Navigation
 

Институтот е основна внатрешна наставно-научна организациона единица во која се планира, се програмира, се организира и се изведува наставната, научноистражувачката и апликативната дејност од одредена наставно-научна област, односно од одредено наставно-научно подрачје или од одредени наставно-научни дисциплини.