ОНЛАЈН НАСТАВА НА ПМФ
Почитувани,

Ве известуваме дека наставата на факултетот во зимскиот семестар 2020/21 ќе се одвива online преку алатката Microsoft Teams од Office365 пакетот.

За таа цел:
 
1.Инсталирајте ја алатката Microsoft Teams.
2.Проверете кој е вашита мејл адреса за најава на Microsoft Teams од типот ime.prezime@students.pmf.ukim.mk, на следниот линк, [видео упатство или PDF]
3.Следете ги упатствата од професорите за како да се одвива наставата по секој предмет
4.Проверувајте мејл почесто

Ви посакуваме успешна работа.
Информации за уч. 2020/2021 г.

Прва испитна сесија во уч.2020/2021 година ПОВЕЌЕ

Ноемвриска (дополнителна) испитна сесија за уч.2020/2021 год. ПОВЕЌЕ

Дополнување на Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонијаза студиската 2020/2021 година  ПОВЕЌЕ

Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2020/2021 година  ПОВЕЌЕ

Рокот за продолжување на правото на студентска стипендија е до 30 ноември ПОВЕЌЕ

Соопштение за упис на зимскиот семестар во учебната 2020/2021  година ќе се врши од 28.09.2020 година до 09.10.2020 година

ВАЖНИ НАПОМЕНИ:

1.Студентите кои до  15.10.2020 година, ќе одбранат дипломска работа се ослободуваат од запишување на зимски семестар во уч.2020/2021 година ОДЛУКА. За проверка на досие, Одделението за студентски прашања, ќе работи со студентите од 9-10 часот, со претходна најава на објавените електронски адреси

2.Студентите на кои им остануваат за полагање само предмети од летен семестар, треба да го запишат зимскиот „празен“ семестар во уч.2020/2021 г. со надоместок од 2000,00 денари, како и административно-материјалните трошоци, согласно соопштението

3.Студентите кои го запишале летниот семестар во уч.2019/2020 г., со праќање на скенирани документи, треба да ги достават оргиналните документи и уплатници при уписот на зимскиот семестар во уч.2020/2021 година

4.НАПОМЕНА Се известуваат редовните и вонредните студенти на Природно-математичкиот факултет во Скопје, од ПРВА година дека треба во електронскиот I- know систем, www.iknow.ukim.mk :
* да го запишат зимскиот семестар во уч.2020/2021 година (модул запишани семестри)
* да ги запишат предметите (модул предмети)

ОДЛОЖУВАЊЕ НА РЕАЛИЗИРАЊЕТО НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ПОВЕЌЕ

Поместување на рокот за заверка на летниот семестар во уч.2019/2020 година, за студентите на прв, втор и трет циклус студии ПОВЕЌЕ

Дополнување на Соопштението ПОВЕЌЕ

Соопштение  за втората и третата испитна сесија во уч.2019/2020 година  ПОВЕЌЕ

Заверка на зимски и упис на летен семестар на ПРВ циклус студии, во уч.2019/2020 година   ПОВЕЌЕ

Листа слободни универзитетски изборни предмети од прв циклус студии

Промена на обврската за плаќање на АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА за пријавите за испити, обрасците за запишување и за заверка на семестар повеќе...

Процедура за пријавување дипломска работа ПОВЕЌЕ

Доколку имате проблеми поврзани со студиската програма (предмети, испити и сл.) пратете електронска порака со опис на проблемот, број на индекс, на:

  • keti@pmf.ukim.mk (математика, математика-физика и физика);
  • lidija.mitevska@pmf.ukim.mk (биологија и биологија–хемија);
  • ivanam.ristovska@pmf.ukim.mk (хемија, географија, етнологија и антропологија).


Упатство за запишување на семестар

Упатство за пријавување на испити

Информации за втор циклус на студии

СПИСОЦИ НА ПРИМЕНИ НА КАНДИДАТИ НА  ПРВИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО УЧ.2020/2021 ГОДИНА И СООПШТЕНИЕТО ЗА ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

Конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2020/21 година

Задолжителна електорнската пријава на upisi.ukim.mk

МЕЈЛ ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА СКЕНИРАНИ ДОКУМЕНТИ: upisi-pmf@ukim.edu.mk

Упатство за електронско пријавување и подесување на потребни документи (се однесува за прв циклус, но и за кандидатите кои конкурираат на втор циклус)

Се  известуваат  студентите на ВТОР циклус студии, на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека заверување  на летниот семестар во уч.2018/2019 година  и запишувањето на зимскиот семестар во уч.2019/2020  година ќе се одвива од  23.09.2019 до 27.09.2019 година.

Студентите запишани во учебните 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 година, на втор циклус студии на сите студиски програми на Факултетот, студиите да ги продолжат со премин на новите студиски програми ПОВЕЌЕ

Студентите запишани на последипломски студии на студиската програма по форензика, а кои до сега ги немаат положено сите предмети и немаат одбрането магистерска работа, се должни да магистрираат заклучно со 31.03.2020 година ПОВЕЌЕ

Документи за пријава на магистерски труд

Информации за трет циклус на студии

 

ПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ОД КОНКУРС 2020/2021 ГОДИНА ВО ВТОР УПИСЕН РОК

Биологија

Географија

Математика

Физика

Хемија

Kандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа. Приговорот се поднесува во писмена форма до Советот на студиската програма преку архивата на Природно-математичкиот факултет во Скопје или на следниот е-маил: pmf@pmf.ukim.mk. Советот на студиската програма донесува одлуката во рок од 36 часа

Конкурс за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2020/2021 година

Одлука за Протокол на работа при физичко присуство
Посета на Кинескиот амбасадор на ПМФ

Предавање на амбасадорот на Народна Република Кина, господинот Zhang Zuo, одржано на 20.11.2019 на ПМФ, на тема: „Голем потенцијал за соработка во културата и туризмот меѓу Народна Република Кина и Македонија“

Посета на кинескиот амбасадор на ПМФ

Посета на рускиот амбасадор
1 / 18
Посета на рускиот амбасадор
2 / 18
Посета на рускиот амбасадор
3 / 18
Посета на рускиот амбасадор
4 / 18
Посета на рускиот амбасадор
5 / 18
Посета на рускиот амбасадор
6 / 18
Посета на рускиот амбасадор
7 / 18
Посета на рускиот амбасадор
8 / 18
Посета на рускиот амбасадор
9 / 18
Посета на рускиот амбасадор
10 / 18
Посета на рускиот амбасадор
11 / 18
Посета на рускиот амбасадор
12 / 18
Посета на рускиот амбасадор
13 / 18
Посета на рускиот амбасадор
14 / 18
Посета на рускиот амбасадор
15 / 18
Посета на рускиот амбасадор
16 / 18
Посета на рускиот амбасадор
17 / 18
Посета на рускиот амбасадор
18 / 18
Посета на рускиот амбасадор

АКТИВНОСТИ НА ПМФ

Покана за визитинг професор од страна на Универзитетот во Шангај повеќе...

Посета на министерот за образование и наука повеќе...

Свечено одбележан почетокот на наставата на дисперзираните студии по информатика во К. Паланка повеќе...

Скенирачки електронски микроскоп на ПМФ повеќе...

Утврден концептот за школа за докторски студии на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повеќе...

60 години Македонско географско друштво повеќе...

Обуки на ПМФ

Во рамките на Проектот за модернизација на образованието, Природно-математичкиот факултет во моментов реализира три обуки со наслов:

Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника (www.prirodninauki.com)

Примена на софтверот ЕДУБУНТУ и други образовни компјутерски апликации во наставата од природната група предмети иматематика (www.edubuntu.info)

Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија (www.blumova-taksonomija.com)

Повеќе за секоја од обуките можете да најдете на наведените веб страни.

 

Универзитетски календар на активности и неработни денови во учебната 2020/2021 година

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице за посредување во врска со информации од јавен карактер

Секретар
Сања Мицковиќ
3249-809
sekretar@pmf.ukim.mk

НОВО!  Одлука за избрани претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет во Скопје

Одлука за утврдени кандидати за избор на претседател и членови на факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет во Скопје

ОДЛУКА за констатирање на исполнување, односно неисполнување на условите на предложените кандидати за избор на претседател и членови на факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет во Скопје
Упатство за спроведувањето на онлајн (on-line) гласање за избор за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет во Скопје

УПАТСТВО за спроведување на електронските избори за Факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет – Скопје во учебната 2020/2021

Одлука за распишување на избори за претседател и членови на факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет во Скопје

ПОВТОРЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ДЕМОНСТРАТОРИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21г. - ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

ОГЛАС за доделување една стипендија на студент од втор циклус студии   ПРИЈАВА

Фирми со кои ПМФ има склучено договор за реализација на практична настава

Здрава Исхрана
СООПШТЕНИЕ
Почитувани колеги,
Сакаме да Ве известме дека во дворот до горната зграда на Природно-математичкиот факултет од денес има монтирано држач за велосипеди на кој секој од колегите што за да дојде на факултет користи велосипед нема потреба од сега истиот да го носи во својот кабинет или во ходниците на зградата на факултетот. Донацијата на држачот за велосипеди е од фирмата БиоТек Скопје, со која факултетот има долгогодишна успешна соработка.
Значајно е да напоменеме дека просторот на кој ќе се паркираат велосипедите е под видеонадзор на системот од камери кои функционираат на факултетот.
Со надеж дека многу скоро ваква активност ќе имаме и за долната зграда на факултетот Ве поздравуваме.
Чувајте ги другите за да се чувате себеси

Декан
Проф. д-р Ицко Ѓоргоски