Navigation
 
Journal Content

Документи за пријавување на Конкурсот за запишување студенти на ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК  за прв циклус студии на студиските програми

на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2013/14 година

Пријавување на кандидатите  само на на 17 септември 2013 година

Објавување резултати од успехот од средно образование 18.09.2013 г.

Поднесување на приговори во Архивата на ПМФ до 19.09.2013 година, до 11.00 часот (приговорите се однесуваат само за технички грешки при пресметка на бодовите од успехот за средно образование)

Објавување решение за прием на кандидатите 19.09.2013 г.

Запишување на кандидати 20  септември 2013 од 08.00 до 14.00 часот

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk  и да ја пополни електронската пријава.

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил  од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето.

 

 При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1.       пријавен лист, со уплата на 50,00 денари административната такса

            *(начинот на плаќење е објавен на огласната табла и на web страницата на ПМФ-подоле)

2.     електронска пријава

3.       оригинални свидетелства од сите класови

4.       документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)

5.       извод од матичната книга на родените

6.       доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)

7.       потврда за уплатa:

 

- на 300 денари на жиро-сметката на Природно-математичкиот факултет

 - СМЕТКА НА НБРМ                                                      100000000063095

                  - СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК НА ПМФ           1600110804 788 19

                 - ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА                              723019 - 41 - 2

                  - цел на дознака:                                                         за пријавување на Конкурс

Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесу­ваат, освен горенаведените, и документите наведени во глава IV, точка 3.

        - договор за вработување на неопределено време и фотокопија од М1/М2 образец и оргинал на увид, или

        - лекарско уверение за причините наведени во точка 1  став 2, издадено од Јавната здравствената станица на

          Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

 Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите претходно да направат преписи од докумен­тите за свои потреби.

  * уплата во износ 50,00 денари за административна такса, се уплаќаат исклучиво  на уплатната сметката на Буџет на Република Македонија , на образец ПП50  кој  се пополнува  на следниов начин:

Назив на примач:                                 Буџет на Р. Македонија

Банка:                                                   НБРМ

Уплатна сметка                                    840-ХХХ-03161

ХХХ     -  се пополнува ознаката на општината, на адреса на живеење на уплатувачот на таксата, на студентот, согласно списокот на општини.

Приходна шифра-програма-начин         722313-00-2

 

СПИСОК НА ОПШТИНИ СО ОЗНАКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ред.бр. 

Назив на општината

Ознака на општината

1

Арачиново

101

2

Берово

102

3

Битола

103

4

Богданци

104

5

Боговиње

105

6

Босилово

106

7

Брвеница

107

8

Валандово

108

9

Василево

109

10

Вевчани

110

11

Велес

111

12

Виница

112

13

Вранештица

113

14

Врепчиште

114

15

Гевгелија

115

16

Гостивар

116

17

Градско

117

18

Дебар

118

19

Дебарца

119

20

Делчево

120

21

Демир Капија

121

22

Демир Хисар

122

23

Дојран

123

24

Долнени

124

25

Другово

125

26

Желино

126

27

Зајас

127

28

Зелениково

128

29

Зрновци

129

30

Илинден

130

31

Јегуновце

131

32

Кавадарци

132

33

Карбинци

133

34

Кичево

134

35

Конче

135

36

Кочани

136

37

Кратово

137

38

Крива Паланка

138

39

Кривогаштани

139

40

Крушево

140

41

Куманово

141

42

Липково

142

43

Лозово

143

44

Маврово и Ростуше

144

45

Македонки Брод

145

46

Македонска Каменица

146

47

Могила

147

48

Неготино

148

49

Новаци

149

50

Ново Село

150

51

Осломеј

151

52

Охрид

152

53

Петровец

153

54

Пехчево

154

55

Пласница

155

56

Прилеп

156

57

Пробиштип

157

58

Радовиш

158

59

Ранковце

159

60

Ресен

160

61

Росоман

161

62

Старо Нагоричане

162

63

Свети Николе

163

64

Сопиште

164

65

Струга

165

66

Струмица

166

67

Студеничани

167

68

Теарце

168

69

Тетово

169

70

Центар Жупа

170

71

Чашка

171

72

Чешиново и Облешево

172

73

Чучер Сандево

173

74

 Штип

174

75

Аеродром

175

76

Бутел

176

77

Гази Баба

177

78

Ѓорче Петров

178

79

Карпош

179

80

Кисела Вода

180

81

Сарај

181

82

Центар

182

83

Чаир

183

84

Шуто Оризари

184

85

Град Скопје

185

 

Journal Content

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ  НА

УНИВЕРЗИТЕТОТ  „ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“

  ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ВО УЧ. 2013/2014 ГОДИНА

НА 13 И 16 СЕПТЕМВРИ 2013 ГОДИНА ОД 08.00 ДО 14.00 ЧАСОТ

 

1.      Индекс и  студентска легитимација; (истите можат да се подигнат од Службата  за студентски прашања - бесплатно);

2.      Две фотографии со големина од (3,5х4,5) и една фотографија со големина (2х3);

3.      Образец за запишување на  семестар;

4.      Пријавен лист од Државниот завод за статистика на РМ. (Образец ШВ. 20)

 

Потврда за уплатени средства во износ од:

 

      5.     200,00 денари, за оформување на студентско досие;

6.     100,00 денари за библиотечен фонд за библиотеките на Институтите при ПМФ;   

7.     100,00 денари за колективно осигурување на студентите на ПМФ од несреќен   случај;

      8.   100,00 денари за Студентски парламент *

              (само за оние студенти, што сакаат да бидат членови на Студентскиот парламент);

9.     750,00 денари за информатички, културни и спортски  активности на студентите на

         ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје; 

10.  100,00 денари за обезбедување;

11.  350,00 денари за прирачник,

 

12.   прва рата од 100 EUR (во денарска противвредност, според средниот курс на

Народна банка на РМ на денот на уплатата) за редовните студенти запишани  

во  државна квота, или

 

13.  прва рата од 200 EUR (во денарска противвредност, според средниот курс на

       Народна банка на РМ на денот на уплатата) за редовни студенти запишани

       со кофинансирање од 400 EUR (на две рати) во согласност со Конкурсот, или

 

 14.  прва рата од 200 EUR (во денарска противвредност, според средниот курс на

            Народна банка на РМ на денот на уплатата) за вонредни студенти запишани

            со кофинансирање од 400 EUR (на две рати) во согласност со Конкурсот.

 

ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ УПЛАТИ ОД РЕД.БР. 5 ДО РЕД.БР.14, СЕ УПЛАЌААТ НА

ОБРАЗЕЦ ПП50 НА ЖИРО-СМЕТКАТА НА ПМФ, НА СЛЕДНИОВ НАЧИН:

- Назив и седиште на примач                                                      ПМФ – СКОПЈЕ

- Банка на примач                                                                           НБРМ

- трансакциска сметка                                                                   100000000063095

- сметка на буџетски корисник-единка-корисник                1600110804 788 19                       

- приходна шифра – програма – начин                                    723019  41  2

Напомена:  Во деновите на упис на примените студенти, на 29 и 30 август 2013 г., од 08.00 до 14.00 часот, студентите, ќе имаат можност да ги извршат уплатите на ПМФ во просторија 95, каде ќе биде сместен службеник од Комерцијална банка.

Студентите на ПМФ ќе можат да подигнат пополнети уплатници за гореневедените уплати, додека потребните обрасци за упис можат да ги набават во книжарата на главниот влез на старата зграда.

Студентите кои нема да се запишат во горенаведените рокови, го губат правото на упис.

 15.  50,00 денари за административна такса, се уплаќаат исклучиво  на уплатната сметката на Буџет на Република Македонија , на образец ПП50  кој  се пополнува  на следниов начин:

 

Назив на примач:                           Буџет на Р. Македонија

Банка:                                               НБРМ

Уплатна сметка                               840-ХХХ-03161

ХХХ     -  се пополнува ознаката на општината, на адреса на живеење уплатувачот на таксата на студентот, согласно  списокот на општини)

Приходна шифра-програма-начин         722313-00-2

 

Списокот со ознаки на општините во Република Македонија, може да го погледнете подоле на страницава.