Journal Content

Ни претставува особена чест и задоволство да Ве поканиме да присуствувате на свеченостите во рамките на одбележувањето на Денот на Природно-математичкиот факултет во Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј , 16-ти декември, со следната

П Р О Г Р А М А

Вторник 16.12.2014

10:00 - 10:45 часот

  • Обраќање на Деканот на Природно-математички факултет во Скопје
  • Доделување награди на вработени и пензионери во 2014 година на ПМФ
  • Промоција на магистри и специјалисти

12:00 - 12:30 часот

  • Обраќање на Деканот на Природно – математички факултет во Скопје
  • Доделување на награди  на најдобрите дипломирани студенти

13:00 часот

  • Промоција на дипломирани студенти на соодветните институти

Со почит,

Д Е К А Н ,Проф.д-р Ицко Ѓоргоски

 

Почитувани магистри и специјалисти,

Ве молиме, на 16.12.2014 година од 8.00 до 9.30 часот, да дојдете во Службата за студентски прашања, за да се потпишете во Главната книга на магистри и специјалисти, со што ќе добиете право да ги подигнете дипломите. Ви напоменуваме, да пристигнете најдоцна до 9.30 часот, за да се припремите и да ги облечете  свечаните одори.

(СПИСОК НА МАГИСТРИ И СПЕЦИЈАЛИСТИ)

 

Почитувани дипломци,

Ве молиме, на 16.12.2014 година од 8.00 до 11.30 часот, да дојдете во Службата за студентски прашања, за да се потпишете во Главната книга на дипломирани студенти, со што ќе добиете право да ги подигнете дипломите на соодветните Институти.
(СПИСОК НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ)

 

НАЈДОБРИ ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ НА ПМФ ЗА 2014 Г.

Journal Content

Рокови и пријавување на испити во зимскиот испитен рок во уч. 2014/15 г.

Рокови и потребни документи за заверка на зимски семестар и упис на летен семестар во учебната 2014/2015 г.

Ноемвриска (дополнителна) испитна сесија за уч.2014/2015 година

Запишување на зимски семестар за уч. 2014/15 за студентите запишани во 2008/09 до 2012/13 од 09.09.2014 до 19.09.2014

Запишување на зимски семестар за уч. 2014/15 за студентите запишани во 2013/14 и 2014/15 од 09.09.2014 до 19.09.2014

ВАЖНО!!! Задолжително електронско пријавување на испити во зимскиот испитен рок за уч. 2014/15 за сите студенти од ПРВА, ВТОРА, ТРЕТА и ЧЕТВРТА година, освен за студентите на студии по географија во четврта година, на www.iknow.ukim.edu.mk од 15.12.2014 до 11.01.2015 г. За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на keti@pmf.ukim.mk. За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. Во пораката ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се напише ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ, име и презиме на студент и мејл адреса со која е регистриран во системот.

Упатство за пријавување на испити

Упатство за запишување на семестар

Начин на плаќање на административна такса повeќе...

Распоред на часови во зимскиот семестар во уч. 2014/15 год. за вонредните студенти на студии по географија

Journal Content

Покана за визитинг професор од страна на Универзитетот во Шангај повеќе...

Посета на министерот за образование и наука повеќе...

Свечено одбележан почетокот на наставата на дисперзираните студии по информатика во К. Паланка повеќе...

Скенирачки електронски микроскоп на ПМФ повеќе...

Утврден концептот за школа за докторски студии на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повеќе...

60 години Македонско географско друштво повеќе...

Journal Content

Во рамките на Проектот за модернизација на образованието, Природно-математичкиот факултет во моментов реализира три обуки со наслов:

Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника (www.prirodninauki.com)

Примена на софтверот ЕДУБУНТУ и други образовни компјутерски апликации во наставата од природната група предмети иматематика (www.edubuntu.info)

Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија (www.blumova-taksonomija.com)

Повеќе за секоја од обуките можете да најдете на наведените веб страни.

 

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице за посредување во врска со информации од јавен карактер

Секретар
Сања Мицковиќ
3249-809
sekretar@pmf.ukim.mk