Navigation
 
Упис на зимски семестар за ТРЕТ ЦИКЛСУ студии за уч.2018/2019 година

С о о п ш т е н и е  

за упис на зимски  семестар во учебната 2018/2019 година за студентите на ТРЕТ циклус студии

   I  се  известуваат  студентите на ТРЕТ циклус студии, запишани ПО ПРВ ПАТ во уч.2017/2018 година и уч.2016/2017 година  на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека запишувањето  на зимскиот семестар (3 и 5 семестар соодветно) во уч. 2018/2019 година ќе се одвива од  20.09.2018 до 28.09.2018 година.

Потребни документи:

-индекс со потписи од наставниците за остварени обврски,

·образец за запишување  на зимскиот семестар со 50,00 ден. административна такса *

- уплатница во износ на школарината  за упис на семестар согласно Конкурсот и соодветно дефинираната динамика на ратите на соодветната  студиска програма, ( сумата треба да се плати според средниот курс на Народна Банка, на самиот ден на уплата),

* административна такса (може да се се плати преку смс или преку уплатница ПП50)

II  се  известуваат  студентите на ТРЕТ циклус студии,  запишани ПО ПРВ ПАТ во учебните години: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2015 и 2016/2017 година година на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека треба да го запишат зимскиот семестар –повторно од  20.08.2018 до 28.09.2018 година и да приложат само:

 ·образец за запишување  на  семестар -  6 повторно со 50,00 ден. административна такса *

18.09.2018 година.

 

 

Соопштение за студентите за ТРЕТ циклус на ПМФ

С о о п ш т е н и е  

потребни документи за заверка на зимски семестар и упис на летен семестар во учебната 2015/2016 година за студентите на ТРЕТ циклус стидии

   I  се  известуваат  студентите на ТРЕТ циклус студии, запишани ПО ПРВ ПАТ во уч.2015/2016 година, уч.2014/2015 година и уч.2013/2014 година на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека заверувањето на зимскиот семестар и запишувањето на летниот семестар во уч. 2015/2016 година ќе се одвива од  10.02.2016 до 29.02.2016 година.

Потребни документи:

-индекс со потписи од наставниците за остварени потписи,

·образец за заверување  на зимскиот семестар со 50,00 ден. административна такса *

·образец за запишување  на летниот семестар со 50,00 ден. административна такса *

- уплатница во износ на школарината  за упис на семестар согласно Конкурсот и соодветно дефинираната динимика на ратите на соодветната  студиска програма, ( сумата треба да се плати според средниот курс на Народна Банка, на самиот ден на уплата),

* административна такса (може да се се плати преку смс или преку уплатница ПП50)

II  се  известуваат  студентите на ТРЕТ циклус студии, кои административно  не го извршиле уписот на 6 сем. повторно, запишани ПО ПРВ ПАТ во уч.2012/2013 година и уч.2011/2012 година година на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека треба да приложат само:

 ·образец за запишување  на  семестар -  6 повторно со 50,00 ден. административна такса *