Управа

Декан


Д-р Александар СКЕПАРОВСКИ, редовен професор

Продекан за наставни и студентски прашања


Проф. д-р Валентина СЛАВЕВСКА - СТАМЕНКОВИЌ

Продекан за меѓународна соработка, научни и апликативни прашања


Проф. д-р Владимир ИВАНОВСКИ

Продекан за материјални и финансиски прашања


Проф. д-р Даворин ТРПЕСКИ