Извештаи од самоевалуација

Самоевалуацијата на Природно-математичкиот факултет  (ПМФ) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е дел од процесот за евалуација на неговиот квалитет и е дел од постапката наакредитација според законските акти на Република Македонија. Нејзините три главни цели се:

  • да претстави краток и содржаен преглед на наставно - образовниот процес, просторните можности и опременоста на Факултетот, научно-истражувачката работа, оспособеноста и активностите на студентите и организациската поставеност и функционирањето на Факултетот;
  • да ги анализира добрите и слабите страни на факултетот при вршење на високообразовна и научна дејност и да предложи корективни мерки;
  • да обезбеди основа која ќе послужи за вршење на самоевалуацијата што ја спроведува Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и негова акредитација.

Самоевалуациски извештаи на Природно - математичкиот факултет

Самоевалуациски извештаи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје