Navigation
 
Journal Content

 

 ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ 

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ  „ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“   ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ВО УЧ. 2014/2015 ГОДИНА

ОД ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК НА 22 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. (ПОНЕДЕЛНИК ) ОД 08.00 ДО 14.00 ЧАСОТ

ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА

 

1.     Индекс и  студентска легитимација; (истите можат да се подигнат од Службата  за студентски прашања -  бесплатно)

2.       Две фотографии со големина од (3,5х4,5) и една фотографија со големина (2х3);

3.       Образец за запишување на  семестар.

4.       Пријавен лист од Државниот завод за статистика на РМ. (Образец ШВ. 20)

 Потврда за уплатени средства во износ од:

      5.     200,00 денари, за оформување на студентско досие;

     6.     100,00 денари за библиотечен фонд за библиотеките на Институтите при ПМФ;      

     7.     100,00 денари за колективно осигурување на студентите на ПМФ од несреќен  случај;

     8.   100,00 денари за Студентски парламент *

          (само за оние студенти, што сакаат да бидат членови на Студентскиот парламент);

9.      750,00 денари за информатички, културни и спортски  активности на студентите на

         ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје; 

10.    100,00 денари за обезбедување;

11.    350,00 денари за прирачник,

 12.   прва рата од 100 EUR (во денарска противвредност, според средниот курс на

Народна банка на РМ на денот на уплатата) за редовните студенти запишани  

во  државна квота, или

 

13.  прва рата од 200 EUR (во денарска противвредност, според средниот курс на

       Народна банка на РМ на денот на уплатата) за редовни студенти запишани

       со кофинансирање од 400 EUR (на две рати) во согласност со Конкурсот, или

 

 14.  прва рата од 200 EUR (во денарска противвредност, според средниот курс на

            Народна банка на РМ на денот на уплатата) за вонредни студенти запишани

            со кофинансирање од 400 EUR (на две рати) во согласност со Конкурсот.

 

ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ УПЛАТИ ОД РЕД.БР. 5 ДО РЕД.БР.14, СЕ УПЛАЌААТ НА

ОБРАЗЕЦ ПП50 НА ЖИРО-СМЕТКАТА НА ПМФ, НА СЛЕДНИОВ НАЧИН:

 

- Назив и седиште на примач                                                                        ПМФ – СКОПЈЕ

- Банка на примач                                                                                                              НБРМ

- трансакциска сметка                                                                                      100000000063095

- сметка на буџетски корисник-единка-корисник                      1600110804 788 19                          

- приходна шифра – програма – начин                                                  723019  41  2

 Напомена:  Во денот на упис на примените студенти од третиот уписен рок, на 22 септември 2014 год, од 08.00 до 14.00 часот, студентите, ќе НЕМААТ можност да ги извршат уплатите на ПМФ, бидејќи нема да има банка на факултетот.

Студентите на ПМФ ќе можат да подигнат пополнети уплатници за гореневедените уплати, додека потребните обрасци за упис можат да ги набават во книжарата на главниот влез на старата зграда.

15.  административна такса  од 50,00 денари, се уплаќа исклучиво  на уплатната сметката на Буџет на Република Македонија , на образец ПП50  кој  се пополнува  на следниов начин:

Назив на примач:                           Буџет на Р. Македонија

Банка:                                               НБРМ

Уплатна сметка                               840-ХХХ-03161

ХХХ     -  се пополнува ознаката на општината, на адреса на живеење уплатувачот на таксата на студентот, согласно  списокот на општини-на странава подоле)

Приходна шифра-програма-начин         722313-00-2

 

 

 

 

 

Journal Content

  Во согласност со член 110 Законот за високото образование и Статутот на Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Одлуката на Владата на РМ за бројот на студентите за запишување во прва година на државните високообразовни установи во учебната 2014/2015 година, (бр. 42-3367/1 од 30 април 2014 година), Одлуката на Владата на РМ за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во РМ во прва година на државните високообразовни установи во учебната 2014/2015 година (бр. 42-3451/1 од 7 мај 2014 година) и Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот Св. Кирил и Методиј” во Скопје,  бр. 02-297, донесена на 180. седница одржана на 18.2.2014 година, Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје објавува

 

                   ИЗВАДОК ОД КО Н К У Р С ОТ

за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми

на Природно-математичкиот факултет - Скопје

на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје во учебната 2014/2015 година

 

I.   Број на студенти

 

На Природно-математички факултет-Скопје, на Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во прва година на прв циклус студии, за кои се стекнува универзитетска диплома, во учебната 2014/2015 година ќе се запишат следниов број студенти:

 

 

 

 

Природно-математички факултет

 

 

студиски

програми:

 

редовни во државна квота

 

износ на надоместок (ЕУР)

 

 

редовни со кофинансирање

 

износ на ко- финанси- рање (ЕУР)

 

 

вонредни

износ на ко-

финансирање за вонредни студенти(ЕУР)

 

 

вкупен број на студенти

405

200

265

400

170

400

840

  • студии по математика

 (8 семестри) 

60

 

30

 

20

 

110

- наставна математика

 

 

 

 

 

 

 

- теориска математика

 

 

 

 

 

 

 

- математичка економија

 

 

 

 

 

 

 

- математичко програмирање

 

 

 

 

 

 

 

- математика - информатика

(применета)

 

 

 

 

 

 

 

- математика - информатика

(наставна)

 

 

 

 

 

 

 

  •   студии по физика

(8 семестри)

100

 

30

 

10

 

140

- наставна физика

 

 

 

 

 

 

 

- физика на компјутерски хардвер

 

 

 

 

 

 

 

- применета физика -

материјали и уреди

 

 

 

 

 

 

 

- теориска физика

 

 

 

 

 

 

 

- медицинска физика

 

 

 

 

 

 

 

- астрономија и астрофизика

 

 

 

 

 

 

 

- метеорологија

 

 

 

 

 

 

 

- геофизика

 

 

 

 

 

 

 

- физика на сончева енергија

 

 

 

 

 

 

 

- форензичка физика

 

 

 

 

 

 

 

  • студии по хемија

(8 семестри) 

60

 

50

 

40

 

150

- наставна хемија

10

 

10

 

10

 

30

- применета хемија

15

 

10

 

10

 

35

- применета хемија аналитичка биохемија

20

 

20

 

10

 

50

- применета хемија хемија на животна средина

15

 

10

 

10

 

35

  •   студии по биологија

(8 семестри) 

105

 

55

 

 

 

160

- биологија а наставен кадар во средно образование)

15

 

10

 

 

 

25

- биохемија и физиологија

55

 

25

 

 

 

80

- екологија

15

 

10

 

 

 

25

- молекуларна биологија (во мирување)

20

 

10

 

 

 

-

  • студии по географија

(8 семестри) 

70

 

90

 

90

 

250

- наставна географија (во мирување)

-

 

-

 

-

 

-

- географски информациски системи

20

 

20

 

20

 

60

- туризам

40

 

60

 

60

 

160

- демографија

10

 

10

 

10

 

30

  •    студии по етнологија и антропологија (8 семестри)

10

 

10

 

10

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Услови и критериуми за запишување

 

1.                        Право  на  запишување  на  прв  циклус  студии  (прв  циклус  на  академски  и  на  стручни  студии)  на факултетите имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура.

 

Право на запишување на прв циклус студии на факултетите имаат и кандидати кои положиле училишна матура или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. Ако на конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии во првиот уписен рок не се пријават доволен број кандидати кои ги исполнуваат условите од претходниот став, право на упис на прв циклус студии можат да имаат и лицата кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење.

 

Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

 

По исклучок, под услови кои ги утврдува факултетот, на студии можат да се запишат и лица без претходно завршено соодветно образование, ако станува збор за исклучително надарени лица за кои може да се очекува дека и без завршено претходно образование успешно ќе ги завршат студиите.

 

2.             Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите.

 

На прв циклус студии на факултетите можат да се запишуваат и вонредни студенти, доколку тоа го овозможува карактерот на студиската програма.

 

3.             На прв циклус студии на факултетите можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети и виши школи. Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до 10% од вкупниот број редовни студенти на соодветниот факултет утврден во Конкурсот.

 

Кандидатите од претходниот став се запишуваат според успехот од претходното образование, освен на студиските програми за кои поради специфичностите е потребна проверка на знаењата и умеењата. Сродноста ја утврдуваат и објавуваат факултетите.

 

Кандидатите од оваа точка се запишуваат со кофинансирање на студиите, како и кандидатите од глава V од Конкурсот.

 

4.             Начинот на селекција на кандидатите ќе се врши во зависност од видот на студиските програми за кои тие конкурираат, и тоа:

 

а)  студиски програми каде селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование;

 

б)  студиски програми каде селекцијата ќе се врши врз основа на успехот од средното образование и со проверка на знаењата и умеењата на кандидатите. Тоа се однесува на студиски програми со посебни специфичности.

 

5.             Основeн  критериум  за  селекција  на  кандидатите  за  запишување  на  прв  циклус  студии  е  успехот постигнат во средното образование. Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени.

 

а)  На студиските програми каде селекцијата се врши само според успехот од средното образование, кандидатите може да освојат најмногу 100 поени, и тоа: општиот успех по сите предмети учествува со 60%, а успехот постигнат на државната матура учествува со 40%.

 

а.1.      На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши само според успехот од средното образование, бодирањето се врши на следниов начин:

- Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се добијат најмногу 60 поени.

 

а.2.       За  кандидатите  кои  полагале  државна  матура  во  учебната  2013/2014  година бодирањето на успехот постигнат при полагањето на државната матура носи најмногу 40 поени и се врши на следниов начин:

За трите екстерни предмети:

- За кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е соодветен за студиската програма  на која  конкурираат, кон  оценката од секој  екстерен  предмет  се

додава перцентилниот ранг на кандидатот (изразен во проценти) за содветниот предмет

поделен со 20.

- За кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е несоодветен за студиската програма на која конкурираат, поените од тој предмет, добиени според горната

методологија, се множат со фактор 0,5.

 

По оваа основа можат да се добијат најмногу 30 поени за трите екстерни предмети.

 

За интерниот предмет:

- Оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е соодветен за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множи со коефициент 1,2.

- Оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е несоодветен

за  студиската програма на која кандидатот конкурира, се множи со коефициент 0,8.

По оваа основа можат да се добијат најмногу 6 поени за соодветен, односно 4 поени за несоодветен интерен предмет.

 

За проектната задача:

Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 поени.

 

а. 3.      За  кандидатите  кои  полагале  државна  матура  заклучно  со  учебната  2012/2013 година бодирањето на успехот постигнат при полагањето на државната матура носи најмногу

40 поени и се врши на следниов начин:

 

За двата екстерни предмета:

-  За кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е соодветен за студиската програма на која конкурираат, кон оценката од секој екстерен предмет се додава перцентилниот ранг на кандидатот за содветниот предмет поделен со 20.

-  За кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е несоодветен за студиската програма на која конкурираат, поените за тој предмет се множат со фактор 0,5.

По оваа основа можат да се добијат најмногу 20 поени за двата екстерни предмета.

 

За двата интерни предмета:

- Оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а кои се соодветни  за     студиската  програма  на  која  кандидатот  конкурира,  се  множат  со коефициент 1,6.

- Оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а кои се

несоодветни  застудиската  програма  на  која  кандидатот  конкурира  се  множат  со коефициент 1.

Вака добиените производи се собираат.

По оваа основа можат да се добијат најмногу 16 поени.

 

За проектната задача:

Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 поени.

 

а. 4.      За  кандидатите  кои  полагале  училишна  матура  или  завршен  испит  по  завршено средно образование со четиригодишно траење, бодирањето на успехот постигнат при полагањето носи најмногу 20 поени и се врши на следниов начин:

- Оценките од предметите кои се полагаат на училишната матура односно завршниот испит се множат со коефициент 1,6. Добиените производи се собираат. По оваа основа можат дасе добијат најмногу 16 поени.

 

Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 поени.

 

а. 5.     За кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната 2007/2008 година и не полагале државна матура, освен пресметувањето на бодовите од точка 5.а.1, се пресметуваат и најмногу 40 поени од предметите кои се значајни за студиската програма, и тоа: збирот од оценките од секој од двата предмета значајни за студиската програма (Прилог

3) се дели со бројот на оценките (независно во колку години предметот се слушал во средното образование) и вака добиениот среден успех, за секој предмет одделно, се множи со 4. Пооваа основа може да се добијат најмногу 20 поени за еден предмет, односно вкупно 40 поени за двата предмета.

 

б)  На Природно-математичкиот факултет на НАСТАВНИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ се врши претселекција на кандидатите по пат на интервју, која не се бодира. Кандидатите се рангираат согласно точките 5.а.1 и 5.а.2 од Конкурсот.

 

III. Селекција на кандидатите

 

1.  За реализација на Конкурсот за запишување, наставно-научниот совет на факултетот формира Конкурсна комисија, а Архитектонскиот факултет и факултетите од областа на уметностите формираат и комисии за проверка на знаењата и умеењата.

 

2.  За  следење  на  реализацијата  на  Конкурсот,  Ректорската  управа  формира  Универзитетска  конкурсна комисија. Универзитетската конкурсна комисија ја следи реализацијата на Конкурсот на факултетите, се грижи за доследно почитување на одредбите во Конкурсот, дава упатства и мислења во текот на неговото спроведување. Универзитетската конкурсна комисија донесува Упатство за реализација на Конкурсот.

 

3.  Рангирањето на кандидатите го вршат конкурсните комисии на одделните факултети.

 

4.  Конкурсната комисија, на огласната табла на факултетот, објавува прелиминарна ранг-листа со поените од средното  образование  (среден  успех),  и  резултатите  од  проверката  на  знаењата  и  умеењата,  на

студиските програми каде што таа се спроведува.

 

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Во спротивно, го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресметувањето на бодовите, и се упатува до деканатската управа на факултетот. Решението на управата по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетите.

 

По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање, конкурсната комисија на соодветниот факултет објавува решение за прием на студенти (конечна ранг-листа), врз основа на што се врши запишување на студенти.

 

Решението на конкурсната комисија за прием на студенти (конечната ранг-листа), факултетот истовремено го доставува до Ректоратот на Универзитетот.

 

5. Факултетите на кои по завршувањето на првиот уписен рок ќе останат непополнети места, вршат запишување во втор и во трет уписен рок.

 

 

 

 

IV. Запишување студенти во државна квота

 

1.  Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање надоместок за студиите, во износ од 200 евра,

во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банката на РМ.

 

Надоместокот за студирање на студентите од претходниот став, за секоја студиска програма одделно, е составен дел на овој Конкурс. Плаќањето на надоместокот се врши во две еднакви рати.

 

Надоместокот од став 1 на оваа точка студентите го поднесуваат во текот на целокупното студирање.

2.  Доколку во првиот уписен рок при рангирањето на крајот на листата на примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет кандидати), факултетот ги запишува сите вакви кандидати. Ако, пак, бројот на ваквите кандидати е поголем од 5, тогаш факултетите овие кандидати ги рангираат според дополнителни критериуми: соодветноста на изработената проектна задача при полагањето на државната матура, освоени награди на републички и меѓународни натпревари, членови на спортски репрезентации на РМ, добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко ниво и сл.

 

3.  Припадниците на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства, како и лицата утврдени со одредбата од чл. 23 од истиот Закон (Сл. весник на РМ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и

66/07), во учебната 2014/2015, ќе се запишуваат надвор од државната квота без плаќање партиципација, односно кофинансирање, под услови за запишување утврдени во овој Конкурс, а нивниот број може да изнесува најмногу до 10% од вкупниот број студенти на соодветната студиска програма.

Правото  од  претходниот  став  кандидатите  го  остваруваат  при  пријавувањето,  со  документ  од

Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи. Дополнително доставување документ за кандидатите кои се запишуваат во прва година не се зема предвид.

 

4.  Високообразовната установа нема да наплатува партиципација за:

- деца без родители,

- лица од прв и втор степен на инвалидност,

- воени инвалиди и

- лица растени во домови за напуштени деца.

Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на Република Македонија.

 

V.  Запишување студенти со кофинансирање на студиите

 

1.  На факултетите, како редовни студенти се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од државата. Рангирањето во оваа категорија студенти се врши со претходно поднесена изјава од страна на кандидатите дека се согласуваат во текот на целокупното студирање да ги кофинансираат студиите.

 

2.  Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот утврден во глава I од Конкурсот го плаќаат во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во најмалку две еднакви рати.

 

3. Факултетот објавува ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа категорија.

 

Листата на примените кандидати во оваа категорија ја утврдува конкурсната комисија врз основа на ранг-

листата и поднесените изјави за согласност за запишување во оваа категорија.

Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со факултетот за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставнобразовниот процес.

 

VI. Запишување вонредни студенти

 

1.  На одделни студиски програми на факултетите, како вонредни студенти може да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и се вработени, како и кандидати кои од оправдани причини не се во можност да се запишат како редовни студенти.

 

За оправдани причини од претходниот став се сметаат: инвалид кој не е во состојба да ја посетува наставата; потешка долготрајна болест, која оневозможува редовно следење на наставата подолго од еден семестар; родител на дете додека трае породилното отсуство.

 

2.  Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.

 

Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот утврден во глава I од Конкурсот го плаќаат во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во најмалку две еднакви рати.

 

3.  При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите поднесуваат образец М1/М2 нотарски заверен, или лекарско уверение за причините наведени во точка 1 став 2 (издадено од З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во Скопје).

 

VII. Кандидати со завршено средно образование во странство

 а) Странски државјани

1.  Странските државјани се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот, а нивниот број може да изнесува најмногу до 20% од вкупниот број редовни студенти (во државна квота и со кофинансирање) утврден на ниво на студиската програма.

За одделни факултети, односно студиски програми се утврдени квоти за запишување странски државјани и нивниот број е даден во Прилог 4 од Конкурсот.

 

2.  Школарината за странските државјани во учебната 2014/2015 година е дадена во Прилог 4.

 

3.  Селекцијата на кандидатите се врши според соодветноста на претходно завршеното средно образование во однос на студиската програма за која се пријавуваат и според успехот од средното образование.

 

Селекцијата на кандидатите кои се пријавуваат за студирање на Архитектонскиот факултет и на факул-

тетите од областа на уметностите, се врши со проверка на знаењата и умеењата (II/5.б).

 

4. При пријавувањето, кандидатите наведуваат на кој факултет, односно студиска програма сакаат да студираат, дали се стипендисти на својата влада или самостојно ги поднесуваат трошоците на студи- рањето.  Со  пријавата  поднесуваат  нострифицирано  свидетелство  за  завршено  средно  образование, заверен  превод  на  изводот  од  матичната  книга  на  родените  и  уверение  за  здравствената  состојба (издадена од З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во Скопје).

 

5.  При пријавувањето, кандидатите странски државјани поднесуваат сертификат за успешно положен тест по македонски  јазик  како  странски  јазик  издаден  од  Центарот  за  тестирање  и  сертифицирање  на македонскиот јазик како странски/втор јазик (ЦЕТИС МАК) при Филолошкиот факултет Блаже Конески“.

 

6.  Странските државјани студенти на Универзитетот го задржуваат истиот статус до дипломирањето.

 

7.  За кандидатите странски државјани кои немаат познавања на македонскиот јазик, Универзитетот Св.

Кирил и Методиј“ во Скопје организира подготвителна настава за изучување на македонскиот јазик.

 

Подготвителната настава се организира во траење од по три месеци интензивен курс во зимскиот и во летниот семестар и се реализира според посебна програма изготвена за таа цел.

 

Во текот на подготвителната настава се врши континуирана проверка на знаењето на кандидатите -

слушатели.

 

По  успешно  завршување  на  подготвителната  настава  и  полагање  на  завршниот  тест,  кандидатите добиваат сертификат за успешно положен тест по македонски јазик како странски јазик издаден од Центарот за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како странски/втор јазик (ЦЕТИС МАК) при Филолошкиот факултет Блаже Конески“, со што стекнуваат право за пријавување за запишување на Универзитетот во наредната учебна, 2015/2016 година.

 

Детални информации за полагањето на тестот по македонски јазик како странски јазик, како и за пријавувањето и потребните документи за следење на подготвителната настава за изучување на македонскиот јазик (пријавен лист, уплата на надоместоци, жиро-сметка, и др.) ќе бидат содржани во посебно соопштение објавено од ЦЕТИС МАК при Филолошкиот факултет Блаже Конески“. Соопштението ќе биде достапнo и на интернет-страницата на Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во Скопје www.ukim.edu.mk.

 

б) Иселеници и државјани на РМ со завршено целокупно средно образование и со дел од средното образование во странство

 

1.  Кандидатите чии родители се наши иселеници и кандидатите државјани на РМ, кои целокупното средно образование го завршиле во странство се запишуваат надвор од квотата, со кофинансирање на студиите.

 

Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, во зависност од студиската програма изнесува

денарска противвредност од 400 евра за една учебна година (како за кандидатите од глава V).

 

Кандидатите од точка 1, со пријавата, поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование во странство.

Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, но најмногу до 10% од државната квота.

 

2.  Кандидатите државјани на РМ кои дел од средното образование завршиле во странство се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија, со тоа што, покрај другите документи, поднесуваат и нострифицирани свидетелства за делот од средното образование завршено во странство.

 

 

 

 

VIII. Кандидати со завршена меѓународна матура и кандидати од приватните средни училишта во РМ

 

 

1.  Кандидатите со завршена меѓународна матура се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија. За овие кандидати бодовите од вкупниот успех од средното образование се добиваат согласно точката 5.а.1 од Конкурсот. Бодирањето на успехот постигнат на меѓународната матура се врши на следниов начин: секоја оценка од шесте

екстерни  предмети  кои  се  полагаат  на  меѓународната  матура  се  множи  со  коефициент  1,2.  Вака добиените поени се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу 36 поени. Оценката добиена на матурската тема се  множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 поени. Вкупниот успех од меѓународната матура може да донесе најмногу 40 поени.

 

2.  Кандидатите кои завршиле средно образование во приватните средни училишта во РМ каде што се полага државна матура се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија согласно точката 5.а.1 од Конкурсот.

 

3.  Кандидатите кои завршиле средно образование во приватните средни училишта во РМ каде што не се полага државна матура се запишуваат надвор од квотата, со кофинансирање на студиите, но најмногу до

10% од државната квота.

 

 ВАЖНО! Сите  кандидати од  глава  VII  точка  а  и  точка  б.1.  се  пријавуваат во  Ректоратот на Универзитетот Св.  Кирил и  Методиј во  Скопје, во  роковите утврдени со  Конкурсот. Кандидатите од глава VII точка б.2. и глава VIII се пријавуваат на соодветниот факултет.

 

IX.  Дополнителни квоти утврдени од Владата на РМ

 

1.  За обезбедување правична и соодветна застапеност на студентите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, на високообразовните установи на Универзитетот Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во учебната 2014/2015 година дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е повисок од 10% од вкупниот број студенти кои се запишуваат во прва година – прв циклус студии на ниво на факлултет. Притоа, во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите заедници, до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република Македонија.

 

2.  На високообразовните установи на Универзитетот Св. Кирил и Методиј” во Скопје, каде постојат студиски програми кои се застапени и на Државниот универзитет во Тетово, припадниците на албанската заедница ќе се запишуваат само во редовните квоти.

3.  Процентот на студентите - припадници на овие заедници, заедно во државната и во дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната заедница во вкупното население на Република Македонија.

 

X.  Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеења и запишување

 

1.  Рокови за кандидатите кои се рангираат само според успехот од средното образование

 

 

прв рок

втор рок

трет рок

Пријавување на кандидатите

14 и 15.8.2014

3.9.2014

16.9.2014

Објавување резултати од  успехот од средно образование

(прелиминарна ранг-листа)

 

19.8.2014

 

4.9.2014

 

Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)

21.8.2014

9.9.2014

 

Запишување на кандидатите

25.8. и 26.8.2014

11 и 12.9.2014

22.9.2014

 

Забелешка:

По  реализацијата  на  првиот  уписен  рок,  за  непополнетите  места  на  факултетите,  односно  студиските програми, Универзитетот ќе објави дополнителен конкурс за запишување во вториот уписен рок во учебната 2014/2015 година.

 

XI.  Документи за пријавување на Конкурсот

 

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да се регистрира на  www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

 

а) При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1.    пријава за запишување

2.    електронска пријава

3.    оригинални свидетелства од сите класови

4.    документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)

5.    извод од матичната книга на родените

6.    доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)

7.    потврда за уплатa:   на 300 денари на жиро-сметката на Природно-математичкиот факултет

 - СМЕТКА НА НБРМ                                                              100000000063095

                  - СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК НА ПМФ                 1600110804 788 19

                 - ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА                                   723019 - 41 - 2

                  - цел на дознака:                                                              за пријавување на Конкурс

б) Кандидатите кои имаат завршено високо или више образование на сродни факултети и виши школи, согласно глава II, точка 3, треба да ги поднесат следниве документи:

1.    пријава за запишување

2.    електронска пријава

3.    уверение за дипломирање, оргинал или нотарски заверено,

4.    диплома, нотарски заверена,

5.    извод од матичната книга на родените,

6.    доказ за државјанство на РМ (уверение или решение),

7.    студиска програма (издадена од соодветниот факултет),

7.    потврда за уплатa, на 300 денари на жиро-сметката на Природно-математичкиот факултет.

в) Кандидатите кои конкурираат за запишување како ВОНРЕДНИ студенти, освен горенаведените документите наведени во глава VI, точка 3 поднесу­ваат и:

        - договор за вработување на неопределено време и фотокопија од образец М1/М2 нотарски заверен, или

        - лекарско уверение за причините наведени во точка 1  став 2, издадено од Јавната здравствената станица на

          Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

 Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите претходно да направат преписи од докумен­тите за свои потреби.

    Составен дел на Конкурсот се:   Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4.

Прилог 1

 

Листа на екстерни предмети и интерен предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на  Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во Скопјеза кандидатите што полагале државна матура во учебната 2013/2014 година

 

1.     За  сите  кандидати  задолжителен  екстерен  испит   е  предметот:  македонски  јазик  и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература.

 

2.     Прв  изборен  екстерен  испит  за   кандидатите со  гимназиско  образование и  со  средно стручно образование  е предметот: математика или странски јазик, а за кандидатите со средно уметничко образование е: странски јазик или естетика/филозофија.

 

3.     Во  прегледот  се  дадени  вториот  изборен  екстерен  предмет  и  интерниот  предмет,  кои кандидатите ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за соодветната студиска програма.

 

 

факултет

втор изборен екстерен предмет *

изборен интерен предмет

Природно- математички факултет

 

без ограничување

 

без ограничување

 

* Предметите странски јазик, математика, естетика и филозофија може да се изберат доколку не се избрани како прв изборен екстерен предмет.

 

Прилог 2

 

Листа на екстерни предмети и интерни предмети од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на  Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагале државна матура во заклучно со учебната 2012/2013 година

 

 

1.     ЗА СИТЕ КАНДИДАТИ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЕКСТЕРЕН ИСПИТ Е ПРЕДМЕТОТ МАЈЧИН ЈАЗИК.

 

2.    Во прегледот се дадени другите предмети (екстерни и интерни) кои кандидатите ги избираат  при  полагањето  на  државната  матура,  а  кои  се  значајни  за  соодветната студиска програма.

 

 

ФАКУЛТЕТ

СТУДИСКА ПРОГРАМА

ЕКСТЕРЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

 

ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природно-

математички факултет

 математика

математика (напредно ниво)

- нема ограничување

- нема ограничување

 физика

математика (основно ниво)

- нема ограничување

нема ограничување

 

 

 

 хемија

 

 

 

 

нема ограничување

за гимназија:

- еден предмет од групата природни и технички науки

- еден предмет од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите

за средно стручно образование

- еден предмет од групата природни и технички науки

- еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот

 

 

 

 биологија

 

 

 

нема ограничување

за гимназија:

- биологија или хемија

- еден предмет од листата на изборни предмети

за средно стручно образование

- биологија или хемија

- еден изборен стручен предмет

 географија

 

нема ограничување

- нема ограничување

- нема ограничување

 етнологија  и

 антропологија

 

нема ограничување

- нема ограничување

- нема ограничување

 математика-

 физика

математика (основно ниво)

- нема ограничување

- нема ограничување

 

 

 б иологија -

 хемија

 

 

 

нема ограничување

за гимназија:

- биологија или хемија

- еден предмет од листата на изборни предмети

за средно стручно образование

- биологија или хемија

- еден изборен стручен предмет

 

 

Прилог 3

 

Предмети кои се бодираат при вреднувањето на успехот од средното образование за кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната 2007/08 година и не полагале државна матура

 

студиска програма

прв предмет

втор предмет

Природно-математички факултет

биологија

биологија

хемија

географија

географија

историја

географски информациски системи

географија

информатика

етнологија и антропологија

македонски јазик

историја

математика

математика

физика или информатика

физика

физика

математика, информатика или хемија

хемија

хемија

математика, биологија или физика

биологија-хемија

биологија, математика

хемија

математика физика

математика

физика

 

Прилог 4

 

Преглед на бројот за запишуавње на странски студенти на Природно-математичкиот факултет во уч.2014/2015 година

 Странските државјани се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот, а нивниот број може да изнесува најмногу 20% од вкупниот број редовни студенти (во државна квота и со кофинасирање) утврден на ниво на студиска програма.

Школарината за странските државјани во уч.2014/2015 година на  Природно-математичкиот факултет, изнесува 2000 евра годишно.

 Конкурсот е објавен на интернет-страниците:  http://www.ukim.edu.mk    и http://www.pmf.edu.mk