Journal Content

Августсептемвриски испитен рок  учебна­та 2017/2018 година ПОВЕЌЕ

ВАЖНО!!!  Поради технички проблеми, минатите и моменталните информации во врска со студирањето, пријавување и заверка на семестри, како и испитните сесии и пријавување на испити, можете да ги најдете на вашите IKNOW профили.

 

ВАЖНО!!!

1.     Задолжително електронското пријавување на испитите за  Август – септемвриски  испитен рок во уч.2017/2018 година  на www.iknow.ukim.mk, ќе се одвива од 01.07.2018 до 21.09.2018 година,

2.     Задолжителното  електронско запишување на зимскиот  семестар во учебната 2018/2019  година на www.iknow.ukim.mk од 10.09.2018 до 28.09.2018 г.

 За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на keti@pmf.ukim.mk.

За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. Во пораката ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се напише ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ, име и презиме на студент, број на индекс и мејл адреса со која е регистриран во системот.

 

Упатство за запишување на семестар

Упатство за пријавување на испити

Начин на плаќање на административна такса, со готови пари или преку СМС повeќе...

Упатство за електронско плаќање на такени марки преку СМС

Journal Content

Покана за визитинг професор од страна на Универзитетот во Шангај повеќе...

Посета на министерот за образование и наука повеќе...

Свечено одбележан почетокот на наставата на дисперзираните студии по информатика во К. Паланка повеќе...

Скенирачки електронски микроскоп на ПМФ повеќе...

Утврден концептот за школа за докторски студии на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повеќе...

60 години Македонско географско друштво повеќе...

Journal Content

Во рамките на Проектот за модернизација на образованието, Природно-математичкиот факултет во моментов реализира три обуки со наслов:

Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника (www.prirodninauki.com)

Примена на софтверот ЕДУБУНТУ и други образовни компјутерски апликации во наставата од природната група предмети иматематика (www.edubuntu.info)

Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија (www.blumova-taksonomija.com)

Повеќе за секоја од обуките можете да најдете на наведените веб страни.