Navigation
 
Journal Content

 

СПИСОЦИ НА ПРИМЕНИ НА КАНДИДАТИ НА ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО УЧ.2017/2018 ГОДИНА

СООПШТЕНИЕТО ЗА ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС, СЛЕДУВА ПОДОЛЕ НА СТРАНИЦАВА

 

    I Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за Хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, во учебната 2017/2018 год. на следниве прија­­­­ве­ни кандидати и тоа: 

 

1.     Мартина Богојовска, дипл. инж. хем. – анбх (просек 9,41) (аналитичка биохемија)

 2. Маја Костадиновска, дипл. инж. хем. (просек 9,09) (аналитичка биохемија)

 3. Катерина Стојанова, дипл. инж. технолог (просек многу добар 5.35 (на скала до 6.00) (применета хемија)

II Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет во Скопје, во учебната 2017/2018 год. на следниве прија­­­­ве­ни кандидати и тоа: 

 1.     Билјана Митреска, дипломиран  физичар, примена на Теориска физика

 2. Гоце Геговски дипл. инж. по физика, примен на Сончева енергија

 3. Катерина Стојанова, дипл. инж. технолог (просек многу добар 5.35 (на скала до 6.00) (применета хемија)

            Кандидатите кои не доставиле при пријавувањето соодветен превод и оригинал документи,  да достават до Службата за студентски прашања, истите да ги приложат при запишу­ва­њето, во спротивно, нема да бидат запиша­ни.

Journal Content

Соопштение за потребни документи и рокови, за  примените кандидати на  ВТОРИОТ УПИСЕН РОК на втор циклус во уч.2017/2018 година

            Согласно, Одлуката од Наставно-научниот колегиум на Институтот за ___________,

Ве информираме, дека сте примени на втор циклус студии во вториот уписен рок  на Природно-математичкиот факултет во уч.2017/2018 година. Список на примени кандидати, подоле во Соопштениево.

Рокот за запишување на примените кандидати ќе се одвива  од 29.01.2018 и 30.01.2018 година, од 08.30 до 15.00 часот

 Потребно е во Службата за студентски прашања  да се достават следниве документи и уплатници:

- еден образец за запишување на зимскиот семестар  со  уплатница за уплатени 50,00 денари за административна такса *;

* начинот на плаќање административна такса е објавен на web  страницата на ПМФ  (www.pmf.ukim.edu.mk); 

- статистички прашалник ШВ80А (истиот ќе го добиете во Службата за студентски прашања)

- индекс (ќе го добиете бесплатно во Службата за студентски прашања),

- две фотографии (3,5*4,5);

Износот за школарина, треба да се уплати согласно Конкурсот и согласно цената за студирање по семестар за соодветните студиски програми.

- уплатница за уплатена школарина за зимскиот семестар, на образец ПП50, во износ од ___ЕУР по семестар, за студентите запишани на втор  циклус студии на ____, насока___. Школарината од ___ЕУР треба да се уплати во денарска противредност,  согласно средниот курс во денари на НБРМ на денот на уплата (на денешен ден - 24.01.2018 г. , средниот курс  изнесува 61,5367 денари).

Институт                                                          Школарина за еден семестар:

Институт за БИОЛОГИЈА  (сите насоки)                                      700ЕУР

Институт за ФИЗИКА (сите насоки)                                        500 ЕУР

Институт за МАТЕМАТИКА (сите насоки)                                    500ЕУР

Институт за ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА                              500ЕУР

Институт за ХЕМИЈА   (сите насоки)                                           500ЕУР

Институт за ГЕОГРАФИЈА

насока: демографија, ГИС, едногодишни студии по туризам           500ЕУР

насока: двегодишни студии по туризам                                      425ЕУР

образец  ПП50:

  назив на примачот:                                ПМФ-Скопје

  банка на примачот:                                НБРМ

  трансакциска сметка:                      100000000063095

  сметка на Буџетски корисник:           1600110804 788 19

  приходна шифра и програма:               723012-41-2

  во цел на дознака задолжително да се напише:   Институт за __________, за упис на  втор циклус студии за учеб­ната 2017/2018 год.

 Доколку кандидатите не дојдат во утврдените рокови, го губат правото на упис.

 Служба за Студентски прашања при ПМФ

Journal Content

 

С о о п ш т е н и е  

потребни документи за заверка летен уч.2015/2016 г. и запишување на зимски семестар  во учебната 2016/2017 година

(се однесува за студентите запишани од дополнителниот рок во уч.2015/2016 година)

 

                се  известуваат  студентите на втор циклус студии, запишани во дополнителниот  уписен рок во уч.2015/2016 година на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека заверувањето на летниот семестар од уч.2015/2016 г. и запишувањето на зимскиот семестар во уч. 2016/2017 година ќе се одвива од  20.09.2016 до 30.09.2016 година.

Потребни документи:

·образец за заверување  на зимскиот семестар со 50,00 ден. административна такса *

·образец за запишување  на летниот семестар со 50,00 ден. административна такса *

- уплатница во износ на школарината  за упис на семестар согласно Конкурсот и соодветната студиска програма.

административна такса * се плаќа преку смс и кодот се внесува во i-know системот.

ВАЖНО!!!

Задолжително електронско запишување на предметите кои се слушаат во зимскиот семестар за уч. 2015/16 година од 20 до 30 септември, за студентите на ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ на www.iknow.ukim.edu.mk.

За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на keti@pmf.ukim.mk. За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. Во пораката ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се напише ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ, име и презиме на студент и електронска адреса со која е регистриран во системот.