Journal Content

СООПШТЕНИЕ

Центарот за обука на пилоти како дел од Министерството за одбрана на Република Македонија и Воената академија " Генерал Михаило Апостолоски" има објавено Конкурс за воени пилоти. Според конкурсните услови на истиот може да конкурираат и студенти од завршните години на Природно-математичкиот факултет. Според досегашните меѓународни искуства нашите студенти се најпогодни и најуспешни во спроведените тестирања од ваков вид. Токму затоа Природно-математичкиот факултет договори Центарот за обука од Министерството за одбрана на Република Македонија и Воената академија "Генерал Михаило Апостолоски" да направи презентација во нашите простории. Презентација за условите и критериумите околу Конкурсот и конкурсните услови за студентите од нашиот факултет ќе се спроведе во четврток на 23.04.2015 во период од 12-14 часот во големиот амфитеатар "проф.д-р Ордан Печијаре" на Институтот за физика. Ве покануваме да присуствувате на оваа презентација од која се надеваме дека ќе имате своја корист.

Од Деканската управа на ПМФ Скопје

Декан

проф. д-р Ицко Ѓоргоски

Journal Content

Доделување на вредносни бонови - ваучери за студенти ПОВЕЌЕ

Барање за доделување на ваучер (десен клик, save as...)

Journal Content

Начин на плаќање на административна такса, со готови пари или преку СМС повeќе...

Упатство за електронско плаќање на такени марки преку СМС

Дополнителна (априлска) сесија во уч.2014/2015 година  ПОВЕКЕ

Рокови и пријавување на испити во зимскиот испитен рок во уч. 2014/15 г.

Рокови и потребни документи за заверка на зимски семестар и упис на летен семестар во учебната 2014/2015 г.

Ноемвриска (дополнителна) испитна сесија за уч.2014/2015 година

Запишување на зимски семестар за уч. 2014/15 за студентите запишани во 2008/09 до 2012/13 од 09.09.2014 до 19.09.2014

Запишување на зимски семестар за уч. 2014/15 за студентите запишани во 2013/14 и 2014/15 од 09.09.2014 до 19.09.2014

ВАЖНО!!! Задолжителното  електронско запишување на летниот семестар во уч.2014/2015 година, се продолжува до 28.02.2015 год., за студентите кои се водат во евиденцијата на електронскиот систем “i-know”, запишани во 2,4,6 и 8 семестар (студентите од 8 семестар на студии по географија, не треба електронски да го запишуваат летниот семестар), на www.iknow.ukim.edu.mk. За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на keti@pmf.ukim.mk. За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. Во пораката ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се напише ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ, име и презиме на студент и мејл адреса со која е регистриран во системот.

Упатство за пријавување на испити

Упатство за запишување на семестар

Начин на плаќање на административна такса повeќе...

Распоред на часови во летниот семестар во уч. 2014/15 год. за вонредните студенти на студии по географија

Journal Content

Покана за визитинг професор од страна на Универзитетот во Шангај повеќе...

Посета на министерот за образование и наука повеќе...

Свечено одбележан почетокот на наставата на дисперзираните студии по информатика во К. Паланка повеќе...

Скенирачки електронски микроскоп на ПМФ повеќе...

Утврден концептот за школа за докторски студии на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повеќе...

60 години Македонско географско друштво повеќе...

Journal Content

Во рамките на Проектот за модернизација на образованието, Природно-математичкиот факултет во моментов реализира три обуки со наслов:

Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника (www.prirodninauki.com)

Примена на софтверот ЕДУБУНТУ и други образовни компјутерски апликации во наставата од природната група предмети иматематика (www.edubuntu.info)

Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија (www.blumova-taksonomija.com)

Повеќе за секоја од обуките можете да најдете на наведените веб страни.