Студентски прашања

Работно време

Секој работен ден

 • Работно време: од 08:30 до 16:30
 • Работно време со студенти: од 11:30 до 14:30

Тел. бр. 02 / 3 249 821

Обрасци / формулари

Калкулатор за пресметување уплати при упис на ПМФ

Преземете (спуштете) го документот и отворете го со Microsoft Excel.
Kликнете Enable Editing, па потоа Enable Content) Линк

Жиро - сметки

Единствен даночен број на ПМФ: МК 4043009100070
Матичен број на ПМФ: 06462618

При уплати се користи образецот ПП50 (вирман подолу), а во соодветните полиња да се пополни:

Назив на примачот: УКИМ, Природно – математички факултет, Скопје (УКИМ-ПМФ)
Банка на примачот: Народна банка на РМ
Сметка: 100000000063095
Сметка на буџетски корисник: 160011080478819
Приходна шифра и програма: 723012-41-2

 • 723011: за дипломи и сертификати;
 • 723012: за запишување;
 • 723013: за полагање испити;
 • 723014: за лабораторија;
 • 723019: за други образовни такси.

Напомена: на уплатницата на местото „цел на дознака“, задолжително да се запишат следниве податоци за студентот:

 • Институтот на кој студира;
 • Статусот: редовен / вонреден студент;
 • Семестарот кој го запишува.

За дипломирање:

Сите уплати се вршат на жиро – сметката на Природно – математички факултет (образец ПП50):

Назив на примачот: УКИМ, Природно – математички факултет, Скопје (УКИМ-ПМФ)
Банка на примачот: Народна банка на РМ
Сметка: 100000000063095
Сметка на буџетски корисник: 160011080478819
Приходна шифра и програма: 7230ХХ-41-2

На уплатницата задолжително да бидат пополнети категориите „приходна шифра“ на следниов начин:

 • 723011 – Уверение за дипломирање и диплома (3.000,00 ден.);
 • 723019 – одбрана на дипломска работа и проверка на досие (2.000,00 ден.);
 • 723019 – Додаток на диплома (500,00 ден.).

На уплатницата, исто така, на местото „цел на дознака“ задолжително да се внесе и соодветниот институт.