Journal Content

Две дополнителни сесии: март и април во учебната 2013/2014 го­дина, за студентите кои преминаа на новите студиски програми по сила на закон, ПРИЈАВУВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИСПИТНИ РОКОВИ  повеќе...

Journal Content

ВАЖНО!!! Задолжително електронско пријавување на испити во зимскиот (јануарски) испитен рок 2013/14 само за студентите од ПРВА, ВТОРА И ТРЕТА година www.iknow.ukim.edu.mk од 15.01.2014 до 30.01.2014 година. За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака на keti@pmf.ukim.mk. За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. Во пораката ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се напише ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ, име и презиме на студент и мејл адреса со која е регистриран во системот.

Упатство за пријавување на испити

Распоред на настава за вонредни студенти на институтот за географија за летен семестар 2013/14 год.

ВАЖНО Пријавување на испити за зимски испитен рок во уч. 2013/14

ВАЖНО Потребни документи за заверка на зимски и упис на летен семестар во уч. 2013/14

Продолжена септемвриска сесија САМО за студентите запишани во уч. 2007/08 и претходно

Запишување на зимски семестар во учебната 2013/14 за студенти запишани по прв пат во учебната 2007/08 и претходно

Запишување на зимски семестар во учебната 2013/14 за студенти запишани по прв пат од учебната 2008/09 до 2012/13

Упатство за запишување на семестар

Начин на плаќање на административна такса повeќе...

Резултати од испитите по Англиски јазик за студентите на студии по географија и етнологија и антропологија

Journal Content

Посета на министерот за образование и наука повеќе...

Свечено одбележан почетокот на наставата на дисперзираните студии по информатика во К. Паланка повеќе...

Скенирачки електронски микроскоп на ПМФ повеќе...

Утврден концептот за школа за докторски студии на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повеќе...

60 години Македонско географско друштво повеќе...

Journal Content

Во рамките на Проектот за модернизација на образованието, Природно-математичкиот факултет во моментов реализира три обуки со наслов:

Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника (www.prirodninauki.com)

Примена на софтверот ЕДУБУНТУ и други образовни компјутерски апликации во наставата од природната група предмети иматематика (www.edubuntu.info)

Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија (www.blumova-taksonomija.com)

Повеќе за секоја од обуките можете да најдете на наведените веб страни.

 

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице за посредување во врска со информации од јавен карактер

Секретар
Сања Мицковиќ
3249-809
sekretar@pmf.ukim.mk