Journal Content

Универзитетот во Виена, најголемиот Универзитет во Средна Европа, оваа година прославува 650. години од своето постоење. По тој повод, за првпат на едно место ќе се соберат сите алумни членови на Универзитетот: Worldwide Alumni Map. Пријавувањето и регистрирањето на алумни-членовите е на следнава интернет-страница: http://alumnimap.univie.ac.at  

Journal Content

Рокови и пријавување на испити во есенскиот (во август/септември) испитен рок  во учебна­та 2014/2015 година

Задолжително електронското пријавување на испитите во ЛЕТНИОТ  испитен  рок во уч.2014/2015 годинаќе се одвива од 23.05.2015 до 10.06.2015 година

Заверка на летниот семестар и пријавување на испити во летниот испитен рок во уч. 2014/2015 година

Начин на плаќање на административна такса, со готови пари или преку СМС повeќе...

Упатство за електронско плаќање на такени марки преку СМС

Дополнителна (априлска) сесија во уч.2014/2015 година  ПОВЕКЕ

Рокови и пријавување на испити во зимскиот испитен рок во уч. 2014/15 г.

Рокови и потребни документи за заверка на зимски семестар и упис на летен семестар во учебната 2014/2015 г.

Ноемвриска (дополнителна) испитна сесија за уч.2014/2015 година

Запишување на зимски семестар за уч. 2014/15 за студентите запишани во 2008/09 до 2012/13 од 09.09.2014 до 19.09.2014

Запишување на зимски семестар за уч. 2014/15 за студентите запишани во 2013/14 и 2014/15 од 09.09.2014 до 19.09.2014

ВАЖНО!!! Задолжителното  електронско запишување на летниот семестар во уч.2014/2015 година, се продолжува до 28.02.2015 год., за студентите кои се водат во евиденцијата на електронскиот систем “i-know”, запишани во 2,4,6 и 8 семестар (студентите од 8 семестар на студии по географија, не треба електронски да го запишуваат летниот семестар), на www.iknow.ukim.edu.mk. За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на keti@pmf.ukim.mk. За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. Во пораката ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се напише ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ, име и презиме на студент и мејл адреса со која е регистриран во системот.

Упатство за пријавување на испити

Упатство за запишување на семестар

Начин на плаќање на административна такса повeќе...

Распоред на часови во летниот семестар во уч. 2014/15 год. за вонредните студенти на студии по географија

 

 

Journal Content

Список на студенти од ПМФ кои ги исполнуваат условите за добивање на таблет

1. Нора Зеќири
2. Кирил Паковски
3. Стефани Ордевска
4. Вилиана Младеновска
5. Ангел Матеничарски
6. Ена Хадровиќ
7. Ивана Талеска
8. Никола Ангелески

 

Се известуваат студентите од ПМФ, дека се доделени дополнителни вредносни бонови (ваучери) (наведени во списокот)  дека истите можат да ги подигнат во понеделник, 08.06.2015 во Службата за студентски прашања од 11:30 до 13:30. Истиот термин важи и за студентите кои не ги подигнале од првата тура.

 

Напомена: студентите со себе да понесат лична карта или патна исправа, индекс и пополнети формулари со изјава за прием на вредносниот ваучер (2 примерока).

Доделување на вредносни бонови - ваучери за студенти ПОВЕЌЕ

Journal Content

Покана за визитинг професор од страна на Универзитетот во Шангај повеќе...

Посета на министерот за образование и наука повеќе...

Свечено одбележан почетокот на наставата на дисперзираните студии по информатика во К. Паланка повеќе...

Скенирачки електронски микроскоп на ПМФ повеќе...

Утврден концептот за школа за докторски студии на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повеќе...

60 години Македонско географско друштво повеќе...

Journal Content

Во рамките на Проектот за модернизација на образованието, Природно-математичкиот факултет во моментов реализира три обуки со наслов:

Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника (www.prirodninauki.com)

Примена на софтверот ЕДУБУНТУ и други образовни компјутерски апликации во наставата од природната група предмети иматематика (www.edubuntu.info)

Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија (www.blumova-taksonomija.com)

Повеќе за секоја од обуките можете да најдете на наведените веб страни.

 

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице за посредување во врска со информации од јавен карактер

Секретар
Сања Мицковиќ
3249-809
sekretar@pmf.ukim.mk