Промоција 2019

Ни претставува особена чест и задоволство да Ве поканиме да присуствувате на свеченостите по повод одбележувањето на Денот на Природно-математичкиот факултет во Скопје при Универзитетот “ Св. Кирил и Методиј ” во Скопје, 16-ти декември, со следната

П Р О Г Р А М А

16.12.2019 г (понеделник),
Природно-математички факултет-Скопје
Амфитеатар „Ордан Печијаре“- горна зграда

12:00 часот
•    Обраќање на Деканот на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје
•    Доделување на награди на вработени и пензионери на Природно-математичкиот факултет во 2019 година
•    Промоција на магистри
•    Доделување на награди на најдобрите дипломирaни студенти
•    Промоција на дипломираните студенти на соодветните институти

Со почит,

           Д Е К А Н

Проф. д-р Ицко Ѓоргоски                                
          

Почитувани магистри, (СПИСОК НА МАГИСТРИ)
Ве молиме, на 16.12.2019 година од 08.30 до 11.00 часот, да дојдете во Одделението за студентски прашања, за да се потпишете во Главната книга на дипломирани студенти на втор циклус студии, со што ќе добиете право да ги подигнете дипломите.
Ви напоменуваме, да пристигнете најдоцна до 11.00 часот, за да се припремите и да ги облечете свечeните одори.

Почитувани дипломирани студенти, (СПИСОК НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ)
Ве молиме, на 16.12.2019 година од 08.30 до 11.30 часот, да дојдете во Одделението за студентски прашања, за да се потпишете во Главната книга на дипломирани студенти на прв циклус студии, со што ќе добиете право да ги подигнете дипломите на соодветните институти.

Посета на Кинескиот амбасадор на ПМФ

Предавање на амбасадорот на Народна Република Кина, господинот Zhang Zuo, одржано на 20.11.2019 на ПМФ, на тема: „Голем потенцијал за соработка во културата и туризмот меѓу Народна Република Кина и Македонија“

Посета на кинескиот амбасадор на ПМФ

Информации за уч. 2019/2020 г.

Декемвриска (дополнителна) испитна сесија во уч.2019/2020 г.  ПОВЕЌЕ

Уписот на зимскиот семестар во учебната 2019/2020  година и рокот за дипломирање ,  ќе се продолжи до 20.10.2019 год. ПОВЕЌЕ

Одобрен трет термин за полагање во третата испитна сесија во уч. 2019/2020 година ПОВЕЌЕ

 

Листа слободни универзитетски изборни предмети од прв циклус студии

ТРЕТА  (август/септемвриска) испитна сесија во учебната 2018/2019 година ПОВЕЌЕ

Заверка на летен семестар во учебната 2018/2019 година повеќе...

Термини за координација за студентите на студии по информатика и информатички технологии ПОВЕЌЕ

Промена на обврската за плаќање на АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА за пријавите за испити, обрасците за запишување и за заверка на семестар повеќе...

Процедура за пријавување дипломска работа ПОВЕЌЕ

За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на lidija.mitevska@pmf.ukim.mk или ivanam.ristovska@pmf.ukim.mk.

За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. Во пораката ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се напише ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ, име и презиме на студент, број на индекс и мејл адреса со која е регистриран во системот.

Упатство за запишување на семестар

Упатство за пријавување на испити

Упатство за електронско плаќање на такени марки преку СМС

Информации за втор циклус на студии

Примени кандидати на вториот циклус студии во уч.2019/2020 година

Продолжен конкурс за запишување студенти на втор циклус студии за учебната 2019/2020 година

Задолжителна електорнската пријава на upisi.ukim.mk

Се  известуваат  студентите на ВТОР циклус студии, на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека заверување  на летниот семестар во уч.2018/2019 година  и запишувањето на зимскиот семестар во уч.2019/2020  година ќе се одвива од  23.09.2019 до 27.09.2019 година.

Студентите запишани во учебните 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 година, на втор циклус студии на сите студиски програми на Факултетот, студиите да ги продолжат со премин на новите студиски програми ПОВЕЌЕ

Студентите запишани на последипломски студии на студиската програма по форензика, а кои до сега ги немаат положено сите предмети и немаат одбрането магистерска работа, се должни да магистрираат заклучно со 31.03.2020 година ПОВЕЌЕ

Документи за пријава на магистерски труд

Информации за нови студенти

Потребни документи за запишување на кандидатите примени во третиот уписен рок

Решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) за трет уписен рок

Слободни места за трет уписен рок

Решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) за втор уписен рок

Потребни документи за запишување на кандидатите примени во вториот уписен рок

Прелиминарна ранг листа од втор уписен рок со резултати од проверката на знаењата и умеењата и успехот од средно образование

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СЛОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Потребни документи за запишување на кандидатите примени во првиот уписен рок

Список стипендисти на ПМФ за користење на стипендија која ја доделува ректоратот на Универзитетот „ Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) за прв уписен рок

Прелиминарна ранг листа со резултати од проверката на знаењата и умеењата и успехот од средно образование

ПРАВНА ПОУКА
По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Приговорите се доставуваат во писмена форма до Деканатската управа на ПМФ преку архивата на факултетот најдоцна до 12:00 часот на 04.09.2019 година. Во спротивно, кандидатот го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресме¬тувањето на бодовите. Техничките пропусти се однесуваат на:
Печатна грешка на лични податоци
Печатна грешка на основен избор на студиска програма, избор со кофинансирање, избор на специјални услови или редослед на студиски програми
Погрешно пресметани поени (заради соодветност на предмети, тип на матура и сл.)

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020 година.

Посета на рускиот амбасадор
1 / 18
Посета на рускиот амбасадор
2 / 18
Посета на рускиот амбасадор
3 / 18
Посета на рускиот амбасадор
4 / 18
Посета на рускиот амбасадор
5 / 18
Посета на рускиот амбасадор
6 / 18
Посета на рускиот амбасадор
7 / 18
Посета на рускиот амбасадор
8 / 18
Посета на рускиот амбасадор
9 / 18
Посета на рускиот амбасадор
10 / 18
Посета на рускиот амбасадор
11 / 18
Посета на рускиот амбасадор
12 / 18
Посета на рускиот амбасадор
13 / 18
Посета на рускиот амбасадор
14 / 18
Посета на рускиот амбасадор
15 / 18
Посета на рускиот амбасадор
16 / 18
Посета на рускиот амбасадор
17 / 18
Посета на рускиот амбасадор
18 / 18
Посета на рускиот амбасадор

АКТИВНОСТИ НА ПМФ

Покана за визитинг професор од страна на Универзитетот во Шангај повеќе...

Посета на министерот за образование и наука повеќе...

Свечено одбележан почетокот на наставата на дисперзираните студии по информатика во К. Паланка повеќе...

Скенирачки електронски микроскоп на ПМФ повеќе...

Утврден концептот за школа за докторски студии на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повеќе...

60 години Македонско географско друштво повеќе...

Обуки на ПМФ

Во рамките на Проектот за модернизација на образованието, Природно-математичкиот факултет во моментов реализира три обуки со наслов:

Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника (www.prirodninauki.com)

Примена на софтверот ЕДУБУНТУ и други образовни компјутерски апликации во наставата од природната група предмети иматематика (www.edubuntu.info)

Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија (www.blumova-taksonomija.com)

Повеќе за секоја од обуките можете да најдете на наведените веб страни.

 

Дополнување на календарот на активности и неработни денови во уч.2018/2019 година

Универзитетски календар на активности и неработни денови во учебната 2019/2020 година

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице за посредување во врска со информации од јавен карактер

Секретар
Сања Мицковиќ
3249-809
sekretar@pmf.ukim.mk

Здрава Исхрана