Во иднина овде ќе се објавуваат информации во врска со распишаните огласи за јавни набавки