Navigation
 
Journal Content

Согласно член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници (Службен весник на РМ бр. 61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/11, 145/15 и 170/17) во прилог се завршните сметки за 2016 година на Природно-математичкиот факултет во Скопје, објавени на веб страната на Факултетот.

Завршна сметка 788

Завршна сметка 603