Navigation
 

За службата за студентски прашања

 ТЕРМИН  ЗА РАБОТА СО СТУДЕНТИ НА ШАЛТЕР ОД 11.30 ДО 13.30 ЧАСОТ

 __________________________________________________________________________

 Раководител на Службата за студентски прашања,

        Кети Костадиновска  

e-mail: keti@pmf.ukim.mk

- прв циклус студии по математика,

- прв циклус двопредметни студии по математика-физика,

- втор циклус студии за сите студиски програми на ПМФ

- трет циклус студии за сите студиски програми  на ПМФ

референт - Бранка Герасова

e-mail: brankag@pmf.ukim.mk

- прв циклус студии по физика,

- прв циклус студии по информатика и тригодишни студии по информатички техологии

- прв циклус студии по хемија,

- прв циклус студии по етнологија и антропологија.

референт - Лидија Митевска

e-mail: lidija.mitevska@pmf.ukim.mk

- прв циклус студии по биологија,

- прв циклус двопредметни студии по биологија - хемија,

- прв циклус студии по географија,