Navigation
 
Листа на предмети кои може да се бираат за полагање матура

Листа со соодветни предмети од матурскиот испит, кои ќе се вреднуваат при уписот на студенти на студии на Природно-математичкиот факултет во учебната 2009/2010 година

 

 

Студии по

екстерен

1.интерен

2.интерен

математика

математика напредно

нема ограничување

нема ограничување

физика

математика основно

предмет од групата природни и технички науки

нема ограничување

хемија

нема ограничување

предмет од групата природни и технички науки

нема ограничување

биологија

нема ограничување

биологија, хемија

нема ограничување

географија

нема ограничување

нема ограничување

нема ограничување

информатика, 4 год.

математика, напредно

информатика

нема ограничување

информатика, 4 год., Основно образование

математика, основно

информатика

нема ограничување

информатика, 3 год

математика, основно

информатика

нема ограничување

Етнологија и антропологија

нема ограничување

нема ограничување

нема ограничување

математика-физика

математика, основно

предмет од групата природни и технички науки

нема ограничување

биологија-хемија

нема ограничување

предмет од групата природни и технички науки

нема ограничување