Navigation
 

 

С О О П Ш Т Е Н И Е  

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР И УПИС НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

            СЕ  ИЗВЕСТУВААТ РЕДОВНИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, ДЕКА ЗАВЕРУВАЊЕТО НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР И ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ.2016/2017 ГОДИНА ЌЕ СЕ ОДВИВА ОД  23.01.2017 ДО 01.02.2017 ГОДИНА.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

·ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ  НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР СО 50,00 ДЕН. АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА *

·ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР СО 50,00 ДЕН. АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА *

·ПОПОЛНЕТ И ПОТПИШАН ОБРАЗЕЦ ЗА ЕКТС ЗА ПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ, ОДНОСНО ЗА ОСВОЕНИ КРЕДИТИ И ЗА ПРИЈАВЕНИ ПРЕДМЕТИ КОИ ЌЕ ГИ СЛУШААТ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР (ОБРАЗЕЦОТ СЕ ПОПОЛНУВА ВО КООРДИНАЦИЈА СО КООРДИНАТОРОТ НА СООДВЕТНАТА СТУДИСКА ГРУПА-НАСОКА).

· УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТЕНИ 200,00 ДЕН. ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

· УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТЕНИ 100,00 ДЕН. ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

· УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТЕНИ 100,00 ДЕН.ЗА ТЕТРАТКИ

· УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТЕНИ 100,00 ДЕН. ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА ПМФ,  (* САМО ЗА ОНИЕ СТУДЕНТИ, КОИ ШТО САКААТ ДА БИДАТ ЧЛЕНОВИ НА       СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА ПМФ)

·УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА УПИС НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ. 2016/2017 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ВО ДРЖАВНА КВОТА.

· ИЗНОСОТ НА СУМАТА, ПРЕТСТАВУВА ЗБИР НА ВКУПНАТА СУМА ОД ЦЕНАТА НА КРЕДИТИ ПРИ ПРВО ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ И ВКУПНАТА ЦЕНА НА КРЕДИТИ ЗА ПРЕЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ (ДОКОЛКУ СТУДЕНТОТ ПРЕЗАПИШУВА ПРЕДМЕТИ), СОГЛАСНО ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЕКТС ОДОБРЕН ОД КООРДИНАТОРИТЕ ЗА ЕКТС. ЦЕНИТЕ НА КРЕДИТИ СЕ ОДРЕДЕНИ СОГЛАСНО СО ОДЛУКА НА ДЕКАНАТСКА УПРАВА БР. 02-3456/2 ОД 15.02.2010 ГОДИНА,

ИЛИ,

· УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТЕНА РАТА ЗА РЕДОВНИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ПОТПИШАН СО ФАКУЛТЕТОТ. ИЗНОСОТ НА СУМАТА, ПРЕТСТАВУВА ЗБИР НА ВКУПНАТА СУМА ОД ЦЕНАТА НА КРЕДИТИ ПРИ ПРВО ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ И ВКУПНАТА ЦЕНА НА КРЕДИТИ ЗА ПРЕЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ (ДОКОЛКУ СТУДЕНТОТ ПРЕЗАПИШУВА ПРЕДМЕТИ), СОГЛАСНО ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЕКТС ОДОБРЕН ОД КООРДИНАТОРИТЕ ЗА ЕКТС. ЦЕНИТЕ НА КРЕДИТИ СЕ ОДРЕДЕНИ СОГЛАСНО СО ОДЛУКА НА ДЕКАНАТСКА УПРАВА БР. 02-3456/2 ОД 15.02.2010 ГОДИНА.

СИТЕ УПЛАТИ СЕ ВРШАТ НА ОБРАЗЕЦ ПП50:

- назив и седиште на примач                                            ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                           НБРМ                             

- трансакциска сметка                                                   100000000063095

 - сметка на буџетски корисник на ПМФ                            1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                                  723012 - 41 – 2

- цел на дознака                             (упис на летен сем. во уч.2016/2017 г. студии по_____)

НАПОМЕНА :

ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО  ЕЛЕКТРОНСКО ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ.2016/2017 ГОДИНА, ЌЕ СЕ ОДВИВА

ОД 11.01.2017 ДО 01.02.2017 ГОД., ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ СЕ ВОДАТ ВО ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ “I-KNOW”, ЗАПИШАНИ ВО 1,3,5,7,9 и 11 СЕМЕСТАР (СТУДЕНТИТЕ ОД 13 И 15 СЕМЕСТАР, КАКО И СТУДЕНТИТЕ  ОД 11 СЕМЕСТАР НА СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА, НЕ ТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКИ ДА ГО ЗАПИШУВААТ ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР).

*Електронскиот начинот на плаќање на административна такса е објавен на web страницата на ПМФ, www.pmf.ukim.edu.mk и на огласната табла.  Кодот кој студентите,  ќе го добијат во повратната порака, како  успешна електронска уплата на администратитвната такса преку СМС, студентите се должни да го впишат при електронското запишување на летниот семестар во i-know системот (во менито запишани семестри во полето таксени за зимски семестар 2016/2017 година) во износ од  50,00 денари.

 

23.12.2016 ГОД.                                                                                     ОД ДЕКАНАТОТ,