Navigation
 

 СИТЕ УПЛАТИ СЕ ВРШАТ НА  ЖИРО – СМЕТКАТА  НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ   ФАКУЛТЕТ  ОБРАЗЕЦ ПП50:

  • СМЕТКА НА НБРМ                                                100000000063095
  • СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК НА ПМФ             1600110804 788 19
  • ПРИХОДНА ШИФРА  ПРОГРАМА НАЧИН                    723012      41          2

НАПОМЕНА:

НА УПЛАТНИЦАТА НА МЕСТОТО  "ЦЕЛ НА ДОЗНАКА" ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ИСПИШЕ ИНСТИТУТОТ - РЕДОВЕН/ВОНРЕДЕН И СЕМЕСТАРОТ НА КОЈ ШТО Е ЗАПИШАН СТУДЕНТОТ.

НА УПЛАТНИЦАТА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ГИ ПОПОЛНУВААТ ГРАФИТЕ ЗА   "ПРИХОДНА ШИФРА" НА СЛЕДНИОТ НАЧИН:

723011 ТАКСИ ЗА ДИПЛОМА И СЕРТИФИКАТ

723012 ТАКСА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

723013 ТАКСА ЗА ИСПИТ

723014 ТАКСА ЗА ЛАБОРАТОРИЈА

723019 ДРУГИ ОБРАЗОВНИ ТАКСИ

___________________________________________

ПОТРЕБНИ УПЛАТИ ЗА ДИПЛОМИРАЊЕ:

СИТЕ УПЛАТИ СЕ ВРШАТ НА  ЖИРО – СМЕТКАТА  НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ   ФАКУЛТЕТ  ОБРАЗЕЦ ПП50:

  • СМЕТКА НА НБРМ                                                100000000063095
  • СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК НА ПМФ             1600110804 788 19
  • ПРИХОДНА ШИФРА  ПРОГРАМА НАЧИН                    7230XX      41          2

НА УПЛАТНИЦАТА ЗАДОЛЖИТЕЛНО  ДА ГИ ПОПОЛНУВААТ ГРАФИТЕ ЗА   "ПРИХОДНА ШИФРА"  НА СЛЕДНИОТ НАЧИН:

723011  УВЕРЕНИЕ ЗА ДИПЛОМИРАЊЕ И ДИПЛОМА – 3000,00  ден.

723019   ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКА РАБОТА И ПРОВЕРКА НА ДОСИЕ  - 2000,00 ден.

723019  ДОДАТОК НА ДИПЛОМА – 500,00 ден.

НА УПЛАТНИЦАТА НА МЕСТОТО  "ЦЕЛ НА ДОЗНАКА" ЗАДОЛЖИТЕЛНО  ДА СЕ ИСПИШЕ ИНСТИТУТОТ ЗА  _________.