Journal Content

Поради колективен годишен одмор, Службата за студентски прашања, нема да работи од 14.07.2014 г. до 08.08.2014 година. Прв работен после одморите е 11 август 2014 година.

Ви благодариме за разбирањето,

Journal Content

Пријавување на испити во есенски испитен рок во уч.2013/2014 година

ВАЖНО!!! Задолжително електронско пријавување на испити во есенски (август-септември) испитен рок 2013/14 само за студентите од ПРВА, ВТОРА И ТРЕТА година www.iknow.ukim.edu.mk од 26.06.2014 до 17.08.2014 г. За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на keti@pmf.ukim.mk. За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. Во пораката ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се напише ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ, име и презиме на студент и мејл адреса со која е регистриран во системот.

Заверката на летниот семестар и пријавување на испитите во летниот (јунски) испитен рок во учебната 2013/2014 ќе се одвива од 19.05.2014 до 26.05.2014 год., се продолжува до 28.05.2014 г.

Упатство за пријавување на испити

Упатство за запишување на семестар

Начин на плаќање на административна такса повeќе...

Резултати од испитот по Англиски јазик, проф. Марија Авшар од првата декада во јункиот испитен рок во ул.2013/2014 година

 

Journal Content

Покана за визитинг професор од страна на Универзитетот во Шангај повеќе...

Посета на министерот за образование и наука повеќе...

Свечено одбележан почетокот на наставата на дисперзираните студии по информатика во К. Паланка повеќе...

Скенирачки електронски микроскоп на ПМФ повеќе...

Утврден концептот за школа за докторски студии на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повеќе...

60 години Македонско географско друштво повеќе...

Journal Content

Во рамките на Проектот за модернизација на образованието, Природно-математичкиот факултет во моментов реализира три обуки со наслов:

Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника (www.prirodninauki.com)

Примена на софтверот ЕДУБУНТУ и други образовни компјутерски апликации во наставата од природната група предмети иматематика (www.edubuntu.info)

Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија (www.blumova-taksonomija.com)

Повеќе за секоја од обуките можете да најдете на наведените веб страни.

 

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице за посредување во врска со информации од јавен карактер

Секретар
Сања Мицковиќ
3249-809
sekretar@pmf.ukim.mk