Navigation
Journal Content
Please contact the administrator to setup this portlet. If you are the administrator, go to the configuration screen to setup this portlet.

Select an existing article or add an article to be displayed in this portlet.
 
Прва испитна сесија во уч.2018/2019 година

С о о п ш т е н и е    за    прва испитна сесија во учебната 2018/2019 година

се известуваат редовните и вонредните студенти  на  Природно-мате­ма­­­тич­ки­­от факултет во Скопје, дека првата испитна сесија во уч. 2018/2019 година  ќе се одвива во две декади и тоа:

 

 

2019 (зимска)прва испитна сесија)

прва декада во периодот од   14.01.2019 до 30.01.2019 год.

втора декада во периодот од  31.01.2019 до  15.02.2019 год.

 

Термините ги објавуваат институтите при факул­тетот.

При правењето на распоредот треба да се внимава помеѓу термините од првата и втората декада, да има минимум 10 дена (согласно  чл. 34, од Правилникот за условите, критериумите и правилата  за студирање на прв и втор циклус студии, бр.141, 4 август 2009).

      Студентите во првата испитна сесија, можат да полагаат испити слушани во  зимскиот семестар во уч.2018/2019 година, како и предмети слушани во летниот семестар во уч.2017/2018 година.

 Студентите за да можат да пријават испит, треба да   уредно да им е запишан зимскиот семестар во  уч. 2018/2019 година, како и да имаат уредно земено потпис во индексот од предметниот професор.

Напомена 1

Само вонредните студенти и редовните студенти со кофинансирање кои се префрлени по нова студиска програма, при пријавување на секој испит заедно со пријавата за испит треба да достават уплатница за уплатени 200,00 денари за испит, уплатени на жиро-сметката на ПМФ, како и 50,00 ден. административна такса.

сите уплати се вршат на образец ПП50:

- назив и седиште на примач                                                  ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                             НБРМ

- трансакциска сметка                                                          100000000063095

- сметка на буџетски корисник на пмф                                    1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                                         723013 - 41 2

 

Напомена 2 -  начин на пријавување на испитите  (се однесува на студентите од 1 до 13 семестар)

Електронското пријавување на испитите во првата испитна сесија во уч.2018/2019 година, во  i-know системот, ќе се одвива од 14.01.2019 до 14.02.2019 година,  и е задолжително за сите студенти на ПМФ, од 1,3,5,7,9,11 и 13 семестар на www.iknow.ukim.edu.mk ( како и студентите кои веќе се префлени по акред. 2012 со запишан 15, 17  семестар и се внесени во електронскиот систем).

 Право на полагање на испит ќе имаат само оние студенти кои уредно ќе го пријават испитот.  Асистентите и професорите немаат обврска да ги примат на полагање оние студенти кои нема да бидат на списоците за полагање на испит.

Што значи уредно пријавен испит?

1.        електронски пријавен испит   on-line на адреса www.iknow.ukim.edu.mk, најдоцна два дена пред полагање на испитот, поточно на писмениот дел од испитот.

2.        уредно уплатена административна такса, на еден од двата начина објавени на веб страницата  со  уредно  впишан код во пријавата во хартија и внесен во електронската пријава во i-know системот, или уплатница захефтана на пријавата)

3.        приложување на  пријава за испит (хартија) на самиот ден кога се пристапува да се  полага испитот, поточно  писмениот дел од испитот, кај предметните асистенти и професори.

Напомена 3 - се однесува на студентите, КОИ НЕ СЕ ЕВИДЕНТИРАНИ ВО ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ, запишани по прв пат 2011/2012 година -  15 _семестар

Сите студенти на ПМФ со запишан   15  семестар, пријавите за испит, со 50,00 ден. административна такса ќе ги поднесуваат на на шалтерот на студентски прашања, а административната такса ќе ја уплаќаат на уплатница или преку смс порака.

 Рокот за доставување на пријавите за испитите ќе се одвива во периодот  од   08.01.2019 до 11.01.2019 г.

Заверување на зимскиот семестар и запишувањето на летниот семестар во уч. 2018/2019 година,  ќе се одвива во периодот од  04.02.2019 до 15.02.2019 година.

Наставата во летниот сeместар во уч.2018/2019 г. ќе се одвива од 18.02.2019 до 31.01.2019 година.

20.12.2018 година                                                                                                                                                     од Деканатот,

 

 

Задолжително електронско пријавување на испитите во i-know системот www.pmf.ukim.edu.mk, за студентите запишани по прв пат,  во и после уч.2012/2013 година

 

Целта е на студентите да им се олесни процедурата на добивање оценка во хартиена пријава на крај на секоја сесија и да се елиминира проблемот на студентски досиеја во кои недостигаат голем дел хартиени пријави за положени испити, особено пред дипломирање. се пријавуваат сите испити кои студентот планира да ги полагаа во сесијата.

Студентите кои предметите ги полагаат преку колоквиуми, исто така треба да ги пријават електронски испитите.

Сите студенти на пмф испитите ги пријавуваат на ПМФ, без разлика каде ги слушале.

Студентите плаќаат по 400,00 ден. надоместок за задоцнето пријавување испит (пријавување на испити по рокот),  ако електронски не го пријават испитот во дефинираниот рок.

Електронскиот начинот на плаќање на административна такса е објавен на web страницата на ПМФ, www.pmf.ukim.edu.mk и на огласната табла.  кодот кој студентите,  ќе го добијат во повратната порака, како  успешна електронска уплата на администратитвната такса преку смс, студентите се должни да го впишат при електронското пријавување на испитот во i-know системот (во полето таксени). За секој испит се плаќа исклучиво по 50,00 денари.

 

Доколку имате проблеми поврзани со студиската програма (предмети, испити и сл.) пратете електронска порака со опис на проблемот, број на индекс, на:

- keti@pmf.ukim.mk (математика, математика-физика и физика),

 lidija.mitevska@pmf.ukim.mk (биологија и биологија–хемија)

и ivanam.ristovska@pmf.ukim.mk (хемија, географија, етнологија и антропологија).

За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) - boris@pmf.ukim.mk.

Во пораката задолжително да се напише опис на проблемот, име и презиме на студент и мејл адреса со која е регистриран во системот.

 КРАТКО УПАТСТВО:  поле "пријави" студентот треба да прати електронска пријава за испит за некој од запишаните предмети. на оваа страница се евидентираат сите испратени пријави од студентот за полагање на одредени предмети. Пријавувањето на предметите за полагање е овозможено само во период означен од студентската служба. Во табела се прикажуваат сите предмети кои сте ги слушале и можете да ги пријавите. предметите кои сакате да ги пријавите ги чекиравте во полето од последната колона и од паѓачкото мени со понудени професори го избирате оној кај кој сте го слушале предметот. Со кликање на копчето “пријави” одбраните предмети се пријавуваат за следната сесија. Подоле во табела се прикажуваат сите пријавени предмети за следниот семестар. во колоната за таксени со кликање на одреден предмет се пријавуваат административните такси кои сте ги уплатиле за пријавување на испитот, за секој предмет, треба да е во вредност од 50 денари, која  треба да биде уплатена  преку смс. Студентите задолжително да го впишат кодот на успешната уплата од повратната порака, кој треба да се внесе во прозорецот кој се појавува.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal Content

СООПШТЕНИЕ ЗА НОЕМВРИСКА (ДОПОЛНИТЕЛНА) ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА УЧ.2018/2019 ГОД.

          СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРИРОДНО-МАТЕМА­ТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, ДЕКА  НОЕМВРИСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ОДВИВА ОД  26.11.2018 ГОДИНА ДО 30.11.2018 Г.

ПРАВО ЗА ПОЛАГАЊЕ ИМААТ:

1. СТУДЕНТИТЕ КОИ УРЕДНО ГО ИМААТ ЗАПИШАНО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ. 2018/2019 ГОДИНА (ЗАПИШАНО IX, XI, XIII, XV И XVII СЕМЕСТАР) И НА КОИ ИМ ОСТАНАЛЕ ЗА ПРЕЗАПИШУВАЊЕ ПЕТ ИСПИТИ И ДИПЛОМСКА РАБОТА,

2. СТУДЕНТИТЕ КОИ УРЕДНО ГО ИМААТ ЗАПИШАНО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ. 2018/2019 Г. (ЗАПИШАНО  III, V И VII СЕМЕСТАР), МОЖЕ ДА ПОЛААТ САМО ЕДЕН ПРЕДМЕТ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДМЕТИ ОД ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ.2017/2018 Г.

 

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ НОЕМВРИСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ОДВИВА ОД  19.11.2018 ГОДИНА ДО 23.11.2018 Г. ЗА УРЕДНО ПРИЈАВЕН ИСПИТ, СТУДЕНТОТ ТРЕБА:

1.             ДА ПОДНЕСЕ,  ПРИЈАВА ЗА ИСПИТ ВО (ХАРТИЈА) И ИНДЕКС НА ПРОВЕРКА (ПОТПИС ОД ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР) НА ШАЛТЕРОТ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА. *

СТУДЕНТИТЕ ДОКАЖУВААТ ДЕКА ГИ РЕАЛИЗИРАЛЕ АКАДЕМСКИТЕ ОБВРСКИ СО ПОТПИС ОД ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК И УРЕДНО ЗАВЕРЕН ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ОД УЧ.2017/2018 ГОДИНА И УРЕДНО ЗАПИШАН ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ВО УЧ.2018/2019 Г. ТЕРМИНИТЕ ГИ ОБЈАВУВААТ ИНСТИТУТИТЕ, ПРИ ФАКУЛ­ТЕТОТ.

 

* ЗАДОЛЖИТЕЛНО  ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ, ОД 19.11.2018 ДО 23.11.2018 ГОД. НА ИСПИТИТЕ ПРЕКУ ЕЛЕКТРОНСКИОТ “I-KNOW” СИСТЕМ (најмалку два дена пред одржување на испитот) И ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЌАЊЕ НА 50,00 ДЕНАРИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА, ПРИ ШТО КОДОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА СЕ ВПИШЕ ВО ПОЛЕТО-ТАКСЕНИ МАРКИ (УПАТСТВОТО Е ОБЈАВЕНО НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА ПМФ).

 ТЕРМИНИТЕ ГИ ОБЈАВУВААТ ИНСТИТУТИТЕ, ПРИ ФАКУЛ­ТЕТОТ.                    

09.11.2018 ГОД.                                                                                       ОД ДЕКАНАТОТ,

Journal Content

Рокот за запишување на зимскиот семестар, во учебната 2018/2019 година, поради престојниот празник 11 октомври, се продолжува до 17.10.2018 година, Одделението за студентски прашања нема да работи на  11.10.2018  (четврток) и 12.10.2018 (петок).

 

Две соопшенија за упис на зимски семестар за студенти запишани по прв пат во уч. години : (2012/13 - 2017/18) и (2011/12 и 2010/11)

С о о п ш т е н и е  

се известуваат редовните и вонредните студенти од Природно-математичкиот факултет во Скопје, кои се се запишале по првпат во уч.2012/2013 г., уч.2013/2014 г. уч.2014/2015 г., уч.2015/2016 година, уч.2016/2017 година и уч.2017/2018 година ,  дека уписот на зимскиот семестар во учебната 2018/2019  година ќе се врши од 11.09.2018 година до 28.09.2017 год.

Потребни документи:

1.     образец за запишување на семестарот, со уплатница за уплатени 50,00 денари административна  такса (Напомена 2);

2.     пријавен лист од Државниот завод за статистика на РМ  (образец  ШВ-20);

3.     пополнет и потпишан образец за ЕКТС за положени испити, односно за освоени кредити и за пријавени предмети кои ќе ги слушаат во зимскиот семестар (образецот се пополнува во координација со координаторот на соодветната студиска програма-насока);

4.     уплатница за уплатени 200,00 денари за административни трошоци;

5.     уплатница за уплатени 100,00 денари за обновување на библиотечен фонд во библиотеките на Институтите при ПМФ;

6.     уплатница за уплатени 100,00 денари за колективно осигурување на студентите од ПМФ од несреќен случај;

7.     уплатница за уплатени 100,00 денари за обезбедување

8.     уплатница за уплатени 200,00 денари за испитни работни тетратки;

9.   уплатница за уплатени 100,00 денари за студентски парламент;

*само за оние студенти, кои сакаат да бидат членови на студентскиот парламент;

10.   уплатница за уплатени средства за упис на зимскиот семестар во уч. 2018/2019 година за студентите запишани во државна квота.

Износот на сумата, претставува збир на вкупната сума од цената на кредити при прво запишување на предмети и вкупната цена на кредити за презапишување на предмети согласно образецот за ЕКТС одобрен од координаторите за ЕКТС. Цените на кредити се одредени согласно со одлука на Деканатска управа бр. 02-3456/2 од 15.02.2010 година.

Доколку студентот запишан во државна квота, не положил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар, до почетокот на  наредниот соодветен семестар или еден предмет запишува по трет пат, ги продолжува студиите со поднесување на трошоци за студирање (наведено во Напомена 1, подоле во соопштениево), или

11.   уплатница за уплатена рата за редовните и вонредните студенти запишани со кофинансирање согласно договорот потпишан со факултетот. Износот на сумата, претставува збир на вкупната сума од цената на кредити при прво запишување на предмети и вкупната цена на кредити за презапишување на предмети (доколку студентот презапишува предмети помалку од 50% од предметите, наведено во напомена 1, подоле во соопштениево), согласно образецот за ЕКТС одобрен од координаторите за ЕКТС. Цените на кредити се одредени согласно со одлука на деканатска управа бр. 02-3456/2 од 15.02.2010 година.

Напомена 1:

Согласно член 323, од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје:

 

- студент запишан во државна квота , го губи статусот на студент запишан во државна квота и ги продолжува студиите со поднесување на трошоците за студирање (кофинансирање) ако:

 

- еден предмет запишува по трет пат;

 

- не положил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар, до почетокот на  наредниот соодветен семестар (зимски, односно летен).

 

   Сите уплати од реден број 4 до реден број 11 се вршат на образец ПП50 на жиро  сметката на ПМФ:

- назив и седиште на примач                                          ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                               НБРМ

- трансакциска сметка                                                       100000000063095

- сметка на буџетски корисник на пмф                         1600110804 788 19

- Приходна шифра  програма  начин                          723012 - 41 2

 Додека, уплатата под реден број на 12 на жиро сметка на УКИМ

 12.  750,00  денари

 за  информативни,  информатички,  културни  и  спортски  активности  на студентите на Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака ИКСА на УКИМ - ПМФ на

 жиро-сметката 100000000063095 депонент: НБРМ,

со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18

приходна шифра 723012, програма 41 начин 2

Цел на дознака за   ИКСА на УКИМ - ПМФ

Овој надоместок, студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.


ВАЖНО!!!   Задолжителното  електронско запишување на зимскиот семестар во уч.2018/2019 година 03.09.2018 год. до 28.09.2018 год., за студентите кои се водат во евиденцијата на електронскиот систем “i-know”, кои ќе се запишат во   3, 5, 7, 9  и 13 семестар  во уч.2018/2019 година на www.iknow.ukim.edu.mk.

Напомена 2:

Студентите,  уплатата за администативната такса треба да ја извршат со  електронското плаќање преку СМС и откако ќе го добијат  ТРАНСАКЦИСКИОТ КОД во повратната порака, истиот треба да го впишат во полето за таксени во “i-know кога ќе го запишуваат електронски семестарот. Услугата за плаќање на такса од 50 денари преку СМС е едноставна и е објаснета во Упатсвото за електронско плаќање на административна такса објавено на  веб страниците  на ПМФ -  www.pmf.ukim.edu.mk и на Министерството за информатичко општество

Скопје,  03.09.2018 год.                                                                                    од Деканатот,

СООПШТЕНИЕ  

се известуваат редовните и вонредните студенти од Природно-математичкиот факултет во Скопје, кои се запишале дека уписот на зимскиот семестар во учебната 2018/2019  година ќе се врши од 11.09.2018 година до 28.09.2018 год.

НАПОМЕНА 1 за студентите запишани по првпат во уч.2010/2011 г.

СТУДЕНТИТЕ КОИ НЕМА ДА ДИПЛОМИРААТ ДО 30.09.2018 Г. (ЗАКЛУЧНО СО ЕСЕНСКИОТ (августовски-септемвриски) ИСПИТЕН РОК ВО УЧ.2017/2018 Г.), треба да поднесат барање за продолжување на студиите по изменета студиска програма на ПМФ, во согласност со условите и правилата кои важат за истата, со поднесување на трошоци на студирање (кофинансирање) (истото се подига од Службата за студентски прашања).

 НАПОМЕНА 2 за студентите запишани по првпат во уч.2011/2012 г.

ДЕКА РОКОТ ЗА ГИ ЗАВРШАТ ЗАПОЧНАТИТЕ СТУДИИ ПО СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ПО КОЈА СЕ ЗАПИШАЛЕ ПО ПРВПАТ  Е 30.09.2019 ГОДИНА, истиот произлегува од чл.223, став 2 од статутот на УКИМ.

Оваа напомена, се однесува и за сите студенти кои веќе  се префлени по нова студиска програма, односно по акредитација започната во уч.2009/2010 година. Истите треба да дипломираат до 30.09.2019 година (студенти запишани по прв пат во  уч.2009/2010 година и претходно).

 Потребни документи:

 1.     образец за запишување на семестарот, со уплатница за уплатени 50,00 денари административна  такса; *

2.     Пријавен лист од Државниот завод за статистика на РМ (образец  ШВ-20);

3.     пополнет и потпишан образец за ЕКТС за положени испити, односно за освоени кредити и за пријавени предмети кои ќе ги слушаат во зимскиот семестар (образецот се пополнува во координација со координаторот на соодветната студиска група-насока);

4.     уплатница за уплатени 200,00 денари за административни трошоци;

5.     уплатница за уплатени 100,00 денари за обновување на библиотечен фонд во библиотеките на Институтите при ПМФ;

6.     уплатница за уплатени 100,00 денари за колективно осигурување на студентите од ПМФ од несреќен случај;

7.     уплатница за уплатени 100,00 денари за обезбедување;

8.     уплатница за уплатени 200,00 денари за испитни работни тетратки;

9.   уплатница за уплатени 100,00 денари за студентски парламент; *само за оние студенти, кои сакаат да бидат членови на студентскиот парламент);

 10.   уплатница за уплатени средства за упис на зимскиот семестар во уч. 2018/2019 година за студентите запишани во државна квота.

Износот на сумата, претставува збир на вкупната сума од цената на кредити при прво запишување на предмети и вкупната цена на кредити за презапишување на предмети (доколку студентот презапишува предмети), согласно образецот за ЕКТС одобрен од координаторите за ектс. цените на кредити се одредени согласно со одлука на Деканатска управа бр. 02-3456/2 од 15.02.2010 година, или

11.     уплатница за уплатена рата за редовните и вонредните студенти запишани со кофинансирање согласно договорот потпишан со факултетот. износот на сумата, претставува збир на вкупната сума од цената на кредити при прво запишување на предмети и вкупната цена на кредити за презапишување на предмети (доколку студентот презапишува предмети), согласно образецот за ЕКТС одобрен од координаторите за ектс. Цените на кредити се одредени согласно со одлука на Деканатска управа бр. 02-3456/2 од 15.02.2010 година.

  Сите уплати од реден број 4 до реден број 11, се вршат на образец ПП50 на жиро сметката на ПМФ:

- назив и седиште на примач                                          ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                               НБРМ

- трансакциска сметка                                                       100000000063095

- сметка на буџетски корисник на ПМФ                      1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                            723012 - 41 2

Додека, уплатата под реден број на 12 на жиро сметка на УКИМ

12.  750,00  денари

 за  информативни,  информатички,  културни  и  спортски  активности  на студентите на Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака ИКСА на УКИМ - ПМФ на

 жиро-сметката 100000000063095 депонент: НБРМ,

со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18

приходна шифра 723012, програма 41 начин 2

Цел на дознака за   ИКСА на УКИМ - ПМФ

Овој надоместок, студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.

ВАЖНО!!!  

 Задолжителното  електронско запишување на зимскиот семестар во уч.2018/2018 година 03.09.2018 год. до 28.09.2018 год., за студентите кои се водат во евиденцијата на електронскиот систем “i-know”, запишани во 15  семестар

(студентите од 15 семестар на студии по географија, не треба електронски да го запишуваат семестарот), на www.iknow.ukim.edu.mk.

* Студентите,  уплатата за администативната такса да ја извршат преку  електронското плаќањето  преку СМС. Студентите откако ќе го добијат  ТРАНСАКЦИСКИОТ КОД во повратната порака, истиот треба да го впишат во полето за таксени во “i-know кога ќе го запишуваат електронски семестарот. Услугата за плаќање на такса од 50 денари преку СМС е едноставна и е објаснета во Упатсвото за електронско плаќање на административна такса објавено на  веб страниците  на ПМФ -  www.pmf.ukim.edu.mk и на Министерството за информатичко општество.

Скопје,  03.09.2018 год.                                                                            од Деканатот,

 

 

 
Што значи УРЕДНО ПРИЈАВЕН ИСПИТ

НАПОМЕНА  ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ НА ПМФ

 

За УРЕДНО ПРИЈАВЕН ИСПИТ, се смета кога студентите ќе ги завршат следниве овбрски:

1.     1. Приложување на  пријава за испит (хартија) на самиот ден кога се пристапува да се  полага испитот, поточно  ПИСМЕНИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ, кај предметните асистенти и професори.

 

2.     Електронски пријавен испит, два дена пред полагање на испитот, поточно на писмениот дел од испитот.

3.     Уредно уплатена Административна такса, на еден од двата начина објавени на веб страницата (кодот впишан во пријавата во хартија и внесен во електронската пријава, или уплатница захефтана на пријавата)

Доколку, студентите не постапат соглано напомената, НЕМА ДА ИМ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА
Август – септемвриски испитен рок во учебна­та 2017/2018 година

Августсептемвриски испитен рок во учебна­та 2017/2018 година

се известуваат редовните и вонредните студенти на При­родно-математичкиот факултет во Скопје, дека:

 I Август - септемврискиот испитен рок, во учебна­та 2017/2018 година, ќе се одвива во периодот од 27.08.2018  до 21.09.2018 година ќе се одвива во две декади и тоа:

            - прва декада во периодот од 27.08.2018 до 07.09.2018 год.

 - втора декада во периодот од 10.09.2018 до 21.09.2018 год.

 II Студентите во август - септемврискиот испитен рок, можат да ги полагаат испитите, кои им се уредно запишани и ислушани во зимскиот и летниот семестар во учебната 2017/2018 година, како и да имаат уредно земено потпис во индексот од предметниот професор.

 III Термините ги објавуваат, институтите при факултетот.

При правењето на распоредот треба да се внимава помеѓу термините од првата и втората декада, да има минимум 10 дена. (согласно чл. 34. од Правилникот за условите, критериумите и правилата за студирање на прв и втор циклус студии, бр. 141, 04.08.2009 год.).

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ  

Напомена 1

(се однесува на студентите од 2 до 14 семестар)

            ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ во во  i-know системот за  Август – септемвриска  испитниот рок во уч.2017/2018 година, ќе се одвива од 01.07.2018 до 21.09.2018 година,  и е задолжително за сите студенти на ПМФ, од прва, втора, трета и четврта година, како и студентите со запишан 9,12 и 14 семестар (студентите со запишан 14  семестар на студии по географија, не треба електронски да ги пријавуваат испитите) на www.iknow.ukim.edu.mk.

Студентите, треба електронски да го пријават испитот, МИНИМУМ ДВА  ДЕНА ПОРАНО, ПРЕД ДАТУМОТ НА ПОЛАГАЊЕ, за да може да се планира соодветна просторија.

Доколку, студентот не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, кај предметните професори, се смета дека нема уредно пријавено испит И НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА.

Електронскиот начинот на плаќање на административна такса е објавен на web страницата на ПМФ, www.pmf.ukim.edu.mk и на огласната табла.  Кодот кој студентите,  ќе го добијат во повратната порака, како  успешна електронска уплата на администратитвната такса преку СМС, студентите се должни да го впишат при електронското пријавување на испитот во i-know системот (во полето таксени). За секој испит се плаќа исклучиво по 50,00 денари.

Август – септемврискиот испитен рок во i-know системот, е внесен како 2018 август – септемвриска  испитна сесија.

Доколку имате проблеми поврзани со студиската програма (предмети, испити и сл.) пратете електронска порака со опис на проблемот, број на индекс, студиска програма за студентите на студии по: математика, математика-физика, географија   - keti@pmf.ukim.mk,  за биологија, биологија, хемија, физика, етнологија и антропологијаlidija.mitevska@pmf.ukim.mk, За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) - boris@pmf.ukim.mk. во пораката задолжително да се напише опис на проблемот, име и презиме на студент и мејл адреса со која е регистриран во системот.

 

Кратко упатство: поле "пријави" студентот треба да прати електронска пријава за испит за некој од запишаните предмети. На оваа страница се евидентираат сите испратени пријави од студентот за полагање на одредени предмети. Пријавувањето на предметите за полагање е овозможено само во период означен од студентската служба. Во табела се прикажуваат сите предмети кои сте ги слушале и можете да ги пријавите. Предметите кои сакате да ги пријавите ги чекиравте во полето од последната колона и од паѓачкото мени со понудени професори го избирате оној кај кој сте го слушале предметот.

 Со кликање на копчето “пријави” одбраните предмети се пријавуваат за следната сесија. Подоле во табела се прикажуваат сите пријавени предмети за следниот семестар. Во колоната за таксени со кликање на одреден предмет се пријавуваат административните такси кои сте ги уплатиле за пријавување на испитот, за секој предмет, треба да е во вредност од 50 денари, која  треба да биде уплатена  преку смс. Студентите задолжително да го впишат кодот на успешната уплата од повратната порака, кој треба да се внесе во прозорецот кој се појавува.

Напомена, кои студенти при пријавување на секој испит заедно со пријавата за испит треба да достават уплатница од 200,00  за испит, уплатени на жиро сметката на ПМФ, како и 50,00 ден. административна такса*:

 - вонредните студенти (се однесува за сите студенти запишани како вонредни или продолжиле да студираат како вонредни, по нивно барање),  

- вонредни „проект 35/45“ и

- САМО редовните студенти со кофинасирање,  кои се префрлени по НОВА СТУДИСКА ПРОГРАМА и преминале во квотата со кофинасирање.

* начинот на плаќање на административната такса е објавен на огласната табла и на web стр. на пмф www.pmf.ukim.edu.mk.

Напомена 2

Студентитe  на ПМФ со запишан   16 семестар и само студентите од 14 семестар на студии по географија, пријавите за испит, со 50,00 ден. административна такса ќе ги поднесувааат на веќе вообичаениот начин за нив,  на шалтерот на студентски прашања, а административната такса ќе ја уплаќаат на уплатница или преку смс порака.

 Рокот за доставување на пријавите за испитите ќе се одвива во периодот  од   27.08.2018 до 07.09.2018 г.

IV  Запишувањето на зимскиот семестар во уч. 2018/2019 година,  ќе се одвива во периодот од  10.09.2018 до 28.09.2018 год.

Соопштението за потребни документи за упис на зимскиот семестар во учебната 2018/2019 година, ќе биде дополнително објавено.

Службата за студентски прашања, поради користење на годишните одмори, дополнително ќе објави во кој период нема да работи.

25.06.2018 година                                                          од  Деканатот,

 

 

Надворешни професори, термини за есенски испитен рок во уч.2017/2018 г.

АВГУСТ – СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК ВО

УЧЕБНА­ТА 2017/2018 ГОДИНА

ПСИХОЛОГИЈА

Проф. д-р Огнен Спасовски -  Филозофски факултет

I декада

28.08.2018 во 14 часот,на  Филозофски Факултет, Амфитеатар 4

II декада

11.09.2018 во 11 часот,на  Филозофски Факултет, Амфитеатар 4

 

ПЕДАГОГИЈА

Проф. д-р Борче Костов -  Филозофски факултет

     

I декада

27.08.2018  во 10  часот, во Електронската слушална на Филозофскиот факултет

II декада

04.09.2018  во 10  часот, во Електронската слушална на Филозофскиот факултет

 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Проф. д-р Симон Саздов -  Филолошки  факултет    

      I декада

27.08.2018  во 10  часот, во амфитеатар А1 на Филолошкиот факултет

II декада

19.09.2018  во 16  часот, во амфитеатар А3 на Филолошкиот факултет

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Проф. Солзица Поповска

Студии по математика, физика, хемија, математика-физика

 

I декада

 

12.09.2018 во 12 часот,  на Филолошкиот факултет,  амфитеатар А1

II декада

20.09.2018 во 12 часот на Филолошкиот факултет, голем амфитеатар А3

 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК 1, 2 , 3

Проф. Катерина Сековска- Анѓеловиќ

 Студии по географија

I декада

31.05.2018 г. во 10 ч

II декада

 14.06.2018 г. во 10 ч.

АНГЛИСКИ ЈАЗИК  1, 2 , 3 и 4

Проф. Искра Стаменковска - Студии по географија

 I декада 29.08.2018 (амфитеатар)

Англиски јазик 1   8.00 - 9.30

Англиски јазик 2   8.00 - 9.30

Англиски  јазик 3   10.00 - 11.30

Англиски јазик 4    10.00 - 11.30

 

 II декада 20.09.2018 (амфитеатар)

Англиски јазик 1   8.00 - 9.30

Англиски јазик 2   8.00 - 9.30

Англиски  јазик 3 10.00-11.30

Англиски јазик 4 10.00- 11.30

 

 

Запишувањето на зимскиот семестар во уч. 2018/2019 година,

Запишувањето на зимскиот семестар во уч. 2018/2019 година,  ќе се одвива во периодот од  10.09.2018 до 28.09.2018 год.

Соопштението за потребни документи за упис на зимскиот семестар во учебната 2018/2019 година, ќе биде дополнително објавено.

   Задолжителното  електронско запишување на зимскиот  семестар во учебната 2018/2019  година на www.iknow.ukim.mk од 10.09.2018 до 28.09.2018 г.

 За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на keti@pmf.ukim.mk.

За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. Во пораката ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се напише ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ, име и презиме на студент, број на индекс и мејл адреса со која е регистриран во системот.

 

Journal Content

Термини за кooрдинација (проф. д-р Ванчo Чабукoвски)

Запишување на зимски семестар 2018/2019

19.09.2018 (среда)              12.00 – 14.00 ч.

 

20.09.2018 (четврток)

11.00 – 12.30 ч.

21.09.2018 (петок)

11.00 – 12.30 ч.

24.09.2018 (понеделник)

12.00 – 14.00 ч.

25.09.2018 (втпрник)

12.00 – 14.00 ч.