Трет циклус

Школа за докторски студии на УКИМ

Докторските студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје се реализираат во согласност со правилата на Болоњскиот процес и со европскиот кредит-трансфер систем што овозможува нивна меѓународна препознатливост и можност за интердисициплинарни научни истражувања. Повеќе за третиот циклус студии на следниов линк.

Раководители на трет циклус на Природно - математички факултет

Институт за биологија

Проф. д-р Соња Гаџовска - Симиќ


Институт за географија

Проф. д-р Ивица Милевски


Институт за етнологија и антропологија

Проф. д-р Љупчо Ристески


Институт за математика

Проф. д-р Ѓорѓи Маркоски


Институт за физика

Проф. д-р Мимоза Ристова


Институт за хемија

Проф. д-р Петре Макрески