Акредитирани студиски програми

Институт за биологија

Прв циклус:

Втор циклус:

Институт за географија

Прв циклус:

Втор циклус:

Институт за етнологија и антропологија

Прв циклус: 

Втор циклус:

Институт за математика

Институт за физика

Прв циклус:

Втор циклус:

Институт за хемија

Прв циклус:

Втор циклус:

Двопредметни студии

Прв циклус: