Navigation
 
Journal Content

 

СПИСОЦИ НА ПРИМЕНИ НА КАНДИДАТИ НА ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО УЧ.2017/2018 ГОДИНА

СООПШТЕНИЕТО ЗА ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС, СЛЕДУВА ПОДОЛЕ НА СТРАНИЦАВА

 

I Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје,

во учебната 2017/2018 год. на следниве пријавени кандидати и тоа:

 

Биохемија и физиологија

             1. Марија Ангеловски                9,65     

            2. Невена Димовска                  8,33                 

            3. Слободанка Додевска            9,53

             Молекуларна биологија

            1. Кристина Јаковлева               9,78

            2. Хајал Ајдарче                        8,63

              3. Димитар Угриновски                      8,28

Екологија и таксономија- модул Екологија

 1. Маја Младенова                     8,04

 

III Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за географија при Природно-математичкиот факултет во Скопје,

во учебната 2017/2018 год. на следниве пријавени кандидати и тоа:

 

Географски информациски системи

 

1. Елизабета В. Каровска 8,87

2. Емилија Кокиновска      9,05

 

Географија - Туризам  (едногодишни студии)

 

1. Антонио Кралевски

 

Географија - Туризам (двегодишни студии)

 

1. Катерина Илиевска
 

IV    I Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за Хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, во учебната 2017/2018 год. на следниве прија­­­­ве­ни кандидати и тоа: 

1. Христина Кузманоска, дипл. инж. хем. – анбх (просек 7,54) (аналитичка биохемија)

2. Николина Стаматовска, дипл. инж. хем. (просек 8,90) (применета хемија)

3. Лилјана Ставреска, дипл. инж. хем. – анбх (просек 9,32) (аналитичка биохемија)

  II Не се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за Хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, во учебната 2017/2018 год. на следниве прија­­­­ве­ни кандидати:

 1. Адријана Трајанова, дипл. инж. хем. (просек 6,82) (аналитичка биохемија)

          

            V Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за математика при Природно-математичкиот факултет

во Скопје, во учебната 2017/2018 година на на следниве прија­­­­ве­ни кандидати:

Студиска програма: Нумеричка оптимизација и апроксимации

               1.     Елиф Џелили

2.     Арлинд Јакупи

     при што, според одлуката на Колегиумот на Студиската програма од 6.2.2017 година, бр. 02-232/1, секој од горе наведените кандидати треба да го запише предметот Математичко програмирање 1 (2 + 2) – број на ЕКТС кредити 5 (пет) од првиот циклус студии на Институтот за математика при Природно-математичкиот факултет во Скопје, како диференцијален предмет.  

  I.1. Диференцијалните испити треба да се запишат и да се изврши нивна уплата по иста цена како на студиите со кофинансирање (според одлуката бр. 10-1678/1 од 03.11.2015 година).

 

             I.2. При полагање на секој диференцијален испит студентот треба да достави (заверена) пријава до предметниот професор, односно до Комисијата за спроведување на испитот. Eвиденцијата за положените диференцијални испити на студентот ја води службата за студентски прашања на Факултетот (според одлуката бр. 10-1678/1 од 03.11.2015 година).           

           

  студиска програма: Математички науки и примени

1. Љупчо Петров, просек 9,9,5

2. Мевлудин Даути, просек 9,03

3.  Калтрина  Авдили, просек 8,34

 Кандидатот под број 1, дополнително треба да ги положи испитите Алгебра 2 и Математичка анализа 3 од првиот циклус студии по математика.

 Кандидатот под број 3, дополнително треба да ги положи испитите Општа топологија, Алгебра 2 и Математичка анализа 3 од првиот циклус стуии по математика.

I.1. Диференцијалните испити треба да се запишат и да се изврши нивна уплата по иста цена како на студиите со кофинансирање (според одлуката бр. 10-1678/1 од 03.11.2015 година).

             I.2. При полагање на секој диференцијален испит студентот треба да достави (заверена) пријава до предметниот професор, односно до Комисијата за спроведување на испитот. Eвиденцијата за положените диференцијални испити на студентот ја води службата за студентски прашања на Факултетот (според одлуката бр. 10-1678/1 од 03.11.2015 година).       

                    Студиска програма: Математичко образование за основно и средно училиште

                     Студиска програма: Математичка статистика, актуарство и математичко моделирање

         VI Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за етнологија и антропологија при Природно-математичкиот факултет

во Скопје, во учебната 2017/2018 год. на следниве прија­­­­ве­ни кандидати и тоа:

1. Радески Дарко 8,14

 

VII Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет во Скопје, во учебната 2017/2018 год. на следниве прија­­­­ве­ни кандидати и тоа:

                I  Студии по сончева енергија

  
      1. Иван Коцев

      2. Гоце Геговски

  Студии по медицинска физика

1.     Александра Пешевска, дипломиран инженер по физика-медицинска физика

2.     Александар Атевиќ, дипломиран инженер по физика

3.     Елена Христовска, дипломиран инженер по физика-медицинска физика

4.     Мартин Јовчевски, дипломиран инженер по физика-медицинска физика

 II  Согласно конкурсот, на овие студии се примаат пет студенти, а се пријавиле шест кандидати. Пријавените кандидати Александра Аџиска Митков, дипломиран инженер по физика-медицинска физика и Златко Дабески, дипломиран метеоролог не може да се рангираат по просек, затоа што разликата е во втора децимала.

 Поради тоа, Колегиумот на студиската програма донесе одлука, кандидатите Александра Аџиска Митков и Златко Дабески да  се повикаат  на интервју на Институтот за физика на ден 18.10.2017 (среда) во 10 часот.

Дополнување на Одлуката за прием на студенти на втор циклус студии на медицинска физика:

 Согласно конкурсот, на овие студии се примаат пет студенти, а се пријавиле шест кандидати. Пријавените кандидати Александра Аџиска Митков, дипломиран инженер по физика-медицинска физика (просек од прв циклус на студии – 6,86) и Златко Дабески, дипломиран метеоролог (просек од прв циклус на студии – 6,90) имаа најмал просек од првиот циклус на студии.

 Поради тоа, Колегиумот на студиската програма донесе одлука, кандидатите Александра Аџиска Митков и Златко Дабески да  се повикаат  на интервју на Институтот за физика на ден 18.10.2017 (среда) во 10 часот.

  II Интервјуто беше спроведено од страна на Колегиумот на студиската програма во посочениот термин со двајцата кандидати.

 III Од прикажаните резултати на интервјуто, како и земајќи го предвид просекот од првиот циклус на студии, Колегиумот на студиската програма одлучи на овој Конкурс да биде примен кандидатот Златко Дабески.

 

 

 Важно Кандидатите кои не се примени имаат право на приговор за исправноста на постапката за селекција што го доставуваат до наставно-научниот колегиум во рок од 24 часа од објавување на резултатите.

  Кандидатите кои не доставиле при пријавувањето соодветен превод и оригинал документи, како и кандидатите кои се запишуваат со соодветен услов, да се известат од Службата за студентски прашања, истите да ги приложат при запишу­ва­њето, во спротивно, нема да бидат запиша­ни.

 

 

Journal Content

Соопштение за потребни документи и рокови, за  примените кандидати на   втор циклус во уч.2017/2018 година

            Согласно, Одлуката од Наставно-научниот колегиум на Институтот за ___________,

Ве информираме, дека сте примени на втор циклус студии   на Природно-математичкиот факултет во уч.2017/2018 година. Список на примени кандидати, подоле во Соопштениево.

Рокот за запишување на примените кандидати ќе се одвива  од 16.10.2017 - 17.10.2017 година, од 08.30 до 15.00 часот

 Потребно е во Службата за студентски прашања  да се достават следниве документи и уплатници:

- еден образец за запишување на зимскиот семестар  со  уплатница за уплатени 50,00 денари за административна такса *;

* начинот на плаќање административна такса е објавен на web  страницата на ПМФ  (www.pmf.ukim.edu.mk); 

- статистички прашалник ШВ80А (истиот ќе го добиете во Службата за студентски прашања)

- индекс (ќе го добиете бесплатно во Службата за студентски прашања),

- две фотографии (3,5*4,5);

Износот за школарина, треба да се уплати согласно Конкурсот и согласно цената за студирање по семестар за соодветните студиски програми.

- уплатница за уплатена школарина за зимскиот семестар, на образец ПП50, во износ од ___ЕУР по семестар, за студентите запишани на втор  циклус студии на ____, насока___. Школарината од ___ЕУР треба да се уплати во денарска противредност,  согласно средниот курс во денари на НБРМ на денот на уплата (на денешен ден - 13.09.2017 г. , средниот курс  изнесува 61,4864 денари).

Институт                                                          Школарина за еден семестар:

Институт за БИОЛОГИЈА  (сите насоки)                                      700ЕУР

Институт за ФИЗИКА (сите насоки)                                        500 ЕУР

Институт за МАТЕМАТИКА (сите насоки)                                    500ЕУР

Институт за ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА                              500ЕУР

Институт за ХЕМИЈА   (сите насоки)                                           500ЕУР

Институт за ГЕОГРАФИЈА

насока: демографија, ГИС, едногодишни студии по туризам           500ЕУР

насока: двегодишни студии по туризам                                      425ЕУР

образец  ПП50:

  назив на примачот:                                ПМФ-Скопје

  банка на примачот:                                НБРМ

  трансакциска сметка:                      100000000063095

  сметка на Буџетски корисник:           1600110804 788 19

  приходна шифра и програма:               723012-41-2

  во цел на дознака задолжително да се напише:   Институт за __________, за упис на  зимски семестар втор циклус студии за учеб­ната 2017/2018 год.

 Доколку кандидатите не дојдат во утврдените рокови, го губат правото на упис.

 Служба за Студентски прашања при ПМФ

Journal Content

 

С о о п ш т е н и е  

потребни документи за заверка летен уч.2015/2016 г. и запишување на зимски семестар  во учебната 2016/2017 година

(се однесува за студентите запишани од дополнителниот рок во уч.2015/2016 година)

 

                се  известуваат  студентите на втор циклус студии, запишани во дополнителниот  уписен рок во уч.2015/2016 година на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека заверувањето на летниот семестар од уч.2015/2016 г. и запишувањето на зимскиот семестар во уч. 2016/2017 година ќе се одвива од  20.09.2016 до 30.09.2016 година.

Потребни документи:

·образец за заверување  на зимскиот семестар со 50,00 ден. административна такса *

·образец за запишување  на летниот семестар со 50,00 ден. административна такса *

- уплатница во износ на школарината  за упис на семестар согласно Конкурсот и соодветната студиска програма.

административна такса * се плаќа преку смс и кодот се внесува во i-know системот.

ВАЖНО!!!

Задолжително електронско запишување на предметите кои се слушаат во зимскиот семестар за уч. 2015/16 година од 20 до 30 септември, за студентите на ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ на www.iknow.ukim.edu.mk.

За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на keti@pmf.ukim.mk. За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. Во пораката ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се напише ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ, име и презиме на студент и електронска адреса со која е регистриран во системот.