Navigation
 
Journal Content

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, ВО УЧ. 2015/2016 ГОДИНА, ПРИМЕНИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК

ЗАПИШУВАЊЕ НА 10 И 11 СЕПТЕМВРИ ВО 2015 Г. (ЧЕТВРТОК И ПЕТОК)

ОД 08.00 ДО 14.00 ЧАСОТ.

 1.     Индекс и студентска легитимација; (истите можат да се подигнат од Службата за студентски прашања – бесплатно.

2.     Две фотографии со големина од (3,5 х 4,5) и една фотографија со големина (2х3).

3.     Образец за запишување на семестар.

4.     Пријавен лист од Државниот завод за статистика на РМ. (Образец ШВ.20).   

 Потврда за уплатени срества во износ од:

 5.     200,00 денари, за оформување на студентско досие;

6.     100,00 денари за библиотечен фонд за библиотеките на Институтите при ПМФ;

7.     100,00 денари за колективно осигурување на студентите на ПМФ од несреќен случај;

8.     100,00 денари за Студентски парламент*

(само за оние студенти, што сакаат да бидат членови на Студентскиот парламент);

9.     750,00 денари за информатички, културни и спортски активности на студентите на ПМФ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје;

10.  100,00 денари за обезбедување;

11.  350,00 денари за прирачник;

 12.  прва рата од 100 EUR (во денарска противвредност, според средниот курс на Народна банка на РМ на денот на уплатата) за редовните студенти запишани во државна квота, или

 13.  прва рата од 200 EUR (во денарска противредност, според средниот курс на Народна банка на РМ на денот на уплатата) за редовни студенти запишани со кофинансирање од 400 EUR (на две рати) во согласност со Конкурсот, или

 14.  прва рата од 200 EUR (во денарска противвредност, според средниот курс на Народна банка на РМ на денот на уплатата) за вонредни студенти запишани со кофинансирање од 400 EUR (на две рати) во согласност со Конкурсот.

 ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ УПЛАТИ ОД РД. БР. 5 ДО РЕД. БР. 14, СЕ УПЛАЌААТ НА ОБРАЗЕЦ ПП50 НА ЖИРО-СМЕТКАТА НА ПМФ, НА СЛЕДНИОВ НАЧИН:

 - Назив и седиште на примач                                         ПМФ – СКОПЈЕ

- Банка на примач                                                          НБРМ

- трансакциска сметка                                                   100000000063095

- сметка на буџетски корисник-единка-корисник              1600110804 788 19

- приходна шифра – програма – начин                              723019  41  2

 Напомена: Во деновите на упис на примените студенти, на 24 и 25 август 2015 година од 08,00 до 14,00 часот, студентите, ќе имаат можност да ги извршат уплатите на ПМФ во просторија 95, каде ќе биде сместен службеник од Комерцијалната банка. Студентите на ПМФ ќе  можат да подигнат пополнети уплатници за горенаведените уплати, додека потребните обрасци за упис можат да ги набават во книжарата на гл

15.  административна такса од 50,00 денари, се уплаќа исклучиво на уплатната сметка на Буџет на Република Македонија, на образец ПП50 кој се пополнува на следниов начин:

 Назив на примач:                                              Буџет на Р. Македонија

 Банка:                                                              НБРМ

 Уплатна сметка:                                               840-ХХХ-03161

 ХХХ - се пополнува ознаката на општината, на адреса на живеење уплатувачот на таксата на студентот, согласно списокот на општини)

 Приходна шифра – програма – начин           722313-00-2

 

СПИСОК НА ОПШТИНИ СО ОЗНАКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

Ред.бр. 

Назив на општината

Ознака на општината

1

Арачиново

101

2

Берово

102

3

Битола

103

4

Богданци

104

5

Боговиње

105

6

Босилово

106

7

Брвеница

107

8

Валандово

108

9

Василево

109

10

Вевчани

110

11

Велес

111

12

Виница

112

13

Вранештица

113

14

Врепчиште

114

15

Гевгелија

115

16

Гостивар

116

17

Градско

117

18

Дебар

118

19

Дебарца

119

20

Делчево

120

21

Демир Капија

121

22

Демир Хисар

122

23

Дојран

123

24

Долнени

124

25

Другово

125

26

Желино

126

27

Зајас

127

28

Зелениково

128

29

Зрновци

129

30

Илинден

130

31

Јегуновце

131

32

Кавадарци

132

33

Карбинци

133

34

Кичево

134

35

Конче

135

36

Кочани

136

37

Кратово

137

38

Крива Паланка

138

39

Кривогаштани

139

40

Крушево

140

41

Куманово

141

42

Липково

142

43

Лозово

143

44

Маврово и Ростуше

144

45

Македонки Брод

145

46

Македонска Каменица

146

47

Могила

147

48

Неготино

148

49

Новаци

149

50

Ново Село

150

51

Осломеј

151

52

Охрид

152

53

Петровец

153

54

Пехчево

154

55

Пласница

155

56

Прилеп

156

57

Пробиштип

157

58

Радовиш

158

59

Ранковце

159

60

Ресен

160

61

Росоман

161

62

Старо Нагоричане

162

63

Свети Николе

163

64

Сопиште

164

65

Струга

165

66

Струмица

166

67

Студеничани

167

68

Теарце

168

69

Тетово

169

70

Центар Жупа

170

71

Чашка

171

72

Чешиново и Облешево

172

73

Чучер Сандево

173

74

 Штип

174

75

Аеродром

175

76

Бутел

176

77

Гази Баба

177

78

Ѓорче Петров

178

79

Карпош

179

80

Кисела Вода

180

81

Сарај

181

82

Центар

182

83

Чаир

183

84

Шуто Оризари

184

85

Град Скопје

185
 

Journal Content

 о согласност со член 110 Законот за високото образование и Статутот на Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Одлуката на Владата на РМ за бројот на студентите за запишување во прва година на државните високообразовни установи во учебната 2015/2016 година, (бр. 42-5457/1 од 8 јуни 2015 година), Одлуката на Владата на РМ за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во РМ во прва година на државните високообразовни установи во учебната 2015/2016 година (бр. 42-5382/1 од 8 јуни 2015 година) и Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,  бр. 02-306/3, донесена на 192. седница одржана на 16.3.2015 година, Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје објавува

К О Н К У Р С

за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Природно-математичкиот факултет на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје во учебната 2015/2016 година

 

На Природно-математичкиот факултет на Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во прва година на прв циклус студии, за кои се стекнува универзитетска диплома, во учебната 2015/2016 година може да се запишат следниов број студенти:

 

 

 

ФАКУЛТЕТИ

- СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -

 

редовни во државна квота

 

износ на надоместок (во евра)

 

 

редовни со кофинансирање

 

износ на ко-

финанси-

рање (во евра)

 

 

вонредни

износ на ко-

финансирање за вонредни сту- денти(во евра)

 

 

вкупен број на студенти

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ

550

 

335

 

225

 

1110

Природно-математички факултет (8 семестри)

550

200

335

400

225

400

1110

§  студии по математика

120

 

30

 

 

20

 

170

- наставна математика

 

 

 

 

 

 

 

- теориска математика

 

 

 

 

 

 

 

- математичка економија

 

 

 

 

 

 

 

- математичко програмирање

 

 

 

 

 

 

 

- математика - информатика

(применета)

 

 

 

 

 

 

 

- математика - информатика

(наставна)

 

 

 

 

 

 

 

§  студии по физика

100

 

30

 

10

 

140

- наставна физика

 

 

 

 

 

 

 

- физика на компјутер. хардвер

 

 

 

 

 

 

 

- применета физика -

материјали и уреди

 

 

 

 

 

 

 

- теориска физика

 

 

 

 

 

 

 

- медицинска физика

 

 

 

 

 

 

 

- астрономија и астрофизика

 

 

 

 

 

 

 

- метеорологија

 

 

 

 

 

 

 

- геофизика

 

 

 

 

 

 

 

- физика на сончева енергија

 

 

 

 

 

 

 

- форензичка физика

 

 

 

 

 

 

 

§  студии по хемија

60

 

40

 

30

 

130

- наставна хемија

10

 

10

 

10

 

30

- применета хемија

20

 

10

 

10

 

40

- применета хемија - аналитичка биохемија

30

 

20

 

10

 

60

- применета хемија - хемија на животна средина (во мирување)

-

 

-

 

-

 

-

§  студии по биологија

110

 

60

 

 

 

170

- биологија (за наставен кадар во средно образование)

20

 

15

 

 

 

35

- биохемија и физиологија

55

 

25

 

 

 

80

- екологија

15

 

10

 

 

 

25

- молекуларна биологија

20

 

10

 

 

 

30

§  студии по географија

90

 

105

 

95

 

290

- наставна географија

25

 

25

 

25

 

75

- географски информациски системи

20

 

20

 

20

 

60

- туризам

30

 

50

 

40

 

120

- демографија

15

 

10

 

10

 

35

§  студии по етнологија и антропологија

20

 

20

 

20

 

60

§  двопредметни студии

50

 

50

 

50

 

150

- биологија-хемија

 

 

 

 

 

 

 

- математика-физика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Услови и критериуми за запишување

 

1.     Право  на  запишување  на  прв  циклус  студии  (прв  циклус  на  академски  и  на  стручни  студии)  на факултетите имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура.

 

Ако на конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии во првиот уписен рок не се пријават доволен број кандидати кои ги исполнуваат условите од претходниот став, право на упис на прв циклус студии можат да имаат и лицата кои положиле училишна матура во гимназиско  образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење.

 

Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

 

По исклучок, под услови кои ги утврдува факултетот, на студии можат да се запишат и лица без претходно завршено соодветно образование, ако станува збор за исклучително надарени лица за кои може да се очекува дека и без завршено претходно образование успешно ќе ги завршат студиите.

 

2.     Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите.

 

На прв циклус студии на факултетите можат да се запишуваат и вонредни студенти, доколку тоа го овозможува карактерот на студиската програма.

 

3.     На прв циклус студии на факултетите можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети и виши школи. Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до 10% од вкупниот број редовни студенти на соодветниот факултет утврден во Конкурсот.

 

Рангирањето на кандидатите од претходниот став ќе се врши според успехот од претходно завршеното високо односно вишо образование, освен на студиските програми за кои поради специфичностите е потребна проверка на знаењата и умеењата. Сродноста ја утврдуваат и објавуваат факултетите.

Кандидатите од оваа точка се запишуваат со кофинансирање на студиите, како и кандидатите од глава V

од Конкурсот.

4.     Начинот на селекција на кандидатите ќе се врши во зависност од видот на студиските програми за кои тие конкурираат, и тоа:

 

а)  студиски програми каде селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование;

 

б)  студиски програми каде селекцијата ќе се врши врз основа на успехот од средното образование и со проверка на знаењата и умеењата на кандидатите. Тоа се однесува на студиски програми со посебни специфичности.

 

5.     Основeн  критериум  за  селекција  на  кандидатите  за  запишување  на  прв  циклус  студии  е  успехот постигнат во средното образование. Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени.

 

а)  На студиските програми каде селекцијата се врши само според успехот од средното образование, кандидатите може да освојат најмногу 100 поени, и тоа: општиот успех по сите предмети учествува со 60%, а успехот постигнат на државната матура учествува со 40%.

 

а.1.       На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши само според успехот од средното образование, бодирањето се врши на следниов начин:

- Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа

основа може да се добијат најмногу 60 поени.

а.2.        За кандидатите кои полагале државна матура во учебната 2014/2015 и во учебната

2013/2014 година бодирањето на успехот постигнат при полагањето на државната матура носи најмногу 40 поени и се врши на следниов начин:

За трите екстерни предмети:

- За кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е соодветен за студиската програма  на која  конкурираат, кон  оценката од секој  екстерен  предмет  се

додава перцентилниот ранг на кандидатот (изразен во проценти) за содветниот предмет

поделен со 20.

- За кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е несоодветен за студиската програма на која конкурираат, поените од тој предмет, добиени според горната

методологија, се множат со фактор 0,5.

По оваа основа можат да се добијат најмногу 30 поени за трите екстерни предмети.

 

За интерниот предмет:

- Оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е соодветен за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множи со коефициент 1,2.

- Оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е несоодветен

за  студиската програма на која кандидатот конкурира, се множи со коефициент 0,8.

По оваа основа можат да се добијат најмногу 6 поени за соодветен, односно 4 поени за несоодветен интерен предмет.

 

За проектната задача:

Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 поени.

а. 3.       За  кандидатите  кои  полагале  државна  матура  заклучно  со  учебната  2012/2013 година бодирањето на успехот постигнат при полагањето на државната матура носи најмногу

40 поени и се врши на следниов начин:

 

За двата екстерни предмета:

-  За кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е соодветен за студиската програма на која конкурираат, кон оценката од секој екстерен предмет се додава перцентилниот ранг на кандидатот за содветниот предмет поделен со 20.

-  За кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е несоодветен за студиската програма на која конкурираат, поените за тој предмет се множат со фактор 0,5.

По оваа основа можат да се добијат најмногу 20 поени за двата екстерни предмета.

 

За двата интерни предмета:

- Оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а кои се соодветни   за  студиската  програма  на  која  кандидатот  конкурира,  се  множат  со коефициент 1,6.

- Оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а кои се

несоодветни  за    студиската  програма  на  која  кандидатот  конкурира  се  множат  со коефициент 1.

Вака добиените производи се собираат.

соодветен и еден несоодветен и 10 поени за два несоодветни предмета.

 

За проектната задача:

Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 поени.

 

а. 4.      За  кандидатите  кои  полагале  училишна  матура  или  завршен  испит  по  завршено средно образование со четиригодишно траење, бодирањето на успехот постигнат при полагањето носи најмногу 20 поени и се врши на следниов начин:

- Оценките од предметите кои се полагаат на училишната матура односно завршниот испит се множат со коефициент 1,6. Добиените производи се собираат. По оваа основа можат да

се добијат најмногу 16 поени. Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 поени.

 

а. 5.     За кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната 2007/2008 година и не полагале државна матура, освен пресметувањето на бодовите од точка 5.а.1, се пресметуваат и најмногу 40 поени од предметите кои се значајни за студиската програма, и тоа: збирот од оценките од секој од двата предмета значајни за студиската програма (Прилог

3) се дели со бројот на оценките (независно во колку години предметот се слушал во средното образование) и вака добиениот среден успех, за секој предмет одделно, се множи со 4. По оваа основа може да се добијат најмногу 20 поени за еден предмет, односно вкупно 40 поени за двата предмета.

 

в)  На Природно-математичкиот факултет (наставни студиски програми) се врши претселекција на кандидатите по пат на интервју, која не се бодира. Кандидатите се рангираат согласно точките 5.а.1 и 5.а.2 од Конкурсот.

 

III. Селекција на кандидатите

 

1.  За реализација на Конкурсот за запишување, наставно-научниот совет на факултетот формира Конкурсна комисија, а Архитектонскиот факултет и факултетите од областа на уметностите формираат и комисии за проверка на знаењата и умеењата.

комисија. Универзитетската конкурсна комисија ја следи реализацијата на Конкурсот на факултетите, се грижи за доследно почитување на одредбите во Конкурсот, дава упатства и мислења во текот на неговото спроведување. Универзитетската конкурсна комисија донесува Упатство за реализација на Конкурсот.

 

3.  Рангирањето на кандидатите го вршат конкурсните комисии на одделните факултети.

 

4.  Конкурсната комисија, на огласната табла на факултетот, објавува прелиминарна ранг-листа со поените од средното  образование  (среден  успех),  и  резултатите  од  проверката  на  знаењата  и  умеењата,  на студиските програми каде што таа се спроведува.

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Во спротивно, го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресметувањето на бодовите, и се упатува до деканатската управа на факултетот. Решението на управата по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетите.

 

По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање, конкурсната комисија на соодветниот факултет објавува решение за прием на студенти (конечна ранг-листа), врз основа на што се врши запишување на студенти.  Решението на конкурсната комисија за прием на студенти (конечната ранг-листа), факултетот истовремено го доставува до Ректоратот на Универзитетот.

 

5. Факултетите на кои по завршувањето на првиот уписен рок ќе останат непополнети места, вршат запишување во втор односно во трет уписен рок.

 

IV. Запишување студенти во државна квота

 

1.  Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање надоместок за студиите, во износ од 200 евра,

во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банката на РМ.

 

Плаќањето на надоместокот, по правило, се врши во две еднакви рати, при запишувањето на зимскиот, односно летниот семестар.

 

Надоместокот од став 1 на оваа точка, студентите кои го задржуваат статусот на редовни студенти во државната квота согласно со Статутот на УКИМ, го поднесуваат во текот на целокупното студирање.

 

2.  Доколку во првиот уписен рок при рангирањето на крајот на листата на примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет кандидати), факултетот ги запишува сите вакви кандидати. Ако, пак, бројот на ваквите кандидати е поголем од 5, тогаш факултетите овие кандидати ги рангираат според дополнителни критериуми: соодветноста на изработената проектна задача при полагањето на државната матура, освоени награди на републички и меѓународни натпревари, членови на спортски репрезентации на РМ, добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко ниво и сл.

 

3.  Припадниците на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства, како и лицата утврдени со одредбата од чл. 23 од истиот Закон (Сл. весник на РМ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), во учебната 2015/2016, ќе се запишуваат надвор од државната квота без плаќање партиципација, односно кофинансирање, под услови за запишување утврдени во овој Конкурс, а нивниот број може да изнесува најмногу до 10% од вкупниот број студенти на соодветната студиска програма.

Правото од претходниот став кандидатите го остваруваат при пријавувањето, со документ од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи. Дополнително доставување документ за кандидатите кои се запишуваат во прва година не се зема предвид.

 

4.  Високообразовната установа нема да наплатува партиципација за:

- деца без родители до 26-годишна возраст, доколку се невработени;

- лица од прв и втор степен на инвалидност;

- воени инвалиди и

- лица растени во домови за напуштени деца до 26-годишна возраст, доколку се невработени.

 

Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до 10% од вкупниот број редовни студенти на соодветниот факултет утврден во Конкурсот.

 

Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на Република Македонија.

 

V.  Запишување студенти со кофинансирање на студиите

 

1.  На факултетите, како редовни студенти се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од државата. Рангирањето во оваа категорија студенти се врши со претходно поднесена изјава од страна на кандидатите дека се согласуваат во текот на целокупното студирање да ги кофинансираат студиите.

2.  Студентите што се запишуваат во оваа категорија, плаќаат надоместок за студиите, во износ од 400 евра, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во најмалку две еднакви рати.

 

Надоместокот од претходниот став на оваа точка студентите го поднесуваат во текот на целокупното студирање.

 

3. Факултетот објавува ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа категорија.

 

Листата на примените кандидати во оваа категорија ја утврдува конкурсната комисија врз основа на ранг-

листата и поднесените изјави за согласност за запишување во оваа категорија.

 

Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со факултетот за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставнобразовниот процес.

 

VI. Запишување вонредни студенти

 

1.  На одделни студиски програми на факултетите, како вонредни студенти може да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и се вработени, како и кандидати кои од оправдани причини не се во можност да се запишат како редовни студенти.

 

За оправдани причини од претходниот став се сметаат: инвалид кој не е во состојба да ја посетува наставата; потешка долготрајна болест, која оневозможува редовно следење на наставата подолго од еден семестар; родител на дете додека трае породилното отсуство.

 

2.  Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.

 

Студентите што се запишуваат во оваа категорија, плаќаат надоместок за студиите, во износ од 400 евра, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во најмалку две еднакви рати.

 

Надоместокот од став 2 на оваа точка студентите го поднесуваат во текот на целокупното студирање.

 

3.  При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите поднесуваат образец М1/М2 нотарски заверен, или лекарско уверение за причините наведени во точка 1 став 2 (издадено од З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во Скопје).

 

VII. Кандидати со завршено средно образование во странство

а) Странски државјани

1.  Странските државјани се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот, а нивниот број може да изнесува најмногу до 20% од вкупниот број редовни студенти (во државна квота и со кофинансирање) утврден на ниво на студиската програма.

За одделни факултети, односно студиски програми се утврдени квоти за запишување странски државјани и нивниот број е даден во Прилог 4 од Конкурсот.

 

2.  Школарината за странските државјани во учебната 2015/2016 година е дадена во Прилог 4.

 

3.  Селекцијата на кандидатите се врши според соодветноста на претходно завршеното средно образование во однос на студиската програма за која се пријавуваат и според успехот од средното образование.

 

Селекцијата на кандидатите кои се пријавуваат за студирање на Архитектонскиот факултет и на факул-

тетите од областа на уметностите, се врши со проверка на знаењата и умеењата (II/5.б).

 

4. При пријавувањето, кандидатите наведуваат на кој факултет, односно студиска програма сакаат да студираат, дали се стипендисти на својата влада или самостојно ги поднесуваат трошоците на студи- рањето.  Со  пријавата  поднесуваат  нострифицирано  свидетелство  за  завршено  средно  образование, заверен  превод  на  изводот  од  матичната  книга  на  родените  и  уверение  за  здравствената  состојба (издадена од З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во Скопје).

 

5.  При пријавувањето, кандидатите странски државјани поднесуваат сертификат за успешно положен тест по македонски  јазик  како  странски  јазик  издаден  од  Центарот  за  тестирање  и  сертифицирање  на македонскиот јазик како странски/втор јазик (ЦЕТИС МАК) при Филолошкиот факултет Блаже Конески“.

 

6.  Странските државјани студенти на Универзитетот го задржуваат истиот статус до дипломирањето.

 

7.  За кандидатите странски државјани кои немаат познавања на македонскиот јазик, Универзитетот Св.

Кирил и Методиј“ во Скопје организира подготвителна настава за изучување на македонскиот јазик.

 

Подготвителната настава се организира во траење од по три месеци интензивен курс во зимскиот и во летниот семестар и се реализира според посебна програма изготвена за таа цел.

Во текот на подготвителната настава се врши континуирана проверка на знаењето на кандидатите -

слушатели.

 

По  успешно  завршување  на  подготвителната  настава  и  полагање  на  завршниот  тест,  кандидатите добиваат сертификат за успешно положен тест по македонски јазик како странски јазик издаден од Центарот за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како странски/втор јазик (ЦЕТИС МАК) при Филолошкиот факултет Блаже Конески“, со што стекнуваат право за пријавување за запишување на Универзитетот во наредната учебна, 2016/2017 година.

Детални информации за полагањето на тестот по македонски јазик како странски јазик, како и за пријавувањето и потребните документи за следење на подготвителната настава за изучување на македонскиот јазик (пријавен лист, уплата на надоместоци, жиро-сметка, и др.) ќе бидат содржани во посебно соопштение објавено од ЦЕТИС МАК при Филолошкиот факултет Блаже Конески“. Соопштението ќе биде достапнo и на интернет-страницата на Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во Скопје www.ukim.edu.mk.

 

б) Државјани на РМ со завршено целокупно средно образование и со дел од средното образование во странство

1.  Кандидатите чии родители се наши иселеници и кандидатите државјани на РМ, кои целокупното средно образование го завршиле во странство се запишуваат надвор од квотата, со кофинансирање на студиите.

 

Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, изнесува денарска противвредност од 400 евра

за една учебна година (како за кандидатите од глава V).

Кандидатите од точка 1, со пријавата, поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование во странство. Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, но најмногу до 10% од државната квота.

 

 

2.  Кандидатите државјани на РМ кои дел од средното образование завршиле во странство се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија, со тоа што, покрај другите документи, поднесуваат и нострифицирани свидетелства за делот од средното образование завршено во странство.

 

 

VIII. Кандидати со завршена меѓународна матура и кандидати од приватните средни училишта во РМ

 

1.  Кандидатите со завршена меѓународна матура се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија. За овие кандидати бодовите од вкупниот успех од средното образование се добиваат согласно точката 5.а.1 од Конкурсот. Бодирањето на успехот постигнат на меѓународната матура се врши на следниов начин: секоја оценка од шесте екстерни  предмети  кои  се  полагаат  на  меѓународната  матура  се  множи  со  коефициент  1,2.  Вака добиените поени се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу 36 поени. Оценката добиена на матурската тема се  множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 поени. Вкупниот успех од меѓународната матура може да донесе најмногу 40 поени.

2.  Кандидатите кои завршиле средно образование во приватните средни училишта во РМ каде што се полага државна матура се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија согласно точката 5.а.1 од Конкурсот.

3.  Кандидатите кои завршиле средно образование во приватните средни училишта во РМ каде што не се полага државна матура се запишуваат надвор од квотата, со кофинансирање на студиите, но најмногу до

10% од државната квота.

 

Сите  кандидати од  глава  VII  точка  а  и  точка  б.1.  се  пријавуваат во  Ректоратот на Универзитетот Св.  Кирил и  Методиј во  Скопје, во  роковите утврдени со  Конкурсот. Кандидатите од глава VII точка б.2. и глава VIII се пријавуваат на соодветниот факултет.

 

IX.  Дополнителни квоти утврдени од Владата на РМ

 

1.  За обезбедување правична и соодветна застапеност на студентите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, на високообразовните установи на Универзитетот Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во учебната 2015/2016 година дополнително може да се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е повисок од 10% од вкупниот број студенти кои се запишуваат во прва година – прв циклус студии на ниво на факлултет. Притоа, во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите заедници, до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република Македонија.

2.  На високообразовните установи на Универзитетот Св. Кирил и Методиј” во Скопје, каде постојат студиски програми кои се застапени и на Државниот универзитет во Тетово, припадниците на албанската заедница може да се запишуваат само во редовните квоти.

3.  Процентот на студентите - припадници на овие заедници, заедно во државната и во дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната заедница во вкупното население на Република Македонија.

 

X.  Рокови за пријавување  и запишување

 

1.  Рокови за кандидатите кои се рангираат само според успехот од средното образование

 

 

прв рок

втор рок

трет рок

Пријавување на кандидатите

13 и 14.8. 2015

3.9.2015

16.9. 2015

Објавување резултати од успехот од средно образование

(прелиминарна ранг-листа)

 

18.8. 2015

 

4.9. 2015

 

Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)

20.8. 2015

9.9. 2015

 

Запишување на кандидатите

24 и 25.8. 2015

10 и 11.9. 2015

21.9. 2015

 

Забелешка:

По  реализацијата  на  првиот  уписен  рок,  за  непополнетите  места  на  факултетите,  односно  студиските програми, Универзитетот ќе објави број на слободни места за запишување во вториот уписен рок во учебната

2015/2016 година.

 

XI.  Документи за пријавување на Конкурсот

 

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да се регистрира на  www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

 

а) При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

 

1.    пријава за запишување (образец А1)

2.    електронска пријава (од iKnow-системот)

3.    оригинални свидетелства од сите класови

4.    документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)

5.    извод од матичната книга на родените

6.    доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)

7.    потврда за уплатa:   на 300 денари на жиро-сметката на Природно-математичкиот факултет

 

 - СМЕТКА НА НБРМ                                                              100000000063095

                  - СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК НА ПМФ                      1600110804 788 19

                 - ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА                                    723019 - 41 - 2

                 - цел на дознака:                                                              за пријавување на Конкурс

б) Кандидатите кои имаат завршено високо или више образование на сродни факултети и виши школи, согласно глава II, точка 3, треба да ги поднесат следниве документи:

1.    пријава за запишување (образец А1)

2.    електронска пријава (од iKnow-системот)

3.    уверение за дипломирање, оргинал или нотарски заверено,

4.    диплома, нотарски заверена,

5.    извод од матичната книга на родените,

6.    доказ за државјанство на РМ (уверение или решение),

7.    студиска програма (издадена од соодветниот факултет),

7.    потврда за уплатa, на 300 денари на жиро-сметката на Природно-математичкиот факултет.

в) Кандидатите кои конкурираат за запишување како ВОНРЕДНИ студенти, освен горенаведените документите наведени во глава VI, точка 3 поднесу­ваат и:

        - договор за вработување на неопределено време и фотокопија од образец М1/М2 нотарски заверен, или

        - лекарско уверение за причините наведени во точка 1  став 2, издадено од Јавната здравствената станица на

          Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

 Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите претходно да направат преписи од докумен­тите за свои потреби.  Составен дел на Конкурсот се:   Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4.

Прилог 1 Листа на екстерни предмети и интерен предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на  Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагале државна матура во учебната 2014/2015 и учебната 2013/2014 година

1.             За  сите  кандидати  задолжителен  екстерен  испит   е  предметот:  македонски  јазик  и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература.

2.             Прв  изборен  екстерен  испит  за   кандидатите со  гимназиско  образование и  со  средно стручно образование  е предметот: математика или странски јазик, а за кандидатите со средно уметничко образование е: странски јазик или естетика/филозофија.

3. Во  прегледот  се  дадени  вториот  изборен  екстерен  предмет  и  интерниот  предмет,  кои кандидатите ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за соодветната студиска програма.

 

факултет

втор изборен екстерен предмет *

изборен интерен предмет

Природно-

математички факултет

 

без ограничување

 

без ограничување

 

* Предметите странски јазик, математика, естетика и филозофија може да се изберат доколку не се избрани како прв изборен екстерен предмет.

 

Прилог 2 Листа на екстерни предмети и интерни предмети од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на  Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагале државна матура заклучно со учебната 2012/2013 година

 

1.     ЗА СИТЕ КАНДИДАТИ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЕКСТЕРЕН ИСПИТ Е ПРЕДМЕТОТ МАЈЧИН ЈАЗИК.

 

    2.  Во прегледот се дадени другите предмети (екстерни и интерни) кои кандидатите ги избираат  при  полагањето  на  државната  матура,  а  кои  се  значајни  за  соодветната студиска програма.

 

 

ФАКУЛТЕТ

СТУДИСКА ПРОГРАМА

ЕКСТЕРЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

 

ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ[

Природно-

математички факултет

 

 

 м атемати ка

математика (напредно ниво)

§ нема ограничување

§ нема ограничување

 ф и зи ка

математика (основно ниво)

§ нема ограничување

§ нема ограничување

 

 

 

 хеми ја

 

 

 

 

нема ограничување

за гимназија:

§ еден предмет од групата природни и технички науки

§ еден предмет од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите

за средно стручно образование

§ еден предмет од групата природни и технички науки

§ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот

 

 

 

 б иологи ја

 

 

 

нема ограничување

за гимназија:

§ биологија или хемија

§ еден предмет од листата на изборни предмети

за средно стручно образование

§ биологија или хем