учебната 2015/2016 година.

 -               доказ за уплатени 50,00 ден. за административна такса, начинот на плаќање е објавен на огласната табла и на web страницата на пмф     www.pmf.ukim.edu.mk, истата може на се уплати на два начина:

 -   преку смс (шифрата за административна такса, треба да се впише во образецот за заверување) и со уплатница (доказ за вирманска уплата) за студентите кои не се водат во електронскиот i-know систем.

 Напомена: редовните и вонредните студенти запишани со кофинансирање да ја подмират целата сума, согласно до­го­ворот потпишан со факултетот. студентите кои нема да го заверат летниот семестар во учебната 2015/2016 година нема да можат да ги пријават испитите.


 

05.05.2016 год.                                                                                             од деканатот,

Journal Content

С о о п ш т е н и е 

за ЛЕТНИОТ испитен рок во учебната 2015/2016 година

се известуваат редовните и вонредните студенти  на  Природно-мате­ма­­­тич­ки­­от факултет во Скопје, дека летниот испитен рок во уч. 2015/2016 година  ќе се одвива во две декади и тоа:

прва декада во периодот од   27.05.2016 до 10.06.2016 год.

втора декада во периодот од  13.06.2016 до  27.06.2016 год.

Термините ги објавуваат институтите при факул­тетот. при правењето на распоредот треба да се внимава помеѓу термините од првата и втората декада, да има минимум 10 дена.(согласно  чл. 34, од Правилникот за условите, критериумите и правилата  за студирање на прв и втор циклус студии, бр.141, 4 август 2009).

      Студентите во летниот испитен рок, можат да полагаат испити, од предмети слушани во  зимскиот и во летниот семестар во уч.2015/2016 година.

 Студентите за да можат да пријават испит, треба да   уредно да им е запишан летниот семестар во учебната 2015/2016 година, како и да имаат уредно земено потпис во индексот од предметниот професор.

- вонредните студенти  и редовните студенти со кофинансирање кои се префрлени по нова студиска програма, при пријавување на секој испит заедно со пријавата за испит треба да достават уплатница за уплатени 200,00 денари за испит, уплатени на жиро-сметката на ПМФ, како и 50,00 ден. административна такса.

сите уплати се вршат на образец ПП50:

- назив и седиште на примач                                         ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                         НБРМ

- трансакциска сметка                                                 100000000063095

- сметка на буџетски корисник на ПМФ                          1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                               723013 - 41 2

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ

Напомена 1 (се однесува на студентите од 2 до 10 семестар)

 ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ во летниот  испитен  рок во уч.2015/2016 година, во  i-know системот, ќе се одвива од 20.05.2016 до 27.06.2016 година,  и е задолжително за сите студенти на ПМФ, од прва, втора, трета и четврта година, како и студентите со запишан 10 (десетти) семестар (студентите од студентите со запишан 10 (десетти) семестар на студии по географија, не треба електронски да ги пријавуваат испитите) на www.iknow.ukim.edu.mk .

Пријавите за испит (хартија) студентите треба да ги носат  директно на испит кај предметните професори (откако електронски ќе ги пријават истите).

Електронскиот начинот на плаќање на административна такса е објавен на web страницата на ПМФ, www.pmf.ukim.edu.mk и на огласната табла.  Кодот кој студентите,  ќе го добијат во повратната порака, како  успешна електронска уплата на администратитвната такса преку СМС, студентите се должни да го впишат при електронското пријавување на испитот во i-know системот (во полето таксени). За секој испит се плаќа исклучиво по 50,00 денари. Летниот испитен рок во i-know системот, е внесен како 2016(летна) втора испитна сесија.

Доколку имате проблеми поврзани со студиската програма (предмети, испити и сл.) пратете електронска порака со опис на проблемот, број на индекс, студиска програма за студентите на студии по: математика, математика-физика, географија   - keti@pmf.ukim.mk и за биологија, биологија, хемија, физика, етнологија и антропологија, информатика  - brankag@pmf.ukim.mk; За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) - boris@pmf.ukim.mk. во пораката задолжително да се напише опис на проблемот, име и презиме на студент и мејл адреса со која е регистриран во системот.

Кратко упатство: поле "пријави" студентот треба да прати електронска пријава за испит за некој од запишаните предмети. На оваа страница се евидентираат сите испратени пријави од студентот за полагање на одредени предмети. Пријавувањето на предметите за полагање е овозможено само во период означен од студентската служба. Во табела се прикажуваат сите предмети кои сте ги слушале и можете да ги пријавите. Предметите кои сакате да ги пријавите ги чекиравте во полето од последната колона и од паѓачкото мени со понудени професори го избирате оној кај кој сте го слушале предметот. Со кликање на копчето “пријави” одбраните предмети се пријавуваат за следната сесија. Подоле во табела се прикажуваат сите пријавени предмети за следниот семестар. Во колоната за таксени со кликање на одреден предмет се пријавуваат административните такси кои сте ги уплатиле за пријавување на испитот, за секој предмет, треба да е во вредност од 50 денари, која  треба да биде уплатена  преку смс. Студентите задолжително да го впишат кодот на успешната уплата од повратната порака, кој треба да се внесе во прозорецот кој се појавува.

Напомена 2 (се однесува на студентите од  12, 14 и 16 семестар и само за студентите од 10 сем. на студии по географија)

Студентитe од 10 семестар на студии по географија, како сите други студенти на ПМФ со запишан 12, 14 и 16 семестар, пријавите за испит, со 50,00 ден. административна такса ќе ги поднесувааат на веќе вообичаениот начин на шалтерот на студентски прашања, а административната такса ќе ја уплаќаат на уплатница или преку смс порака.

 Рокот за доставување на пријавите за испитите ќе се одвива во периодот  од   20.05.2016 до 26.05.2016 г.

05.05.2016 година                                                                                       од Деканатот,

Journal Content

С о о п ш т е н и е  

потребни документи за заверка на зимски семестар и упис на летен семестар во учебната 2015/2016 година

 

                се  известуваат редовните и вонредните студенти на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека заверувањето на зимскиот семестар и запишувањето на летниот семестар во уч. 2015/2016 година ќе се одвива од  25.01.2016 до 01.02.2016 година. РОКОТ Е ПРОДОЛЖЕН ДО 05.02.2016 ГОДИНА.

Потребни документи:

·образец за заверување  на зимскиот семестар со 50,00 ден. административна такса *

·образец за запишување  на летниот семестар со 50,00 ден. административна такса *

·пополнет и потпишан образец за ектс за положени испити, односно за освоени кредити и за пријавени предмети кои ќе ги слушаат во летниот семестар (образецот се пополнува во координација со координаторот на соодветната студиска група-насока).

· уплатница за уплатени 200,00 ден. за административни трошоци

· уплатница за уплатени 100,00 ден. за обезбедување

· уплатница за уплатени 100,00 ден.за тетратки

· уплатница за уплатени 100,00 ден. за студентски парламент на ПМФ,  (* само за оние студенти, кои што сакаат да бидат членови на   студентски парламент на ПМФ)

·уплатница за уплатени средства за упис на летниот семестар во уч. 2014/2015 година за студентите запишани во државна квота.

· износот на сумата, претставува збир на вкупната сума од цената на кредити при прво запишување на предмети и вкупната цена на кредити за презапишување на предмети (доколку студентот презапишува предмети), согласно образецот за ЕКТС одобрен од координаторите за ЕКТС. Цените на кредити се одредени согласно со одлука на Деканатска управа бр. 02-3456/2 од 15.02.2010 година,

или,

· уплатница за уплатена рата за редовните и вонредните студенти запишани со кофинансирање согласно договорот потпишан со факултетот. Износот на сумата, претставува збир на вкупната сума од цената на кредити при прво запишување на предмети и вкупната цена на кредити за презапишување на предмети (доколку студентот презапишува предмети), согласно образецот за ЕКТС одобрен од координаторите за ЕКТС. Цените на кредити се одредени согласно со одлука на Деканатска управа бр. 02-3456/2 од 15.02.2010 година.

сите уплати се вршат на образец ПП50:

- назив и седиште на примач                                                      ПМФ  – Скопје

- банка на примач                                                                       НБРМ                                          

- трансакциска сметка                                                               100000000063095

 - сметка на буџетски корисник на пмф                                       1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                                          723012 - 41 – 2

- цел на дознака                                                                       (упис на летен сем. во уч.2015/2016/студии по_____)

Напомена 1:

Задолжителното  електронско запишување на летниот семестар во уч.2015/2016 година, ќе се одвива од 11.01.2016 до 29.01.2016 год., РОКОТ Е ПРОДОЛЖЕН ДО 05.02.2016 ГОДИНА за студентите кои се водат во евиденцијата на електронскиот систем “i-know”, запишани во 1,3,5,7 и 9 семестар (студентите од 9 семестар на студии по географија, не треба електронски да го запишуваат летниот семестар).

*електронскиот начинот на плаќање на административна такса е објавен на web страницата на пмф, www.pmf.ukim.edu.mk и на огласната табла.  кодот кој студентите,  ќе го добијат во повратната порака, како  успешна електронска уплата на администратитвната такса преку смс, студентите се должни да го впишат при електронското запишување на летниот семестар во i-know системот (во менито запишани семестри во полето таксени за летен семестар 2015/2016 година) во износ од  50,00 денари.

Напомена 2: 

се информираат студентите да ги поднесат документите за упис,  во наведените рокови, затоа што ПМФ, согласно превземените обврски,  во склопот на новиот проект “е-потврди за редовни студенти” на ФЗО на Република Македонија, треба да  изврши  електронско доставување на податоци за студентите и за летниот семeстар во уч.2015/2016 година.  за непочитување на роковите, ПМФ не превзема одговорност, доколку студентот не се запише во дадените рокови. (фзо нема да им го продолжи здравственото осигурување, за летниот семестар).

 ПМФ, ќе достави електронски потврди само за редовните студенти кои се водат во евиденцијата на електронскиот систем “i-know”, запишани во 1,3,5,7 и 9 семестар. сите други редовни студенти, запишани во 11,13 и 15 семестар, а не се постари од 26 години, треба  тоа да го регулираат статусот на здравствено осигурување на стариот начин, со доставување на потврда во ФЗО за редовно студирање издадена од факултетот.

28.12.2015 год.                                                                                                                                                         од Деканатот,

 

Journal Content

Приемни денови за консултации со студентите на студии по информатика и информатички технологии, кај проф. д-р Ванчо Чабуковски за зимскиот семестар во уч.2016/2017 година

19.09.2016 (понеделник) : 12.00-14.00

21.09.2016 (среда):  12.00 - 14.00

15.09.2016 (четврток): 11.00 - 13.00

16.09.2016 (петок): 11.00 - 13.00

 


 

 

 


 

 

Journal Content

Соопштение

             се известуваат редовните и вонредните студенти на ПМФ - Скопје, дека заверката на летниот семестар и пријавување на испитите во летниот (јунски) испитен рок во учебната 2014/2015 година, ќе се одвива од 18.05.2015 до 26.05.2015 год.

             Летниот (јунски) испитен рок во учебната 2014/2015 година ќе се одвива во две декади и тоа:

 - прва декада во периодот од 26.05.2015 до 09.06.2015 г.

 - втора декада во периодот од 10.06.2015 до 25.06.2015 г.

 - Термините ги објавуваат Институтите при факултетот. при правењето на распоредот треба да се внимава помеѓу термините од првата и втората декада, да има минимум 10 дена. (согласно чл. 34, од Правилникот за условите, критериумите и правилата за студирање на прв и втор циклус студии, бр. 141, 4 август 2009).

 

I Пријавувањето на испитите во летниот (јунски) испитен рок ќе се одвива од 18.05.2015 до 26.05.2015 год. со доставување на пријава за испит и уплатени 50.00 денари за административна такса* (со уплатница или  преку смс).

 - студентите во летниот испитен рок, можат да ги полагаат испитите од предметите слушани во зимскиот и летниот семестар во уч. 2014/2015 година.

 - студентите за да можат да пријават испит, треба уредно да им се запишани зимскиот и летниот семестар во учебната 2014/2015 година, како и да имаат уредно земено потпис во индексот од предметниот професор.

 

- вонредните студенти (се однесува за сите студенти запишани како вонредни и вонредни „Проект 35/45“ и редовните студенти со кофинансирање кои се префрлени по нова студиска програма (се однесува само за студентите кои прв пат се запишани во уч. 2007/08 год. и претходно), при пријавување на секој испит заедно со пријавата за испит треба да достават уплатница за уплатени 200,00 денари за испит, уплатени на жиро сметката на пмф, како и 50,00 ден. административна такса* (со уплатница или  преку смс).

II Заверката на летниот семестар ќе се одвива од 18.05.2015 до 26.05.2015 год. потребно е да се достават следниве документи:

 -   образец за заверка на семестарот,

 -   уплатница за уплатени 50,00 ден. за административна такса. * начинот на плаќање на административната такса е објавен на огласната табла и на web страницата на ПМФ www.pmf.ukim.edu.mk. (со уплатница или преку смс).

 - индекс, со уредно собрани потписи од предметните професори за ислушани предавања и изработени вежби во летниот семестар во учебната 2014/2015 година.

 Напомена: редовните и вонредните студенти запишани со кофинансирање да ја подмират целата сума, согласно до­го­ворот потпишан со факултетот. Студентите кои нема да го заверат летниот семестар во учебната 2014/2015 година нема да можат да ги пријават испитите.

                                                                                                                   

зАДОЛЖИТЕЛНО електронското пријавување на испитите во ЛЕТНИОТ  испитен  рок во уч.2014/2015 година, во  i-know системот, ќе се одвива од 23.05.2015 до 10.06.2015 година,  и е задолжително за сите студенти на ПМФ, од прва, втора, трета и четврта година (студентите од четврта година на студии по географија, не треба електронски да ги пријавуваат испитите) на www.iknow.ukim.edu.mk.

СТУДЕНТИТЕ ЗА ДА МОЖАТ ДА ПОЛАГААТ, ПОКРАЈ  ПРИЈАВАТА МОРА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ГИ ПРИЈАВАТ ИСПИТИТЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

Доколку имате проблеми поврзани со студиската програма (предмети, испити и сл.) пратете електронска порака со опис на проблемот, број на индекс, студиска програма за студентите на студии по:

-       математика, математика-физика, географија   - keti@pmf.ukim.mk;

-       биологија, биологија-хемија  - brankah@pmf.ukim.mk;

-       хемија, физика, етнологија и антропологија  - brankag@pmf.ukim.mk;

-       - за технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. во пораката задолжително да се напише опис на проблемот, име и презиме на студент и мејл адреса со која е регистриран во системот.

                                                                          

Journal Content

С о о п ш т е н и е 

за зимскиот испитен рок во учебната 2015/2016 година

се известуваат редовните и вонредните студенти  на  Природно-мате­ма­­­тич­ки­­от факултет во Скопје, дека зимскиот испитен рок во уч. 2015/2016 година  ќе се одвива во две декади и тоа:

прва декада во периодот од   11.01.2016 до 20.01.2016 год.

втора декада во периодот од  21.01.2016 до  29.01.2016 год.

Термините ги објавуваат институтите при факул­тетот. при правењето на распоредот треба да се внимава помеѓу термините од првата и втората декада, да има минимум 10 дена.(согласно  чл. 34, од Правилникот за условите, критериумите и правилата  за студирање на прв и втор циклус студии, бр.141, 4 август 2009).

      Студентите во зимскиот испитен рок, можат да полагаат испити слушани во  зимскиот семестар во уч.2015/2016 година, како и предмети слушани во летниот семестар во уч.2014/2015 година.

 Студентите за да можат да пријават испит, треба да   уредно да им е запишана учебната 2015/2016 година, како и да имаат уредно земено потпис во индексот од предметниот професор.

- вонредните студенти  и редовните студенти со кофинансирање кои се префрлени по нова студиска програма, при пријавување на секој испит заедно со пријавата за испит треба да достават уплатница за уплатени 200,00 денари за испит, уплатени на жиро-сметката на ПМФ, како и 50,00 ден. административна такса.

 сите уплати се вршат на образец ПП50:

- назив и седиште на примач                                          ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                          НБРМ

- трансакциска сметка                                                   100000000063095

- сметка на буџетски корисник на ПМФ                           1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                               723013 - 41 2

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ

Напомена 1 (се однесува на студентите од 1 до 9 семестар)

 ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ во зимскиот  испитен  рок во уч.2015/2016 година, во  i-know системот, ќе се одвива од 21.12.2015 до 11.01.2016 година,  и е задолжително за сите студенти на ПМФ, од прва, втора, трета и четврта година, како и студентите со запишан 9 (деветти) семестар (студентите од студентите со запишан 9 (деветти) семестар на студии по географија, не треба електронски да ги пријавуваат испитите) на www.iknow.ukim.edu.mk .

Пријавите за испит (хартија) студентите треба да ги носат  директно на испит кај предметните професори (откако електронски ќе ги пријават истите).

Електронскиот начинот на плаќање на административна такса е објавен на web страницата на ПМФ, www.pmf.ukim.edu.mk и на огласната табла.  Кодот кој студентите,  ќе го добијат во повратната порака, како  успешна електронска уплата на администратитвната такса преку СМС, студентите се должни да го впишат при електронското пријавување на испитот во i-know системот (во полето таксени). За секој испит се плаќа исклучиво по 50,00 денари. Зимскиот испитен рок во i-know системот, е внесен како 2016(зимска)прва испитна сесија.

Доколку имате проблеми поврзани со студиската програма (предмети, испити и сл.) пратете електронска порака со опис на проблемот, број на индекс, студиска програма за студентите на студии по: математика, математика-физика, географија   - keti@pmf.ukim.mk и за биологија, биологија, хемија, физика, етнологија и антропологија, информатика  - brankag@pmf.ukim.mk; За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) - boris@pmf.ukim.mk. во пораката задолжително да се напише опис на проблемот, име и презиме на студент и мејл адреса со која е регистриран во системот.

Кратко упатство: поле "пријави" студентот треба да прати електронска пријава за испит за некој од запишаните предмети. На оваа страница се евидентираат сите испратени пријави од студентот за полагање на одредени предмети. Пријавувањето на предметите за полагање е овозможено само во период означен од студентската служба. Во табела се прикажуваат сите предмети кои сте ги слушале и можете да ги пријавите. Предметите кои сакате да ги пријавите ги чекиравте во полето од последната колона и од паѓачкото мени со понудени професори го избирате оној кај кој сте го слушале предметот. Со кликање на копчето “пријави” одбраните предмети се пријавуваат за следната сесија. Подоле во табела се прикажуваат сите пријавени предмети за следниот семестар. Во колоната за таксени со кликање на одреден предмет се пријавуваат административните такси кои сте ги уплатиле за пријавување на испитот, за секој предмет, треба да е во вредност од 50 денари, која  треба да биде уплатена  преку смс. Студентите задолжително да го впишат кодот на успешната уплата од повратната порака, кој треба да се внесе во прозорецот кој се појавува.

Напомена 2 (се однесува на студентите од  11, 13 и 15 семестар и само за студентите од 9 сем. на студии по географија)

Студентитe од 9 семестар на студии по географија, како сите други студенти на ПМФ со запишан 11, 13 и 15 семестар, пријавите за испит, со 50,00 ден. административна такса ќе ги поднесувааат на веќе вообичаениот начин на шалтерот на студентски прашања, а административната такса ќе ја уплаќаат на уплатница или преку смс порака.

 Рокот за доставување на пријавите за испитите ќе се одвива во периодот  од   21.12.2015 до 30.12.2015 г.

Заверување на зимскиот семестар и запишувањето на летниот семестар во уч. 2015/2016 година,  ќе се одвива во периодот од  25.01.2016 до 01.02.2016 година. Наставата во летниот сместар ќе се одвива од 01.02.2016 до 13.05.2016 година. Соопштението за потребни документи за заверување на зимскиот семестар и  запишувањето на летниот семестар во уч. 2015/2016 година ќе биде дополнително објавено.

14.12.2015 година                                                                                                                                                           од Деканатот,

 

Journal Content