Navigation
 
ЛОКАЛНИ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ НА ПМФ

ЛОКАЛНИ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ НА ПМФ

ЦЕНТРАЛА - 9, ПМФ-3249-999  3117-055, ДИРЕКТЕН 3119-279, ФАКС 3228-141 СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА 3249-821

Сеизмолошка опсерваторија телефон-факс 2733-001, Хемија-факс 3226-865

Институт за етнологија и антропологија 3216-630 3216-631

Сеизмолошка опсерваторија - факс 6133-999

За директно да го изберете бараниот локал од надвор, најпрвин внесете 3249, а потоа преостанатите три бројки од табелата

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ЗА МАТЕМАТИКА

 

 

 

Андова Олгица

664

Крстеска Билјана

665

Соколовски Петар

660

Брсаковска Слаѓана

651

Манова-Ераковиќ Весна

653

Стојковска Ирена

652

Гацовска Анета

652

Маркоски Ѓорѓи

652

Тренчевски Костадин

662

Гоговска Валентина

651

Митевска Јорданка

650

Томовски Живорад

663

Димовски Дончо

656

Миовска Валентина

652

Целаковска-Јор. Весна

661

Илиевски Борко

655

Настовски Љупчо

653

Шекутковски Никита

654

Кузманоска Милена

658

Оровчанец Марија

813

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКА

 

 

 

Апостоловска Гордана

874

Јакимовски Драган

856

Попески-Димовски Ристе

871

Барандовски Ламбе

869

Јовановска Снежана

872

Ристова Мимоза

851

Бужаров Јордан

878

Кузман.-Барандовска Олгица

859

Скепаровски Александар

859

Вељановски Благоја

852

Крстовска Даница

850

Стојанов Наце

855

Велеска Јулијана

860

Милосављевски Живко

860

Станковиќ Срѓан

861

Галбова Олга

877

Митревски Боце

869

Танушевски Атанас

863

Гершан Весна

867

Новковски Ненад

857

Топузоски Сузана

859

Ѓурчиноски Александар

870

Пецовска-Ѓ.Маргарита

868

Стоименов Станоја

860

Зајков Оливер

854

Петреска Ирина

865

техн. секретар

858

 

 

ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈА

 

 

 

Алексовска Слоботка

910

Стојановска Марина

954

Поповски Емил

918

Анастасова Фроса

947

Јорданоски Благоја

911

Буклески Миха

951

Андреевска Лилјана

945

Кузмановски Игор

952

Ристова Мирјана

921

Богданов Богдан

916

Мавромихаилов Игор-т.сек.

941

Ристовска Наташа

925

Божиновска Мирјана

950

Макрески Петре

902

Симиќ Дијана

939

Грозданов Иван

920

Минчева-Шукарова Биљана

955

Стафилов Трајче

906

Групче Орхидеја

907

Мирчески Валентин

913

Стефов Виктор

942

Донова Илинка

935

Момчиловиќ Зоран

931

Стојаноски Киро

917

Димитровска Сандра

927

Најдоски Методија

948

Стојковиќ Горан

923

Ѓорѓиевска Марија

914

Петровска-Ј.Симка

930

Стефова Марина

934

Здравковски Зоран

926

Петрушевски Владимир

932

Трајковска Мирјана

936

Ивановски Владимир

945

Пејов Љупчо

908

Трпковска Мира

936

Јанкова Катица

939

Пејова Биљана

922

Чундева Катерина

924

 

 

ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОГИЈА

 

 

 

Атанасова-Панч. Наталија

628

Костадиновски Митко

620

Прелиќ Дана

634

Блажевски Круне

623

Крстиќ Светислав

631

Ристовска Милица

613

Бошковска Виолета, 627

628

Кунгуловски Џоко

618

Ребок Катерина

624

Веселиновски Блашко

630

Левков Златко

601

Русимовиќ Олга

606

Гаџовска Соња

834

Марковска Мери

615

Славевска-Ст.Валентина

625

Димеска Гордана

616

Матевски Владо

617

Сековски Живко

619

Димитрова Јасмина

600

Меловски Љупчо

611

Смиљков Стое

607

Диневска-Ќ.Сузана

602

Миова Биљана

602

Тавчиовска-В. Ирена

624

Ѓошиќ-М. Божидарка

608

Мицевски Бранко

614

Ќуштеревска Рената

620

Ѓоргоски Ицко

603

Митева Нада

626

Христовски Славчо

627

Јанкуловска Донка

622

Младенов Митко

605

Цветановска Ленка

621

Јорданова Маја

637

Митиќ-Копања Даниела

633,601

Стерјовски Борче

625

Караделев Митко

633

Панов Сашо         

612

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

 

 

 

Апостоловска-Т.Билјана

702

Мијалов Ристе

712

Милески Ивица

705

Зиков Михаило

704

Колчаковски Драган

710

Свемир Горин

707

Димитровска Олгица

713

Маџевиќ Мирјанка

711

Талеска Милена

717

Лукаревска Јованка

716

Панов Никола

708

Волчева-Маркоска Љубица 

716

Маркоски Благоја

714

Радевски Иван

715

 

 

 

 

        СЕКРЕТАРИЈАТ

 

 

 

декан на ПМФ

815

секретар

809

архива и персон. служба

800

продекан за настава

808

техн. секретар во деканат

806

сметководство

802

продекан  за наука

804

студентски парламент

943

студентска служба

821

продекан за финансии

808

систем инженер

817

општа служба

835