Navigation
 

Природно-математичкиот факултет во Скопје е јавнависоко­образовна установа која врши високообразовна, научноистражувачка, приме­ну­вачка и издавачка дејност од областа на математичките, физичките, хемиските, биолошките, географските, етнолошките и информатичките науки, како и од други подрачја, кои се во врска со основната дејност на Факултетот.

Journal Content