Navigation
 
Journal Content

Во согласност со член 110 Законот за високото образование и Статутот на Универзитетот Св. Кирил и Методијво  Скопје,  Одлуката на  Владата на  РМ  за  бројот  на  студентите за  запишување во  прва  година  на  државните високообразовни установи во учебната 2016/2017 година, (бр. 42-4317/1 од 1 јуни 2016 година), Одлуката на Владата на РМ за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во РМ во прва година на државните високообразовни установи во учебната 2016/2017  година (бр. 42-4319/1  од 7 јуни 2016 година) и Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје,  бр. 02-212/6, донесена на 202. седница одржана на 22.2.2016 година, Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје објавува

 

   ИЗВАДОК ОД   К О Н К У Р С

за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми

на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје во учебната 2016/2017 година

 

 

На факултетите на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, во прва година на прв циклус студии, за кои се стекнува универзитетска диплома, во учебната 2016/2017 година може да се запишат следниов број студенти:

 

 

 

 

ФАКУЛТЕТИ

- СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -

 

редовни во државна квота

 

износ на надоместок (во евра)

 

 

редовни со кофинансирање

 

износ на ко- финанси-

рање (во евра)

 

 

вонредни

износ на ко- финансирање за вонредни сту- денти(во евра)

 

 

вкупен број на студенти

Природно-математички факултет (8 семестри)

555

200

370

400

255

400

1180

 студии по математика

120

 

30

 

20

 

170

- наставна математика

 

 

 

 

 

 

 

- теориска математика

 

 

 

 

 

 

 

- математичка економија

 

 

 

 

 

 

 

- математичко програмирање

 

 

 

 

 

 

 

- математика - информатика

(применета)

 

 

 

 

 

 

 

- математика - информатика

(наставна)

 

 

 

 

 

 

 

 студии по физика

100

 

30

 

10

 

140

- наставна физика

 

 

 

 

 

 

 

- физика на компјутерски хардвер

 

 

 

 

 

 

 

- применета физика - материјали и уреди

 

 

 

 

 

 

 

- теориска физика

 

 

 

 

 

 

 

- медицинска физика

 

 

 

 

 

 

 

- астрономија и астрофизика

 

 

 

 

 

 

 

- метеорологија

 

 

 

 

 

 

 

- геофизика

 

 

 

 

 

 

 

- физика на сончева енергија

 

 

 

 

 

 

 

- форензичка физика

 

 

 

 

 

 

 

 студии по хемија

60

 

40

 

30

 

130

- наставна хемија

10

 

10

 

10

 

30

- применета хемија

20

 

10

 

10

 

40

- применета хемија - аналитичка

Биохемија

30

 

20

 

10

 

60

- применета хемија - хемија на животна средина (во мирување)

 

 

 

 

 

 

 

 студии по биологија

110

 

70

 

 

-

180

- биологија (за наставен кадар во средно образование)

20

 

15

 

 

-

35

- биохемија и физиологија

55

 

25

 

 

-

80

- екологија

15

 

10

 

 

-

25

- молекуларна биологија

20

 

20

 

 

-

40

 студии по географија

85

 

115

 

115

 

315

- наставна географија

25

 

25

 

25

 

75

- географски информациски системи

20

 

20

 

20

 

60

- туризам

30

 

60

 

60

 

150

- демографија

10

 

10

 

10

 

30

 студии по етнологија и антропологија

30

 

35

 

30

 

95

 двопредметни студии

50

 

50

 

50

 

150

- биологија-хемија

 

 

 

 

 

 

 

- математика-физика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Услови и критериуми за запишување

 

1.     Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на академски и на стручни студии) на факултетите имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура.

 

Ако на конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии во првиот уписен рок не се пријават доволен број кандидати кои ги исполнуваат условите од претходниот став, право на упис на прв циклус студии можат да имаат и лицата кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење.

 

На прв  циклус универзитетски студии од областа на уметностите може да се запише лице кое  положило државна матура, меѓународна матура или училишна матура во уметничко образование.

 

Право  на  запишување  на  прв  циклус  студии  имаат  и  кандидати  со  завршено  четиригодишно  средно образование во  претходните  учебни  години  (пред  учебната 2007/2008  година)  кои  не  полагале државна матура.

По исклучок, под услови кои ги утврдува факултетот, на студии можат да се запишат и лица без претходно завршено соодветно образование, ако станува збор за исклучително надарени лица за кои може да се очекува дека и без завршено претходно образование успешно ќе ги завршат студиите.

 

2.      Кандидатите  се  запишуваат  како   редовни  студенти  финансирани  од  државата  и  редовни  студенти  со кофинансирање на студиите.

 

На прв циклус студии на факултетите можат да се запишуваат и вонредни студенти, доколку тоа го овозможува карактерот на студиската програма.

 

3.      На прв циклус студии на факултетите можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети и виши школи. Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до

10% од вкупниот број редовни студенти на соодветниот факултет утврден во Конкурсот.

 

Рангирањето на кандидатите од претходниот став ќе се врши според успехот од претходно завршеното високо односно вишо образование, освен на студиските програми за кои поради специфичностите е потребна проверка на знаењата и умеењата. Сродноста ја утврдуваат и објавуваат факултетите.

 

Кандидатите од оваа точка се запишуваат со кофинансирање на студиите, како и кандидатите од глава V од

Конкурсот.

 

4.      Начинот на селекција  на кандидатите ќе се врши во зависност од видот на студиските програми за кои тие конкурираат, и тоа:

 

а)  студиски програми каде селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование;

 

б)   студиски програми каде селекцијата  ќе  се врши врз  основа на успехот од средното образование и  со проверка на знаењата и  умеењата на кандидатите. Тоа се однесува на студиски програми со посебни специфичности.

 

5.      Основeн критериум за селекција  на кандидатите за запишување на прв циклус студии е успехот постигнат во средното образование. Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени.

 

а) На студиските програми каде селекцијата се врши само според успехот од средното образование, кандидатите може да освојат најмногу 100  поени, и тоа: општиот успех по сите  предмети учествува со 60%, а успехот постигнат на државната матура учествува со 40%.

 

а.1.       На  студиските  програми  на  кои  селекцијата  ќе  се  врши  само   според  успехот  од  средното образование, бодирањето се врши на следниов начин:

- Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се добијат најмногу 60 поени.

 

а.2.         За  кандидатите  кои  полагале државна  матура во  учебната 2014/2015  и  во  учебната

2013/2014  година бодирањето на успехот постигнат при полагањето на државната матура носи најмногу 40 поени и се врши на следниов начин:

 

За трите екстерни предмети:

- За  кандидатите  кои  на  државната  матура  полагале  екстерен  предмет  кој  е  соодветен  за студиската програма на која конкурираат, кон оценката од секој екстерен предмет се додава перцентилниот ранг на кандидатот (изразен во проценти) за содветниот предмет поделен со 20.

- За кандидатите  кои  на  државната  матура полагале екстерен  предмет кој  е  несоодветен  за

студиската  програма  на  која  конкурираат,  поените  од  тој  предмет,  добиени  според  горната методологија, се множат со фактор 0,5.

 

По оваа основа можат да се добијат најмногу 30 поени за трите екстерни предмети.

 

За интерниот предмет:

- Оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е соодветен за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множи со коефициент 1,2.

- Оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е несоодветен за

студиската програма на која кандидатот конкурира, се множи со коефициент 0,8.

По  оваа  основа  можат  да  се  добијат  најмногу  6  поени  за  соодветен,  односно  4  поени  за несоодветен интерен предмет.

 

За проектната задача:

Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 поени.

 

а. 3.       За  кандидатите кои полагале државна матура заклучно со  учебната 2012/2013  година бодирањето на успехот постигнат при полагањето на државната матура носи најмногу 40 поени и се врши на следниов начин:

а двата  екстерни предмета:

-  За  кандидатите  кои  на  државната  матура  полагале  екстерен  предмет  кој  е  соодветен  за студиската програма на која конкурираат, кон оценката од секој екстерен предмет се додава перцентилниот ранг на кандидатот за содветниот предмет поделен со 20.

- За кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е несоодветен за студиската програма на која конкурираат, поените за тој предмет се множат со фактор 0,5.

По оваа основа можат да се добијат најмногу 20 поени за двата екстерни предмета.

 

За двата  интерни предмета:

- Оценките  од  секој  од  интерните  предмети  кои  се  полагаат  на  државната  матура,  а  кои  се

соодветни за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множат со коефициент 1,6.

- Оценките  од  секој  од  интерните  предмети  кои  се  полагаат  на  државната  матура,  а  кои  се

несоодветни за  студиската програма на која кандидатот конкурира се множат со коефициент 1. Вака добиените производи се собираат.

По оваа основа можат  да се добијат  најмногу  16  поени за два соодветни, 13  поени за еден

соодветен и еден несоодветен и 10 поени за два несоодветни предмета.

 

За проектната задача:

Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 поени.

 

а. 4.       За  кандидатите кои  полагале училишна матура или   завршен испит по  завршено средно образование со четиригодишно траење, бодирањето на успехот постигнат при полагањето носи најмногу 20 поени и се врши на следниов начин:

- Оценките од предметите кои  се полагаат на училишната матура односно завршниот испит  се

множат со коефициент 1,6. Добиените производи се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу 16 поени.

 

Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 поени.

 

а. 5.      За кандидатите кои средното образование го завршиле пред  учебната 2007/2008 година и не полагале државна матура, освен пресметувањето на бодовите од точка 5.а.1, се пресметуваат и најмногу 40 поени од предметите кои се значајни за студиската програма, и тоа: збирот од оценките од секој од двата предмета значајни за студиската програма (Прилог 3) се дели со бројот на оценките езависно во колку години предметот се слушал во средното образование) и вака добиениот среден успех, за секој предмет одделно, се множи со 4. По оваа основа може да се добијат најмногу 20 поени за еден предмет, односно вкупно 40 поени за двата предмета.

 

в)  На Природно-математичкиот факултет (наставни студиски програми) се врши претселекција  на кандидатите по пат на интервју,  која не се бодира. Кандидатите се рангираат согласно точките 5.а.1 и 5.а.2 од Конкурсот.

 

III. Селекција на кандидатите

 

1.   За  реализација  на  Конкурсот  за  запишување,  наставно-научниот  совет  на  факултетот  формира Конкурсна комисија,  а  Архитектонскиот  факултет  и  факултетите од  областа на  уметностите формираат и  комисии  за проверка на знаењата и умеењата.

 

2.   За следење на реализацијата  на Конкурсот,  Ректорската  управа формира Универзитетска конкурсна  комисија.

Универзитетската конкурсна комисија ја следи реализацијата на Конкурсот на факултетите, се грижи за доследно почитување на одредбите во Конкурсот, дава упатства и мислења во текот на неговото спроведување. Универзитетската конкурсна комисија донесува Упатство за реализација на Конкурсот.

 

3.   Рангирањето на кандидатите го вршат конкурсните комисии на одделните факултети.

 

4.   Конкурсната комисија, на огласната табла на факултетот, објавува прелиминарна ранг-листа со поените од сред- ното образование (среден успех), и резултатите од проверката на знаењата и умеењата, на студиските програми каде што таа се спроведува.

 

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Во спротивно, го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресме- тувањето на бодовите, и се упатува до деканатската управа на факултетот. Решението на управата по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетите.

 

По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање, конкурсната комисија  на соодветниот факултет објавува решение за прием на студенти (конечна ранг-листа), врз основа на што се врши запишување на студенти.

 

Решението на конкурсната комисија  за прием на студенти (конечната ранг-листа), факултетот истовремено го доставува до Ректоратот на Универзитетот.

 

5.   Факултетите на кои по завршувањето на првиот уписен рок ќе останат непополнети места, вршат запишување во втор односно во трет уписен рок.

 

IV. Запишување студенти во државна квота

 

1.   Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање надоместок за студиите, во износ од 200  евра,  во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банката на РМ.

 

Плаќањето на надоместокот, по правило, се врши во две еднакви рати, при запишувањето на зимскиот, односно летниот семестар.

 

Надоместокот од став 1 на оваа точка, студентите кои го задржуваат статусот на редовни студенти во државната квота согласно со Статутот на УКИМ, го поднесуваат во текот на целокупното студирање.

 

2.   Доколку  во  првиот  уписен  рок  при  рангирањето на  крајот  на  листата на  примените кандидати  има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет кандидати), факултетот ги запишува сите вакви кандидати. Ако, пак, бројот на ваквите кандидати е поголем од 5, тогаш факултетите овие кандидати ги рангираат според дополнителни критериуми: соодветноста на изработената проектна задача при полагањето на државната матура, освоени награди на републички и меѓународни натпревари, членови на спортски репрезентации на РМ, добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко ниво и сл.

 

3.   Припадниците на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства, како и лицата утврдени со одредбата од чл. 23 од истиот Закон (Сл. весник на РМ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), во учебната

2016/2017, ќе се запишуваат надвор од државната квота без плаќање партиципација, односно кофинансирање,

под услови за запишување утврдени во овој  Конкурс,  а нивниот број  може да изнесува најмногу  до 10%  од вкупниот број студенти на соодветната студиска програма.

Правото од претходниот став кандидатите го остваруваат при пријавувањето, со документ од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи. Дополнително доставување документ за кандидатите кои се запишуваат во прва година не се зема предвид.

 

4.   Високообразовната установа нема да наплатува партиципација за:

-  деца без родители до 26-годишна возраст, доколку се невработени;

-  лица од прв и втор степен на инвалидност;

-  воени инвалиди и

-  лица растени во домови за напуштени деца до 26-годишна возраст, доколку се невработени.

 

Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до 10% од вкупниот број редовни студенти на соодветниот факултет утврден во Конкурсот.

 

Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на Република Македонија.

 

V.  Запишување студенти со кофинансирање на студиите

 

1.   На факултетите, како редовни студенти се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од државата. Рангирањето во оваа категорија студенти се врши со претходно поднесена изјава од страна на кандидатите дека се согласуваат во текот на целокупното студирање да ги кофинансираат студиите.

 

2.   Студентите што се запишуваат во оваа категорија, плаќаат надоместок за студиите, во износ од 400  евра,     во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во најмалку две еднакви рати.

 

Надоместокот од претходниот став на оваа точка студентите го поднесуваат во текот на целокупното студирање.

 

3.   Факултетот објавува ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа категорија.

 

Листата на примените кандидати во оваа категорија ја утврдува конкурсната комисија врз основа на ранг-листата и поднесените изјави за согласност за запишување во оваа категорија.

 

Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со факултетот за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.

 

 

 

VI. Запишување вонредни студенти

 

1.   На одделни студиски програми на факултетите, како вонредни студенти може да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и се вработени, како  и кандидати кои  од оправдани причини  не се во можност да се запишат како редовни студенти.

 

За оправдани причини од претходниот став се сметаат:  инвалид кој не е во состојба  да ја посетува наставата; потешка  долготрајна  болест, која  оневозможува редовно следење на  наставата подолго  од  еден  семестар; родител на дете додека трае породилното отсуство.

 

2.   Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.

 

Студентите што се запишуваат во оваа категорија, плаќаат надоместок за студиите, во износ од 400  евра,     во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во најмалку две еднакви рати.

 

Надоместокот од став 2 на оваа точка студентите го поднесуваат во текот на целокупното студирање.

 

3.   При пријавувањето  за запишување како вонредни студенти, кандидатите поднесуваат образец М1/М2  нотарски заверен, или лекарско уверение за причините наведени во точка 1 став 2 (издадено од З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје).

 

VII. Кандидати со завршено средно образование во странство

 а) Странски државјани

1.   Странските државјани се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот, а нивниот број може да изнесува најмногу до 20% од вкупниот број редовни студенти (во државна квота и со кофинансирање) утврден на ниво на студиската програма.

За одделни факултети, односно студиски програми се утврдени квоти за запишување странски државјани и нивниот број е даден во Прилог 4 од Конкурсот.

 

2.   Школарината за странските државјани во учебната 2016/2017 година е дадена во Прилог 5.

 

3.   Селекцијата на кандидатите се врши според соодветноста на претходно завршеното средно образование во однос на студиската програма за која се пријавуваат и според успехот од средното образование.

Селекцијата на кандидатите кои се пријавуваат за студирање на Архитектонскиот факултет и на факултетите од областа на уметностите, се врши со проверка на знаењата и умеењата (II/5.б).

 

4.   При пријавувањето,  кандидатите наведуваат на кој факултет, односно студиска програма сакаат да студираат, дали се стипендисти на својата  влада или самостојно  ги поднесуваат трошоците на студирањето. Со пријавата поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование, заверен превод на  изводот од матичната книга на родените и уверение за здравствената состојба (издадена од З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје).

 

5.  При пријавувањето, кандидатите странски државјани поднесуваат сертификат за успешно положен тест по македонски јазик како странски јазик издаден од Центарот за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како странски/втор јазик (ЦЕТИС МАК) при Филолошкиот факултет Блаже Конески.

 

6.   Странските државјани студенти на Универзитетот го задржуваат истиот статус до дипломирањето.

 

7.   За кандидатите странски државјани  кои немаат познавања на македонскиот јазик, Универзитетот Св. Кирил и

Методиј во Скопје организира подготвителна настава за изучување на македонскиот јазик.

 

Подготвителната настава се организира во траење од по три месеци интензивен курс во зимскиот и во летниот семестар и се реализира според посебна програма изготвена за таа цел.

 

Во текот на подготвителната настава се врши континуирана проверка на знаењето на кандидатите - слушатели.

 

По успешно завршување на подготвителната настава и полагање на завршниот тест, кандидатите добиваат сертификат за успешно положен тест по македонски јазик како странски јазик издаден од Центарот за тестирање и  сертифицирање на македонскиот јазик како  странски/втор  јазик (ЦЕТИС  МАК) при  Филолошкиот факултет

Блаже Конески“, со што стекнуваат право за пријавување за запишување на Универзитетот во наредната учебна,

2016/2017 година.

Детални информации за полагањето на тестот по македонски јазик како странски јазик, како и за пријавувањето и потребните документи за следење на подготвителната настава за изучување на македонскиот јазик (пријавен лист, уплата на надоместоци, жиро-сметка, и др.) ќе бидат содржани во посебно соопштение објавено од ЦЕТИС МАК при Филолошкиот факултет Блаже Конески“. Соопштението ќе биде достапнo и на интернет-страницата на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје www.ukim.edu.mk.

 

б) Државјани на РМ со завршено целокупно средно образование и со дел од средното образование во странство

 

1.  Кандидатите чии родители се наши иселеници и кандидатите државјани на РМ, кои целокупното средно образование го завршиле во странство се запишуваат надвор од квотата, со кофинансирање на студиите.

 

Селекцијата   на  кандидатите  од  точка  1,  на  Архитектонскиот  факултет  и  на  факултетите  од  областа  на уметностите се врши со проверка на знаењата и умеењата (II/5.б).

 

Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, изнесува денарска противвредност од 400 евра за една учебна година (како за кандидатите од глава V).

 

Кандидатите од точка 1, со пријавата, поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование во странство.

 

Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, но најмногу до 10% од државната квота.

 

2.   Кандидатите државјани  на РМ  кои  дел од средното образование завршиле во странство се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија, со тоа што, покрај другите документи, поднесуваат и нострифицирани свидетелства за делот од средното образо- вание завршено во странство.

 

VIII. Кандидати со завршена меѓународна матура и кандидати од приватните средни училишта во РМ

 

1.   Кандидатите  со  завршена  меѓународна  матура  се  запишуваат  под  истите  услови  и  критериуми  како   и кандидатите  со  завршено  средно  образование во  Република  Македонија.  За овие  кандидати  бодовите  од вкупниот  успех од средното образование се добиваат согласно точката  5.а.1  од Конкурсот.  Бодирањето на успехот постигнат на меѓународната матура се врши на следниов начин: секоја оценка од шесте екстерни предмети кои  се полагаат на меѓународната матура се множи со коефициент 1,2. Вака добиените поени се собираат. По оваа основа можат да се добијат  најмногу  36  поени. Оценката добиена на матурската тема се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 поени. Вкупниот успех од меѓународната матура може да донесе најмногу 40 поени.

 

2.   Кандидатите кои  завршиле средно образование во приватните средни училишта во РМ  каде што се полага државна матура се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образо- вание во Република Македонија согласно точката 5.а.1 од Конкурсот.

3.   Кандидатите кои завршиле средно образование во приватните средни училишта во РМ каде што не се полага државна матура се запишуваат надвор од квотата, со кофинансирање на студиите, но најмногу до 10% од државната квота.

 

Сите кандидати од глава VII точка а и точка б.1. се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, во роковите утврдени  со Конкурсот. Кандидатите од глава VII точка б.2. и глава VIII се пријавуваат на соодветниот  факултет.

 

IX.  Дополнителни квоти утврдени од Владата на РМ

 

1.   За  обезбедување правична  и  соодветна застапеност на  студентите  припадници  на  заедниците  кои  не  се мнозинство во Република Македонија, на високообразовните установи на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, во учебната 2016/2017 година дополнително може да се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број  да не е повисок од 10% од вкупниот број  студенти кои се запишуваат во прва година прв циклус студии на ниво на факлултет. Притоа, во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите заедници, до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република Македонија.

 

2.   На високообразовните установи на  Универзитетот Св.  Кирил  и  Методиј  во  Скопје,  каде  постојат  студиски програми кои се застапени и на Државниот универзитет во Тетово, припадниците на албанската заедница може да се запишуваат само во редовните квоти.

 

3.   Процентот на студентите - припадници на овие заедници, заедно во државната и во дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната заедница во вкупното население на Република Македонија.

 

X.   Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеења и запишување

 

1.     Рокови за кандидатите кои се рангираат само според успехот од средното образование

 

 

 

прв рок

втор  рок

трет рок

Пријавување на кандидатите

18. и 19.8.  2016

5.9.2016

15.9.  2016

Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг-листа)

 

23.8.  2016